ระบบบริหารงานวิจัยของประเทศไทย

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)
ฐานข้อมูลวิจัย นักวิจัย

ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย (BIODATA)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

คลังเอกสารงานวิจัย สวทช.

National Science and Technology Development Agency (NSTDA)

Thailand Dataverse Network

University of The Thai Chamber of Commerce
แหล่งทุนวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ทุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล
ทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน