ติดต่อเรา

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

หัวหน้างาน
0-2201-5725
บริการหนังสือ
0-2201-5714, 5715
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร
0-2201-5724, 5717
บริการสืบค้นสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า
0-2201-5718
บริการไอทีวิชาการ
0-2201-5726
บริการสารสนเทศงานวิจัย
0-2201-5890
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
0-2201-5716

โทรสาร : 0-2354-7144, อีเมล : lisc@mahidol.ac.th

เว็บไซต์ : https://stang.sc.mahidol.ac.th

Facebook : facebook.com/StangMongkolsukLibrary

Stang Mongkoluk Library
Stang Mongkoluk Library
Stang Mongkoluk Library

สถานที่ตั้ง / แผนที่เดินทาง

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ดังนี้

  1. หน่วยทรัพยากรห้องสมุด (Library Resources Unit) ตึกฟิสิกส์ ชั้น 2 [แผนผัง ชั้น 2]
  2. หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Information Services Unit) ตึกฟิสิกส์ ชั้น 3 [แผนผัง ชั้น 3]
  3. หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ (Stang Mongkolsuk Museum) ตึกฟิสิกส์ ชั้น 1 ห้อง P112 [แผนผังหน่วย]
  4. หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการ (Academic Information Technology - AIT) ตึกฟิสิกส์ ชั้น 1 [แผนผัง ชั้น 1]
  5. หน่วยสารสนเทศงานวิจัย (Research Information Resources - RIR) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 ห้อง K527 [แผนผังหน่วย]
    แผนผังระบบไฟฟ้าภายในห้องสมุด

Map