ติดต่อเรา

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

ปิดบริการในพื้นที่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ทั้งนี้สามารถติดต่อหรือสอบถามบริการ ได้ที่

อีเมล: lisc@mahidol.ac.th

เว็บไซต์: https://stang.sc.mahidol.ac.th

Facebook: facebook.com/StangMongkolsukLibrary

Line: @218yyaxq

Twitter : StangLibrary

Stang Mongkoluk Library
Stang Mongkoluk Library
Stang Mongkoluk Library

สถานที่ตั้ง / แผนที่เดินทาง

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน ดังนี้

  1. หน่วยทรัพยากรและบริการ (Library Resources and Services Unit) ตึกฟิสิกส์ ชั้น 2 [แผนผัง ชั้น 2]
  2. หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ (Stang Mongkolsuk Museum) ตึกฟิสิกส์ ชั้น 1 ห้อง P112 [แผนผังหน่วย]
  3. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ (Academic Information Technology - AIT) ตึกฟิสิกส์ ชั้น 1 [แผนผัง ชั้น 1]
  4. หน่วยสารสนเทศงานวิจัย (Research Information Resources - RIR) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ห้อง K527 [แผนผังหน่วย]
    แผนผังระบบไฟฟ้าภายในห้องสมุด

Map