ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารสนเทศเพื่อการวิจัย

การประเมินคุณภาพผลงานวิจัย

เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสาร
ค่า Journal Impact Factors
ดัชนี H Index, SJR, SNIP
คู่มือ Plagiarism
คู่มือ Citation Styles / Reference Style and Format Guidelines
Highly Cited Researchers

เอกสารมาตรฐานทางจริยธรรมการวิจัย

1. The Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research
2. Good Clinical Practice (GCP) โดย The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH)
  - 2016
  - Draft Version 2023
3. International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans โดย Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) ร่วมกับองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)(2016)
4. กฎนูเรมเบิร์ก : Nuremberg Code (1947)
5. ปฏิญญาเฮลซิงกิ : Declaration of Helsinki (2013) ฉบับภาษาไทย l English
6. หลักเกณฑ์การวิจัยทางคลินิกที่ดี (จีซีพี) สำหรับการวิจัยทางสังคมและพฤติกรรม คำแนะนำภาคสนาม โดย สำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
7. แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 โดย ชมรมจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย
8. แนวทางจริยธรรมสากลสำหรับการวิจัยในมนุษย์ ฉบับภาษาไทย (International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects)

วารสารและสำนักพิมพ์ประเภท OPEN ACCESS (OA)

Definition of Open Access
Open Access for UK Research
Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)
Open and Shut ? Richard Poynder's Blog
Open access and Scopus: A new approach to scientific visibility from the standpoint of access (2011).
Open Access to the Scientific Journal Literature: Situation 2009
DOAJ - Directory of Open Access Journals
SHERPA / RoMEO / JULIET / OpenDOAR / ROAR / SciELO / ArXiv

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Scientist Communities & Social Networking)

BioMedExperts - Scientific Social Networking
UniPHY- professional social networking site for physical scientists
ResearchGate - the professional network for scientists
ResearcherID - a global, multi-disciplinary scholarly research community
SciTable - Social network for science research and education / Community of scientists, researchers, teachers, and students
SciTopics : A free, wiki-like knowledge-sharing service for the scientific community

การสื่อสารทางวิชาการ (Scholarly Communication & Scientific Communication)

JISC Scholarly Communications Action Handbook (UK)
ACRL/ARL Scholarly Communication

จดหมายข่าว (Newsletters for Research Trends)

LibraryConnect : Newletter from Elsevier
ResearchTrends : Newletter from Elsevier
Library Connect - Seminar Presentations
Sense About Science

บทความที่น่าสนใจ

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 138/2558 ผลการประชุม ก.พ.อ. 4/2558 โดยมีสาระสำคัญเรื่องเห็นชอบร่างประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ และเรื่องเห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
รูปแบบการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม / กำหนดโดย อ.กพอ. (วิจัย)
วิธีการขอหมายเลข ISBN / ISSN
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
สาระไอซีทีเพื่อชีวาภิวัตน์ ... ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์