สถิติการยืมหนังสือสูงสุด


สถิติผู้ใช้บริการยืมสูงสุดประจำเดือนธันวาคม 2560
(เฉพาะหนังสือของห้องสมุดสตางค์เท่านั้น ไม่รวม Interlibrary Loan)

ลำดับ ชื่อผู้ใช้ ประเภท จำนวน (ครั้ง)
1 กาญจนา ประมะลิ นักศึกษาปริญญาเอก (Doctoral Degree) 13
2 อัจฉรา วงษาเทพ นักศึกษาปริญญาโท (Masters Degree) 12
3 นปวิช นนทแก้ว นักศึกษาปริญญาตรี (Bachelor Degree) 11

Reward Sample
ภาพตัวอย่างของรางวัล

ขอเชิญผู้ใช้บริการ ที่มีสถิติการยืมสูงสุดประจำเดือนนี้ (อันดับที่ 1,2,3) มารับของที่ระลึกได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข


สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (แยกตามประเภททรัพยากร)

ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 หนังสือทั่วไป (General Stacks) 686 80.14 609 83.77 1,295 81.81
2 หนังสือสำรอง (Reserve Books) 34 3.97 32 4.40 66 4.17
3 หนังสืออาจารย์คณะวิทย์ฯ (Academic Collections) 9 1.05 5 0.69 14 0.88
4 หนังสืออ่านนอกเวลา (Outside Reading Books) 83 9.70 45 6.19 128 8.09
5 วิทยานิพนธ์ (Theses) 3 0.35 1 0.14 4 0.25
6 หนังสือชั้นปิด (Closed Stacks) 2 0.23 4 0.55 6 0.38
7 สื่อโสตที่มาพร้อมหนังสือ (Audiovisuals) 39 4.56 31 4.26 70 4.42
รวมทั้งสิ้น 856 100 727 100 1,583 100

สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (แยกตามประเภทสมาชิก)

ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 นักศึกษาปริญญาตรี (Bachelor Degree) 365 42.64 275 37.83 640 40.43
2 นักศึกษาปริญญาโท (Masters Degree) 125 14.60 116 15.96 241 15.22
3 นักศึกษาปริญญาเอก (Doctoral Degree) 157 18.34 159 21.87 316 19.96
4 อาจารย์ (Lecturer) 113 13.20 87 11.97 200 12.63
5 บุคลากรสายสนับสนุน (Supporting Staff) 87 10.16 90 86.00 177 11.18
6 นักศึกษาแพทย์ (Medical Student) 8 0.93 0 0.00 8 0.51
7 ห้องสมุดสถาบันอื่นๆ (Government Uni Lib) 1 0.12 0 0.00 1 0.06
รวมทั้งสิ้น 856 100 727 100 1,583 100

สถิติการยืมทรัพยากรห้องสมุด ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (แยกตามประเภทเนื้อหาของทรัพยากร)

ลำดับ ประเภท ยืมออก (CheckOut) ยืมต่อ (Renew) รวม
จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน ร้อยละ (%) จำนวน (ครั้ง) ร้อยละ (%)
1 Astronomy 2 0.23 0 0.00 2 0.13
2 Biochemistry 29 3.39 29 3.99 58 3.66
3 Biology 80 9.35 56 7.70 136 8.59
4 Botany 16 1.87 15 2.06 31 1.96
5 Chemistry 101 11.80 136 18.71 237 14.97
6 Clinical Pathology / Pathology 4 0.47 6 0.83 10 0.63
7 Economics 19 2.22 14 1.93 33 2.08
8 Education 6 0.70 3 0.41 9 0.57
9 Engineering 10 1.17 10 1.38 20 1.26
10 Fiction / Short Stories / Thesis 36 4.21 9 1.24 45 2.84
11 General Science 4 0.47 4 0.55 8 0.51
12 Geography / History 18 2.10 9 1.24 27 1.71
13 Geology 1 0.12 1 0.14 2 0.13
14 Human Anatomy 25 2.92 27 3.71 52 3.28
15 Language and Literature 233 27.22 197 27.10 430 27.16
16 Mathematics 73 8.53 49 6.74 122 7.71
17 Medicine 29 3.39 33 4.54 62 3.92
18 Microbiology / Immunology 22 2.57 26 3.58 48 3.03
19 Parasitology 8 0.93 2 0.28 10 0.63
20 Pharmacology 12 1.40 16 2.20 28 1.77
21 Philosophy / Psychology / Religion 12 1.40 10 1.38 22 1.39
22 Physics 45 5.26 25 3.44 70 4.42
23 Physiology 32 3.74 19 2.61 51 3.22
24 Social Sciences 13 1.52 13 1.79 26 1.64
25 Statistics 3 0.35 7 0.96 10 0.63
26 Technology 18 2.10 10 1.38 28 1.77
27 Zoology 5 0.58 1 0.14 6 0.38
รวมทั้งสิ้น 856 100 727 100 1,583 100

สถิติทรัพยากรที่มีการยืมสูงสุดประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 (รวมจำนวนการยืมต่อ)

ลำดับ Call No ชื่อเรื่อง จำนวน (ครั้ง)
1 WL17 H153n 2015 Neuroanatomy in clinical context : an atlas of structures, sections, systems, and syndromes / Duane E. Haines 73
2 QS604 S126L 2012 Langman's medical embryology / T.W. Sadler 31
3 QT104 B736m 2012 Medical physiology : a cellular and molecular approach / Walter F. Boron, Emile L. Boulpaep 30
4 QU4 N425L 2017 Lehninger principles of biochemistry / David L. Nelson, Michael M. Cox 29
5 QD453.2 M478p 1997 Physical chemistry : a molecular approach / Donald A. McQuarrie, John D. Simon 27