เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสาร (Journal Quality Criteria)

แนะนำดัชนีชี้วัด (Journal Metrics) แหล่งตรวจสอบ และบทความน่าสนใจ

วารสารเสรี Open Access Journals

เกณฑ์ของ สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

เกณฑ์ของ ก.พ.อ. (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)

เกณฑ์ของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

เกณฑ์ของ คปก. (โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก)

เกณฑ์ของ สกว. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

เกณฑ์ของ สกอ. (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

เกณฑ์ของ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ