ดัชนี IMPACT FACTORS

Journal Citation Reports (JCR) - Web Edition (2022) released on Jul 5, 2023

เนื่องจากฐานข้อมูล JCR เปลี่ยนการบอกรับจากฐานข้อมูล CD-ROM เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ ตั้งแต่ปี 2010-ปัจจุบัน
สามารถเข้าใช้ได้ผ่าน EZproxy ที่เว็บไซต์ https://ejournal.mahidol.ac.th

หมายเหตุ : ข้อมูลเหล่านี้ ใช้เฉพาะภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น
สำหรับบุคคลภายนอก ซึ่งไม่สามารถ access ได้ โปรดติดต่อสอบถาม
ค่า Impact Factor ของวารสารที่ต้องการได้ที่ lisc@mahidol.ac.th

What is Impact Factor ?
 1. Impact Factor (From Clarivate Analytics website)
 2. Impact Factor (From Wikipedia, the free encyclopedia)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Impact Factor และ Citation Analysis
 1. วิธีการคำนวณค่า Impact Factor
 2. ค่า Impact Factor - ความสำคัญที่มีต่อบทความวิจัยระดับนานาชาติ
  บทความตีพิมพ์ในหนังสือ :
  การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ : ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /
  บรรณาธิการ, ยอดหทัย เทพธรานนท์, ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
  [ ปทุมธานี ]: มูลนิธิบัณฑิตสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2548
  library call no. : T11 ก525 2548 cop.1-2
 3. "ค่า Impact Factor ของวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล ISI"
 4. รางวัลผลงานวิจัยเกียรติยศ สกว. (TRF Research Publication Award)
 5. ประวัติ Dr. Eugene Garfield ผู้ก่อตั้ง Institute for Scientific Information (ISI)
 6. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre - TCI )
บทความน่าสนใจเกี่ยวกับ Impact Factor และ Citation Analysis
 1. The PLoS Medicine Editors. The Impact Factor Game. PLoS Med 2006;3(6): e291.

   

 2. Not-so-deep impact. Nature 2005;435:1003-4. (Editorial)
  Summary Points :
  Impact factors don't tell us as much as some people think about the quality of the science that journals are publishing.

   

 3. Kurmis AP. Understanding the Limitations of the Journal Impact Factor. The Journal of Bone and Joint Surgery 2003;85:2449-54.
  Summary Points :
  1. Extension of the impact factor to the assessment of journal quality or individual authors is inappropriate.
  2. Extension of the impact factor to cross-discipline journal comparison is also inappropriate.

   

 4. Seglen PO. Why the impact factor of journals should not be used for evaluating research. British Medical Journal 1997;314(7079):497.
  Summary Points :
  1. Journal impact factors correlate poorly with actual citations of individual articles
  2. Citation rate of article determines journal impact, but not vice versa

   

 5. Opthof T. Sense and nonsense about the impact factor. Cardiovascular Research 1997;33:1-7.
  Summary Points :
  1. The impact factor is a valid tool for the quality assessement of scientific journals.
  2. The impact factor is not valid for the assessment of the quality of individual papers.
  3. The impact factor is not valid for the assessment of the quality of individual scientists.
  4. The impact factor is not valid for the assessment of the quality of groups of scientists if they produce fewer than 100 papers in 2 years.
  5. For quality assessment of invidual papers, individual scientists and groups of scientists, citation analysis should be preferred to a priori assumptions on the quality of papers.
  6. Citation analysis does not necessarily agree with peer judgement.
  7. Citation analysis may render useful a posteriori information on the success of government and university research policy.