การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

|| THE World University Rankings || Impact Rankings (SDGs) || THE : ASIA || THE : Emerging Economies Rankings ||
|| QS World University Rankings || QS University Rankings : ASIA || QS Ranking by Subject new || THE-QS Rankings ||
|| Webometrics Ranking new || Webometrics Ranking of Scientists in Thai Institutions || RUR (from Russia) ||

|| ARWU (from China) || CWTS Leiden Ranking (from Netherlands) || CWUR (from Saudi Arabia) ||
|| NTU Ranking (from Taiwan) || Nature Index || SCImago Institutions Rankings (SIR) || U.S. News rankings ||
|| UI GreenMetric World Universities Ranking || URAP (from Turkey) || uniRank new ||

|| Global Competitiveness || IMD World Competitiveness ||

 

MUSC Sustainable Development Goals (SDGs) | SC Green

International Ranking Expert Group (IREG) / Observatory on Academic Ranking and Excellence

Times Higher Education (THE) World University Rankings

2021

Thai Universities Official Ranking Overall Ranking Score Teaching - the learning environment Inter Outlook - Staff, Students and Research Industry Income - Innovation Research - volume, income, reputation Citations - research influence
Chulalongkorn University 601-800 30.2-36.3 34.4 40.3 60.2 22.0 29.3
Mae Fah Luang University 601-800 30.2-36.3 16.8 52.7 33.4 9.9 60.4
Mahidol University 601-800 30.2-36.3 33.9 45.5 71.4 22.3 42.8
King Mongkut's University of Technology Thonburi 801-1000 25.1–30.1 18.8 34.5 72.3 17.5 35
Burapha University 1001+ 10.3–25.0 21.2 27.5 33.4 7.9 8.9
Chiang Mai University 1001+ 10.3–25.0 22.4 32.9 44.6 15.6 19.9
Kasetsart University 1001+ 10.3–25.0 19.3 34.7 49.3 13.1 12.7
Khon Kaen University 1001+ 10.3–25.0 22.8 30.3 56 13.3 18.4
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 1001+ 10.3–25.0 18.1 20.2 84.7 21.6 6.2
King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok 1001+ 10.3–25.0 15.9 21.3 38.8 10.3 17
Mahasarakham University 1001+ 10.3–25.0 17.9 26.9 34.5 7.9 9.6
Naresuan University 1001+ 10.3–25.0 18.0 35.9 42.8 8.2 14.1
Prince of Songkla University 1001+ 10.3–25.0 17.9 31.5 37.8 11.2 18.8
Silpakorn University 1001+ 10.3–25.0 17.0 24.9 41.3 9.2 12.3
Srinakharinwirot University 1001+ 10.3–25.0 18.1 19.3 33.6 8.5 9.7
Suranaree University of Technology 1001+ 10.3–25.0 19.3 31.4 50.2 13.2 22.1
Thammasat University 1001+ 10.3–25.0 20.4 34.4 39 13.3 11.2

 

2020

Thai Universities Official Ranking Overall Ranking Score Teaching - the learning environment Inter Outlook - Staff, Students and Research Industry Income - Innovation Research - volume, income, reputation Citations - research influence
Mae Fah Luang University 601-800 28.3-35.2 14.4 50.6 34.5 9.0 74.4
Mahidol University 601-800 28.3-35.2 31.6 46.1 73.4 21.0 45.2
Chulalongkorn University 801-1000 22.2–28.2 31.5 37.8 64.8 21.7 22.2
Chiang Mai University 1001+ 10.7–22.1 20.8 32.8 48.6 14.2 18.0
Kasetsart University 1001+ 10.7–22.1 18.6 37.1 59.8 12.8 10.3
Khon Kaen University 1001+ 10.7–22.1 21.6 31.1 55.2 12.0 18.0
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 1001+ 10.7–22.1 17.8 19.6 82.0 19.5 6.7
King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok 1001+ 10.7–22.1 15.1 41.9 20.9 9.9 10.13
King Mongkut's University of Technology Thonburi 1001+ 10.7–22.1 15.8 29.6 73.2 14.5 25.3
Mahasarakham University 1001+ 10.7–22.1 18.5 26.1 35.5 8.0 11.0
Naresuan University 1001+ 10.7–22.1 16.7 35.9 34.9 7.8 12.6
Prince of Songkla University 1001+ 10.7–22.1 18.1 32.6 35.4 10.1 17.6
Silpakorn University 1001+ 10.7–22.1 15.5 27.5 39.9 8.3 13.6
Srinakharinwirot University 1001+ 10.7–22.1 19.9 20.9 40.6 8.4 12.6
Suranaree University of Technology 1001+ 10.7–22.1 19.7 32.1 44.5 12.3 27.0
Thammasat University 1001+ 10.7–22.1 18.6 34.4 38.9 11.7 11.7

 

2019

Thai Universities Official Ranking Overall Ranking Score Teaching - the learning environment Inter Outlook - Staff, Students and Research Industry Income - Innovation Research - volume, income, reputation Citations - research influence
Mahidol University 601-800 26.0–33.4 29.1 45.6 74.7 18.2 44.8
Chiang Mai University 801-1000 19.0–25.9 19.8 33.0 49.2 13.6 19.1
Chulalongkorn University 801-1000 19.0–25.9 28.9 38.4 61.4 20.5 20.4
King Mongkut's University of Technology Thonburi 801-1000 19.0–25.9 15.8 29.6 73.2 14.5 25.3
Suranaree University of Technology 801-1000 19.0–25.9 19.7 32.1 40.5 11.3 35.1
Kasetsart University 1001+ 9.8–18.9 17.2 36.1 56.5 11.4 10.3
Khon Kaen University 1001+ 9.8–18.9 21.5 31.5 49.8 11.0 17.2
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 1001+ 9.8–18.9 15.4 18.3 84.0 20.2 6.7
King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok 1001+ 9.8–18.9 15.4 21.6 38.4 9.0 13.3
Mahasarakham University 1001+ 9.8–18.9 13.3 23.6 34.8 7.1 6.3
Naresuan University 1001+ 9.8–18.9 16.1 33.6 35.0 7.3 13.3
Prince of Songkla University 1001+ 9.8–18.9 15.1 31.7 36.2 9.0 21.5
Srinakharinwirot University 1001+ 9.8–18.9 15.0 20.5 34.5 7.8 11.1
Thammasat University 1001+ 9.8–18.9 18.4 35.0 54.5 14.2 11.4

 

2017-2018

Thai Universities Official Ranking Overall Ranking Score Teaching - the learning environment Inter Outlook - Staff, Students and Research Industry Income - Innovation Research - volume, income, reputation Citations - research influence
Mahidol University 501-600 34.9 27.1 45.0 60.0 16.0 43.4
Chulalongkorn University 601-800 30.6 27.0 34.8 73.3 14.9 18.4
King Mongkut's University of Technology Thonburi 601-800 30.6 18.0 30.1 98.0 10.6 42.3
Suranaree University of Technology 601-800 30.6 21.9 32.2 40.6 10.1 33.6
Chiang Mai University 801-1000 21.4 21.0 34.7 49.7 12.8 19.8
Kasetsart University 801-1000 21.4 18.4 36.3 40.4 10.7 10.5
Khon Kaen University 801-1000 21.4 19.8 30.9 53.5 9.3 16.9
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 801-1000 21.4 16.8 19.3 88.6 18.0 10.2
Prince of Songkla University 801-1000 21.4 16.4 32.2 34.0 8.1 20.3
King Mongkut's University of Technology North Bangkok 1001+ 15.5 18.4 21.2 33.0 7.6 13.8

 

2016-2017

Thai Universities Official Ranking Overall Ranking Score Teaching - the learning environment International Outlook - Staff, Students and Research Industry Income - Innovation Research - volume, income, reputation Citations - research influence
Mahidol University 501-600 Data withheld by THE 29.4 42.9 50.8 13.4 36.8
Chiang Mai University 601-800 Data withheld by THE 18.6 33.7 35.9 11.5 29.7
Chulalongkorn University 601-800 Data withheld by THE 26.6 33.0 50.2 16.8 19.0
King Mongkut's University of Technology Thonburi 601-800 Data withheld by THE 16.6 28.8 80.3 11.4 42.1
Suranaree University of Technology 601-800 Data withheld by THE 20.6 31.5 33.6 10.9 22.4
Kasetsart University 801+ Data withheld by THE 14.5 34.7 40.2 9.7 8.7
Khon Kaen University 801+ Data withheld by THE 18.5 29.9 45.6 8.5 21.3
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 801+ Data withheld by THE 14.0 17.9 83.1 21.8 11.3
Prince of Songkla University 801+ Data withheld by THE 14.6 31.2 33.2 7.6 25.7

 

2015-2016

Thai Universities Official Ranking Overall Ranking Score Teaching - the learning environment International Outlook - Staff, Students and Research Industry Income - Innovation Research - volume, income, reputation Citations - research influence
Mahidol University 501-600 Data withheld by THE 26.8 44.1 71.6 15.1 28.3
Chiang Mai University 601-800 Data withheld by THE 17.8 34.9 32.3 9.4 30.0
Chulalongkorn University 601-800 Data withheld by THE 23.8 32.8 37.8 14.1 16.7
Khon Kaen University 601-800 Data withheld by THE 18.2 31.5 35.7 7.4 19.9
King Mongkut's University of Technology Thonburi 601-800 Data withheld by THE 18.2 28.5 70.3 11.4 36.2
Prince of Songkla University 601-800 Data withheld by THE 15.3 31.0 31.6 7.0 22.2
Suranaree University of Technology 601-800 Data withheld by THE 21.1 25.9 38.1 11.6 18.4

 

2014-2015

Thai Universities Official Ranking Overall Ranking Score Teaching - the learning environment International Outlook - Staff, Students and Research Industry Income - Innovation Research - volume, income, reputation Citations - research influence
King Mongkut's University of Technology, Thonburi 351-400 Data withheld by THE 16.7 22.5 56.5 10.0 75.0

 

2013-2014

Thai Universities Official Ranking Overall Ranking Score Teaching - the learning environment International Outlook - Staff, Students and Research Industry Income - Innovation Research - volume, income, reputation Citations - research influence
King Mongkut's University of Technology, Thonburi 301-350 Data withheld by THE 13.0 24.4 62.2 10.5 75.4

 

2012-2013

Thai Universities Official Ranking Overall Ranking Score Teaching - the learning environment International Outlook - Staff, Students and Research Industry Income - Innovation Research - volume, income, reputation Citations - research influence
King Mongkut's University of Technology, Thonburi 389 30.3 11.3 23.8 60.2 10.2 68.4
Mahidol University > 400 28.7 32.8 41.6 35.1 17.3 32.3

 

2011-2012

Thai Universities Official Ranking Overall Ranking Score Teaching - the learning environment International Outlook - Staff, Students and Research Industry Income - Innovation Research - volume, income, reputation Citations - research influence
Mahidol University 377 23.7 29.9 45.0 29.0 14.7 20.9

2010-2011

Thai Universities Official Ranking Overall Ranking Score Teaching - the learning environment International Outlook - Staff, Students and Research Industry Income - Innovation Research - volume, income, reputation Citations - research influence
Mahidol University 306 35.6 43.1 25.1 37.8 33.3 32.4
Chulalongkorn University 341 31.8 36.3 23.1 41.4 32.7 27.4

 

Times Higher Education (THE) Impact Rankings - MUSC Sustainable Development Goals (SDGs)

2020

Country Rank World Rank University Overall score Best scores by rank
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 101-200 Chulalongkorn University 75.4-83.3 67.4–75.1 66.1 72.6 70.7–80.6
2 101-200 Khon Kaen University 75.4–83.3 78.3 71.4 65.0 70.7-80.6
3 101-200 King Mongkut’s University of Technology Thonburi 75.4-83.3 76.5 67.0 81.4 70.7-80.6
4 201-300 Mahidol University 68.2–75.3 77.8 48.4-64.3 38.1-51.4 70.7-80.6
5 301-400 Asian Institute of Technology 61.5-68.0 74.5 61.7 38.9-52.3 37.8-54.2
Methodology

 

Times Higher Education (THE) Regional Rankings : ASIA

2019

Thai Universities

Official Ranking

Overall Ranking Score

Teaching - the learning environment

International Outlook - Staff, Students and Research

Industry Income - Innovation

Research - volume, income, reputation

Citations - research influence

Mahidol University 104 36.9 32.7 45.6 74.7 21.0 44.8
Chulalongkorn University =176 28.6 31.9 38.4 61.4 23.3 20.4
King Mongkut's University of Technology, Thonburi 201-250 - 18.7 29.6 73.2 17.8 25.3
Suranaree University of Technology 201-250 - 23.4 32.1 40.5 14.0 35.1
Chiang Mai University 251-300 - 22.8 33.0 49.2 16.1 22.8
Khon Kaen University 251-300 - 25.0 31.5 49.8 13.5 17.2
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 251-300 - 18.3 18.3 84.0 24.9 6.7

 

2018

Thai Universities

Official Ranking

Overall Ranking Score

Teaching - the learning environment

International Outlook - Staff, Students and Research

Industry Income - Innovation

Research - volume, income, reputation

Citations - research influence

Mahidol University 97 34.2 30.8 45.0 60.0 18.6 43.4
King Mongkut's University of Technology, Thonburi 114 31.5 21.3 30.1 98.0 13.1 42.3
Chulalongkorn University 164 26.2 30.1 34.8 73.3 16.9 18.4
Suranaree University of Technology 168 25.9 26.1 32.2 40.6 12.6 33.6
Chiang Mai University 201-250 - 24.5 34.7 49.7 15.3 19.8

 

2016-2017

Thai Universities

Official Ranking

Overall Ranking Score

Teaching - the learning environment

International Outlook - Staff, Students and Research

Industry Income - Innovation

Research - volume, income, reputation

Citations - research influence

Mahidol University 97 31.2 34.0 42.9 50.8 15.3 36.8
King Mongkut's University of Technology, Thonburi 101-110 30.7 19.6 28.8 80.3 14.0 42.1
Chulalongkorn University 151-160 25.3 30.0 33.0 50.2 19.7 19.0
Chiang Mai University 171-180 23.8 21.7 33.7 35.9 13.9 29.7

 

2015-2016

Thai Universities

Official Ranking

Overall Ranking Score

Teaching - the learning environment

International Outlook - Staff, Students and Research

Industry Income - Innovation

Research - volume, income, reputation

Citations - research influence

Mahidol University 90 30.0 30.9 44.1 71.6 17.1 28.3
King Mongkut's University of Technology, Thonburi 98 27.9 21.7 28.5 70.3 13.8 36.2
Chiang Mai University 141-150   20.6 34.9 32.3 11.4 30.0
Chulalongkorn University 151-160   27.0 32.8 37.8 16.3 16.7

- Thailand Universities in THE Asia University Rankings 2016

 

2014-2015

Thai Universities

Official Ranking

Overall Ranking Score

Teaching - the learning environment

International Outlook - Staff, Students and Research

Industry Income - Innovation

Research - volume, income, reputation

Citations - research influence

King Mongkut's University of Technology, Thonburi 55 33.6 16.7 22.5 56.5 10.0 75.0
Mahidol University 91 26.8 27.4 42.9 41.2 14.2 33.5
Chulalongkorn University > 100            

 

2013-2014

Thai Universities

Official Ranking

Overall Ranking Score

Teaching - the learning environment

International Outlook - Staff, Students and Research

Industry Income - Innovation

Research - volume, income, reputation

Citations - research influence

King Mongkut's University of Technology, Thonburi 50 33.0 13.0 24.4 62.2 10.5 75.4
Mahidol University 82 26.7 28.6 42.0 38.5 14.3 32.3
Chulalongkorn University > 100            

 

2012-2013

Thai Universities

Official Ranking

Overall Ranking Score

Teaching - the learning environment

International Outlook - Staff, Students and Research

Industry Income - Innovation

Research - volume, income, reputation

Citations - research influence

King Mongkut's University of Technology, Thonburi 55 30.3 11.3 23.8 60.2 10.2 68.4
Mahidol University 61 28.7 32.8 41.6 35.1 17.3 32.3
Chulalongkorn University 82 24.8 28.8 32.5 47.2 20.4 21.6
Times Higher Education [THE] Emerging Economies Rankings

Year 2019

Thai Universities

Official Ranking

Overall Ranking Score

Teaching - the learning environment

International Outlook - Staff, Students and Research

Industry Income - Innovation

Research - volume, income, reputation

Citations - research influence

Mahidol University =68 35.2 29.1 45.9 74.7 18.2 44.8
Chulalongkorn University 123 28.9 28.9 38.5 61.4 20.5 20.4
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 201-250 - 15.4 18.2 84.0 20.2 6.7
King Mongkut's University of Technology, Thonburi 201-250 - - - - - -
Suranaree University of Technology 201-250 - 19.7 32.2 40.5 11.3 35.1
Chiang Mai University 251-300 - 19.8 33.2 49.2 13.6 19.1
Kasetsart University 251-300 - 17.2 36.3 56.5 11.4 10.3
Khon Kaen University 251-300 - 21.5 31.5 49.8 11.0 17.2
Thammasat University 251-300 - 18.4 35.1 54.5 14.2 11.4
Prince of Songkla University 301-350 - 15.1 31.8 36.2 9.0 21.5

 

Year 2018

Thai Universities

Official Ranking

Overall Ranking Score

Teaching - the learning environment

International Outlook - Staff, Students and Research

Industry Income - Innovation

Research - volume, income, reputation

Citations - research influence

Mahidol University 76 32.1 27.1 45.3 60.0 16.0 43.4
King Mongkut's University of Technology, Thonburi =92 29.9 18.0 30.2 98.0 10.6 42.3
Chulalongkorn University 126 27.1 27.0 35.0 73.3 14.9 18.4
Suranaree University of Technology =177 23.6 21.9 32.3 40.6 10.1 33.6
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 181 23.3 16.8 19.3 88.6 18.0 10.2
Chiang Mai University =195            
Khon Kaen University 201-250            
Kasetsart University 251-300            
Prince of Songkla University 251-300            
King Mongkut's University of Technology North Bangkok 301-350            

 

Year 2017

Thai Universities

Official Ranking

Overall Ranking Score

Teaching - the learning environment

International Outlook - Staff, Students and Research

Industry Income - Innovation

Research - volume, income, reputation

Citations - research influence

Mahidol University 76 29.6 29.4 42.9 50.8 13.4 36.8
King Mongkut's University of Technology, Thonburi =91 27.7 16.6 28.9 80.3 11.4 42.1
Chulalongkorn University =117 25.1 26.6 33.0 50.2 16.8 19.0
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang =145 23.1 14.0 17.9 83.1 21.8 11.3
Chiang Mai University =165 21.9 18.6 33.8 35.9 11.5 29.7
Suranaree University of Technology =192 20.4 20.6 31.6 33.6 10.9 22.4
Khon Kaen University =200 19.9 18.5 29.9 45.6 8.5 21.3
Prince of Songkla University 201-250 17.3-19.8 14.6 31.2 33.2 7.6 25.7
Kasetsart University 251-300 13.7-17.2 14.5 34.7 40.2 9.7 8.7

 

Year 2016

Thai Universities

Official Ranking

Overall Ranking Score

Teaching - the learning environment

International Outlook - Staff, Students and Research

Industry Income - Innovation

Research - volume, income, reputation

Citations - research influence

Mahidol University 54 29.8 26.8 44.1 71.6 15.1 28.3
King Mongkut's University of Technology, Thonburi =90 26.0 18.2 28.5 70.3 11.4 36.2
Chulalongkorn University 134 21.7 23.8 32.8 37.8 14.1 16.7
Chiang Mai University =142 20.9 17.8 34.9 32.3 9.4 30.0
Suranaree University of Technology =159 19.9 21.1 26.0 38.1 11.6 18.4
Khon Kaen University =171 18.4 18.2 31.6 35.8 7.4 19.9
Prince of Songkla University 188 17.4 15.3 31.1 31.6 7.0 22.2

 

Year 2015

Thai Universities

Official Ranking

Overall Ranking Score

Teaching - the learning environment

International Outlook - Staff, Students and Research

Industry Income - Innovation

Research - volume, income, reputation

Citations - research influence

King Mongkut's University of Technology, Thonburi 49 30.9 16.7 22.5 56.5 10.0 75.0
Mahidol University 63 27.6 27.4 42.9 41.2 14.2 33.5
Chulalongkorn University 90 23.6 23.2 32.7 42.9 14.4 23.6

 

Year 2014

Thai Universities

Official Ranking

Overall Ranking Score

Teaching - the learning environment

International Outlook - Staff, Students and Research

Industry Income - Innovation

Research - volume, income, reputation

Citations - research influence

King Mongkut's University of Technology, Thonburi 29 33.0 13.0 24.4 62.2 10.5 75.4
Mahidol University 52 26.7 28.6 42.0 38.5 14.3 32.3
Chiang Mai University 82 21.0 19.7 32.4 30.4 10.0 29.6
Chulalongkorn University 85 20.3 22.8 29.8 38.0 15.5 19.0
Prince of Songkla University 89 19.7 13.4 33.1 28.7 7.9 33.7
Round University Ranking (RUR)

2020

Country Rank World Rank University Score
1 399 Mahidol University 56.177
2 406 Chulalongkorn University 55.994
3 606 Suranaree University of Technology 39.173
4 607 Chiang Mai University 39.127
5 615 Thammasat University 38.348
6 618 Prince of Songkla University 38.207
7 624 Kasetsart University 37.932
8 631 King Mongkut's University of Technology Thonburi 37.449
9 641 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 36.258
10 766 Mahasarakham University 22.427
11 808 University of the Thai Chamber of Commerce 13.208
Methodology

 

2019

Country Rank World Rank University Score
1 422 Chulalongkorn University 53.836
2 428 Mahidol University 53.502
3 643 Suranaree University of Technology 36.128
4 645 Thammasat University 36.116
5 662 King Mongkut's University of Technology Thonburi 34.549
6 669 Chiang Mai University 34.243
7 678 Kasetsart University 33.569
8 679 Prince of Songkla University 33.523
9 685 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 32.398
10 783 Mahasarakham University 20.792
11 801+ University of the Thai Chamber of Commerce 12.932

 

2018

Country Rank World Rank University Score
1 465 Chulalongkorn University 48.775
2 471 Mahidol University 48.319
3 589 Chiang Mai University 38.998
4 616 Suranaree University of Technology 36.457
5 642 Prince of Songkla University 34.298
6 652 King Mongkut's University of Technology Thonburi 33.656
7 679 Kasetsart University 33.656
8 697 Thammasat University 29.958
9 715 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 27.315
10 779 Mahasarakham University 15.146
QS World University Rankings
Year 2021
Thai Universities World Rank Overall Score Academic Reputation Employer Reputation
CHULALONGKORN University 208 41.6 67.1 60.7
MAHIDOL University =252 37.5 41.7 44.4
CHIANG MAI University 601-650   30 25.9
THAMMASAT University 561-570   22.4 38.4
KASETSART University 801-1000   23.9 20.3
Khon Kaen University 801-1000      
KMUTT 801-1000      
PRINCE OF SONGKLA University 801-1000   17.9  
Malaysian Universities        
Universiti Malaya 59 70.1 74.1 84.6
Universiti Putra Malaysia (UPM) 132 52.7 50.5 52.8
Univeriti Kebangsaan Malaysia (UKM) 141 52 53.8 55.7
Universiti Sains Malaysia (USM) =187 44.2 39.4 51.6
Universiti Teknologi Malaysia (UTM) =217 41.4 33.9 45.0
UCSI University 391 28.5 15.1 44.7
Universiti Teknologi Petronas (UTP) =439 26 15 29.8
Taylor's University 379 28.9 16.4 60.7
Management and Science University 551-560     28.1
Universiti Utara Malaysia (UUM) 531-540      
International Islamic University Malaysia (IIUM) 601-650   18.8  
Universiti Teknologi MARA - UiTM 651-700   22.7 49.3

 

Year 2020
Thai Universities World Rank Overall Score Academic Reputation Employer Reputation
CHULALONGKORN University =247 38.3 62.4 56.5
MAHIDOL University =314 33.4 38.6 33.2
CHIANG MAI University 601-650   29.8 22.4
THAMMASAT University 601-650   23.0 34.3
KASETSART University 801-1000   23.7 18.0
Khon Kaen University 801-1000      
KMUTT 801-1000      
PRINCE OF SONGKLA University 801-1000      
Malaysian Universities        
Universiti Malaya 70 67.1 68.2 72.0
Universiti Putra Malaysia (UPM) 159 48.4 44.8 44.4
Univeriti Kebangsaan Malaysia =160 48.3 50.9 44.7
Universiti Sains Malaysia =165 47.9 49.6 52.5
Universiti Teknologi Malaysia =217 41.4 33.9 45.0
UCSI University =442 26.0 10.0 35.1
Universiti Teknologi Petronas (Petronas) =482 24.6 12.6 26.2
Taylor's University 511-520     46.0
Management and Science University 541-550     23.4
Universiti Utara Malaysia (UUM) 591-600      
International Islamic University Malaysia 651-700   16.9  
Universiti Teknologi MARA - UiTM 651-700   21.0 38.0

 

Year 2018/19
Thai Universities World Rank Overall Score Academic Reputation Employer Reputation
CHULALONGKORN University 271 36.3 58.6 44.9
MAHIDOL University 380 29.1 35.1 23.3
THAMMASAT University 601-650   20.8 24.4
CHIANG MAI University 651-700   27.6  
KASETSART University 801-1000   21.9  
Khon Kaen University 801-1000      
KMUTT 801-1000      
PRINCE OF SONGKLA University 801-1000      
Malaysian Universities        
Universiti Malaya =87 62.6 63.9 57.7
Univeriti Kebangsaan Malaysia =184 45.5 47.4 33.6
Universiti Putra Malaysia (UPM) 202 43.8 41.0 33.2
Universiti Sains Malaysia 207 43.0 45.9 40.9
Universiti Teknologi Malaysia 228 40.5 30.1 35.6
UCSI University =481 24.4 6.5 31.0
Universiti Teknologi Petronas (Petronas) 521-530     19.7
Taylor's University 601-650     42.1
Universiti Utara Malaysia (UUM) 601-650      
International Islamic University Malaysia 651-700      
Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) 701-750      
Universiti Teknologi MARA - UiTM 751-800   18.1  
Multimedia University (MMU) 801-1000      

 

Year 2017/18
Thai Universities World Rank Overall Score Academic Reputation Employer Reputation
CHULALONGKORN University 245 41.8 74.5 48.1
MAHIDOL University 334 35.1 46.4 58
CHIANG MAI University 551-600   38.9  
THAMMASAT University 601-650   27.7  
KASETSART University 751-800   29.5  
Khon Kaen University 801-1000      
KMUTT 801-1000      
PRINCE OF SONGKLA University 801-1000      
Malaysian Universities        
Universiti Malaya 114 60.8 65.7 57.5
Universiti Putra Malaysia (UPM) 229 43.6 49.0 34.4
Univeriti Kebangsaan Malaysia 230 43.4 49.6 35.1
Universiti Teknologi Malaysia 253 41.1 32.8 38.9
Universiti Sains Malaysia 264 40.2 48.2 43.8
Universiti Teknologi Petronas (Petronas) 601-650      
International Islamic University Malaysia 701-750      
Universiti Utara Malaysia (UUM) 701-750      
Universiti Teknologi MARA - UiTM 751-800      

 

Year 2016/17

- QS World University Rankings 2016

 

Year 2015/16
Thai Universities World Rank World Rank by Faculty Area
Life Sci & Med Natural Sciences Engineering &Tech Social Sci & Manage Arts & Humanities
CHULALONGKORN University 253 246 230 140 161 224
MAHIDOL University 295 147 N/A N/A 370 389
CHIANG MAI University 551-600 394 N/A N/A N/A N/A
THAMMASAT University 601-650 N/A N/A N/A 268 N/A
KASETSART University 651-700 N/A N/A 400 N/A N/A
Khon Kaen University 701+ N/A N/A N/A N/A N/A
KMUTT 701+ N/A N/A 369 N/A N/A
PRINCE OF SONGKLA University 701+ N/A N/A N/A N/A N/A
Malaysian Universities            
Universiti Malaya 146 249 217 54 69 127
Universiti Sains Malaysia 289 254 226 85 89 191
Universiti Teknologi Malaysia 303= N/A N/A 100 211 372
Univeriti Kebangsaan Malaysia 312= 355 363 149 161 179
Universiti Putra Malaysia (UPM) 331= 311 256 133 152 295
International Islamic University Malaysia 551-600 N/A N/A N/A 394 N/A
Universiti Teknologi MARA - UiTM 701+ N/A N/A 345 327 342
Universiti Utara Malaysia (UUM) 701+ N/A N/A N/A 336 N/A

 

Year 2014/15
Thai Universities World Rank World Rank by Faculty Area
Life Sci & Med Natural Sciences Engineering & IT Social Sci & Manage Arts & Humanities
CHULALONGKORN University 243 248 281 123 127 N/A
MAHIDOL University 257= 117 N/A N/A 374 N/A
CHIANG MAI University 501-550 306 N/A N/A 335 N/A
THAMMASAT University 601-650 N/A N/A N/A 264 N/A
KASETSART University 651-700 N/A N/A 389 N/A N/A
Khon Kaen University 701+ N/A N/A N/A N/A N/A
KMUTT 701+ N/A N/A 379 N/A N/A
PRINCE OF SONGKLA University 701+ 400 N/A N/A N/A N/A
Malaysian Universities            
Universiti Malaya 151= 298 367 83 123 159
Univeriti Kebangsaan Malaysia 259= 391 N/A 186 196 196
Universiti Teknologi Malaysia 294= N/A N/A 134 283 N/A
Universiti Sains Malaysia 309 327 337 122 161 228
Universiti Putra Malaysia (UPM) 376 340 356 161 232 N/A
International Islamic University Malaysia 501-550 N/A N/A N/A N/A N/A
Universiti Teknologi MARA - UiTM 651-700 N/A N/A 390 350 395

- Thailand Universities in QS World University Rankings 2014
- Malaysian Universities in QS World University Rankings 2014

 

Year 2013
Thai Universities World Rank World Rank by Faculty Area
Life Sci & Med Natural Sciences Engineering & IT Social Sci & Manage Arts & Humanities
CHULALONGKORN University 239 258 240 134 115 N/A
MAHIDOL University 283 190 N/A N/A 355 N/A
CHIANG MAI University 551-600 N/A N/A N/A 361 N/A
THAMMASAT University 601-650 N/A N/A 353 206 N/A
KASETSART University 651-700 N/A N/A 380 395 N/A
Khon Kaen University 701+ N/A N/A N/A N/A N/A
KMUTT 701+ N/A N/A 281 N/A N/A
PRINCE OF SONGKLA University 701+ N/A N/A N/A N/A N/A
Malaysian Universities            
Universiti Malaya 167 325 N/A 213 167 N/A
Univeriti Kebangsaan Malaysia 269= N/A N/A 333 308 N/A
Universiti Sains Malaysia 355= 361 262 169 153 N/A
Universiti Teknologi Malaysia 355= N/A N/A 256 363 N/A
Universiti Putra Malaysia (UPM) 411-420 N/A 387 295 274 N/A
International Islamic University Malaysia 501-550 N/A N/A N/A N/A N/A
Universiti Teknologi MARA - UiTM 701+ N/A N/A N/A N/A N/A

 

Year 2012
Thai Universities World Rank World Rank by Faculty Area
Life Sci & Med Natural Sciences Engineering & IT Social Sci & Manage Arts & Humanities
CHULALONGKORN University 201 92 140 106 80 113
MAHIDOL University 255 75 277 307 279 N/A
CHIANG MAI University 501-550 372 N/A 321 327 N/A
THAMMASAT University 551-600 N/A N/A N/A 182 229
PRINCE OF SONGKLA University 601+ N/A N/A 399 N/A N/A
KASETSART University 601+ 291 N/A 373 N/A N/A
Khon Kaen University 601+ 386 N/A N/A N/A N/A
KMUTT 601+ N/A N/A 352 N/A N/A
Malaysian Universities            
Universiti Malaya 156 113 257 165 169 165
Univeriti Kebangsaan Malaysia 261 196 300 238 220 246
Universiti Sains Malaysia 326 172 217 207 222 251
Universiti Teknologi Malaysia 358 N/A 321 164 N/A N/A
International Islamic University Malaysia 401-450 343 N/A N/A N/A 338

[ Methodology / 6 indicators ]

 

Year 2011
Thai Universities World Rank World Rank by Faculty Area
Life Sci & Med Natural Sciences Engineering & IT Social Sci & Manage Arts & Humanities
CHULALONGKORN University 171 78 138 104 68 69
MAHIDOL University 229 75 242 304 244 268
CHIANG MAI University 501-550 302 398 311 317 335
THAMMASAT University 501-550 N/A N/A 337 168 205
PRINCE OF SONGKLA University 601+ N/A N/A N/A N/A N/A
KASETSART University 601+ 368 384 375 N/A N/A
Khon Kaen University 601+ N/A N/A N/A N/A N/A
KMUTT 601+ N/A N/A 353 N/A N/A

 

Year 2010
Thai Universities World Rank World Rank by Faculty Area
Life Sci & Med Natural Sciences Engineering & IT Social Sci & Manage Arts & Humanities
CHULALONGKORN University
180
130
186=
101=
78=
78=
MAHIDOL University
228
112=
301-350
351-400
351-400
208=
CHIANG MAI University
401-450
N/A
N/A
283=
351-400
291=
THAMMASAT University
451-500
N/A
N/A
351-400
169
258=
PRINCE OF SONGKLA University
501-550
N/A
N/A
351-400
N/A
N/A
KASETSART University
551-600
N/A
N/A
301-350
N/A
N/A
Khon Kaen University
551-600
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
KMUTT N/A N/A N/A N/A N/A N/A

QS World University Rankings by Subject

Year 2021

Thai Univ. Anatomy & Physiology Biological Sciences Chemistry Environmental Studies Life Sciences and Medicine Materials Science Medicine Natural Sciences Pharmacy & Pharmacology Physics & Astronomy Com Sci
CU N/A 251-300 201-250 151-200 299 301-350 201-250 284 151-200 301-350 351-400
MU 101-120 201-250 301-350 401-450 142 N/A 116 N/A 101-150 501-550 551-600

 

Year 2020

Thai Univ. Biological Sciences Chemistry Engineering & Technology Environmental Studies Life Sciences and Medicine Materials Science Medicine Natural Sciences Pharmacy & Pharmacology Physics & Astronomy Com Sci
CU 251-300 151-200 227 151-200 282 201-250 151-200 266 151-200 251-300 351-400
MU 201-250 301-350 301-350 351-400 143 N/A 101-150 451-500 101-150 501-550 501-550

 

Year 2019

Thai Univ. Biological Sciences Chemistry Engineering & Technology Environmental Sciences Life Sciences and Medicine Materials Science Medicine Natural Sciences Pharmacy & Pharmacology Physics & Astronomy Com Sci
CU 201-250 201-250 191 151-200 267 201-250 201-250 274 201-250 251-300 301-350
MU 201-250 301-350 301-350 N/A 148 N/A 101-150 N/A 151-200 501-500 551-600

 

Year 2018

Thai Univ. Biological Sciences Chemistry Engineering - Chemical Engineering - Civil and Structural Engineering - Electrical and Electronic Engineering - Mechanical Environmental Studies Materials Sciences Medicine Pharmacy & Pharmacology Com Sci & Info System
CU 201-250 151-200 51-100 151-200 151-200 151-200 101-150 151-200 151-200 101-150 201-250
MU 201-250 301-350 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 101-150 51-100 N/A

 

Year 2017

Thai Univ. Biological Sciences Chemistry Engineering - Chemical Engineering - Civil and Structural Engineering - Electrical and Electronic Engineering - Mechanical Environmental Studies Materials Sciences Medicine Pharmacy & Pharmacology Com Sci & Info System
CU 201-250 151-200 51-100 151-200 151-200 151-200 101-150 151-200 151-200 101-150 251-300
MU 201-250 351-400 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 101-150 101-150 N/A

- Mahidol University in QS World University Rankings by Subject 2017

 

Year 2016

Thai Univ. Biological Sciences Chemistry Engineering - Chemical Engineering - Civil and Structural Engineering - Electrical and Electronic Engineering - Mechanical Environmental Studies Materials Sciences Medicine Pharmacy & Pharmacology Com Sci & Info System
CU 201-250 101-150 51-100 151-200 151-200 151-200 151-200 151-200 151-200 151-200 201-250
MU 201-250 301-400 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 101-150 101-150 401-500

- QS World University Rankings by Subject 2016
- Thailand Universities in QS World University Rankings by Subject 2016

 

Year 2015

Thai Univ. Biological Sciences Chemistry Engineering - Chemical Engineering - Civil and Structural Engineering - Electrical and Electronic Engineering - Mechanical Environmental Studies Materials Sciences Medicine Pharmacy & Pharmacology
CU 151-200 151-200 51-100 151-200 151-200 151-200 101-150 101-150 151-200 101-150
MU 151-200 301-400 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 51-100 101-150

- Thailand Universities in QS World University Rankings by Subject 2015
- Malaysian Universities in QS World University Rankings by Subject 2015

 

Year 2014

Thai Univ. Biological Sciences Chemistry Communication and Media Studies Engineering - Chemical Engineering - Civil and Structural Engineering - Electrical and Electronic Engineering - Mechanical Environmental Studies Materials Sciences Medicine Pharmacy
CU 101-150 101-150 151-200 51-100 101-150 151-200 101-150 101-150 151-200 151-200 101-150
MU N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 101-150 49=

 

Year 2013

Thai Univ. Biological Sciences Chemistry Communication and Media Studies Engineering - Chemical Engineering - Civil and Structural Engineering - Mechanical English Language and Literature Environmental Studies Materials Sciences Medicine Pharmacy
CU 151-200 101-150 151-200 51-100 51-100 151-200 51-100 101-150 151-200 151-200 101-150
MU 151-200 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 101-150 51-100

- Thailand Universities in QS World University Rankings by Subject 2013

 

Year 2012

Thai Univ. Biological Sciences Chemistry Communication and Media Studies Engineering - Chemical Engineering - Civil and Structural Engineering - Electrical and Electronic Engineering - Mechanical English Language and Literature Environmental Studies Linguistics Materials Sciences Medicine Pharmacy
CU N/A 101-150 51-100 51-100 51-100 101-150 151-200 51 - 100 51 - 100 51-100 101-150 N/A 51 - 100
MU 151-200 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 101- 150 151-200 N/A N/A 101-150 51-100

 

Year 2011

Thai Univ. Earth and Marine Sciences Engineering - Chemical Engineering - Civil and Structural Engineering - Electrical and Electronic English Language and Literature Environmental Studies Materials Sciences Medicine Physics
CU 101-150 101-150 51-100 151-200 38 51 - 100 151-200 151-200 151-200
MU N/A N/A N/A N/A 101- 150 151-200 N/A 151-200 N/A

หมายเหตุ : จัดอันดับเฉพาะ 400 อันดับแรก

QS University Rankings : ASIA
Rankings 2021
Thai Univ. Rank Score Academic Reputation Employer Reputation Faculty Student Faculty Staff with PhD Citations per Paper
Chulalongkorn University 43 69.56 90.69 87.7 38.95 61.6 21.82
Mahidol University 44 68.96 71.16 73.58 84.79 95.89 32.86
Chiang Mai University 102 44.18 59.27 54.7 18.03 63.46 8.17

 

Rankings 2020
Thai Univ. Rank Score Academic Reputation Employer Reputation Faculty Student Faculty Staff with PhD Citations per Paper
Chulalongkorn University 45 71.1 89.1 87.4 34.0 69.1 47.2
Mahidol University 48 66.3 68.1 67.3 74.5 75.3 58.8
Chiang Mai University 100 47.1 57.4 52.8 23.5 58.7 28.4

 

Rankings 2019
Thai Univ. Rank Score Academic Reputation Employer Reputation Faculty Student Faculty Staff with PhD Citations per Paper
Chulalongkorn University 44 70.6 88.0 81.0 37.7 70.8 50.5
Mahidol University 52 63.5 66.0 56.6 63.0 89.7 60.3

 

Rankings 2018
Thai Univ. Rank Score Academic Reputation Employer Reputation Faculty Student Faculty Staff with PhD Citations per Paper
Chulalongkorn University 50 67.1 94.9 82.6 35.4 82.7 23.4
Mahidol University 58 63.8 76.8 55.4 80.6 75.2 38.0

 

Rankings 2016/2017
Thai Univ. Rank Score Academic Reputation Employer Reputation Faculty Student Faculty Staff with PhD Citations per Paper
Chulalongkorn University 45 69.8 95.3 85.4 44.4 83.7 57.7
Mahidol University 61 62.5 77.2 56.7 90.0 48.1 55.6

- The Top 250 Universities in QS Asia Ranking 2016
- download QS Asia 2016 Mahidol University FACT FILE

 

Rankings 2015
Thai Univ. Rank Score Academic Reputation Employer Reputation Faculty Student Citations per Paper International Faculty International Students Papers per Faculty Inbound Exchange Outbound Exchange
MAHIDOL University 40 72.7 80.9 62.1 95.9 94.3 31.6 21.0 20.5 8.0 13.3
CHULALONGKORN University 48 67.4 96.7 87.7 46.6 72.5 33.4 9.6 27.1 18.3 10.6

 

Rankings 2014
Thai Univ. Rank Score Academic Reputation Employer Reputation Faculty Student Citations per Paper International Faculty
MAHIDOL University 40 72.6 83.7 56.6 96.7 89.9 29.3
CHULALONGKORN University 48 67.8 97.6 88.3 69.2 41.0

 

Rankings 2013
Thai Univ. Rank Score Academic Reputation Employer Reputation Faculty Student Citations per Paper International Faculty International Students Papers per Faculty Inbound Exchange Outbound Exchange
MAHIDOL University 42 70.6 82.1 50.5 92.6 92.6 31.2 19.8 22.7 12.8 10.0
CHULALONGKORN University 48 67.0 98.0 80.1 50.3 67.9 33.3 8.7 26.8 24.8 23.8

 

Rankings 2012
Mahidol University
(rank #38, overall score = 70.6)
Academic reputation = 85.6 / Employer reputation = 47.1 / Faculty Student ratio = 94.3 / papers per faculty = 23.8 / citations per paper = 93.5 / International faculty = 29.1 / International students = 18.4 / Inbound exchange students = 9.5 / Outbound exchange students = 8.0

Chulalongkorn University (rank#43, overall score=69.9)
Academic reputation = 98.4 / Employer reputation = 74.2 / Faculty Student ratio = 58.3 / papers per faculty = 27.8 / citations per paper = 65.2 / International faculty = 51.6 / International students = 5.6 / Inbound exchange students = 22.1 / Outbound exchange students = 12.7

[ Rankings Indicators ]
[ download QS Asia 2012 report ]

 

Rankings 2011
 1. Mahidol University (rank #34, score = 77.09)
 2. Chulalongkorn University (rank#47, score=69.90)
 3. Chiang Mai University (rank #67, score=56.70)
 4. Thammasat University (rank#88, score=51.60)
 5. Prince of Songkla University (rank#95, score=48.90)
 6. Khon Kaen University (rank#114,, score=44.40)
 7. Kasetsart University (rank#120, score=43.20)

 

Rankings 2010
 1. Mahidol University (rank #28)
 2. Chulalongkorn University (rank#44)
 3. Chiang Mai University (rank #79)
 4. Thammasat University (rank#91)
 5. Prince of Songkla University (rank#101)
 6. Khon Kaen University (rank#122)
 7. Kasetsart University (rank#126)
Webometrics Ranking : Ranking Web of World Universities
Univ. Jan' 2021 new July' 2021 Jan' 2022 July' 2022
Thailand / SEA / World Thailand / SEA / World Thailand / SEA / World Thailand / SEA / World
CU 1 / 5 / 472
MU 2 / 8 / 582
CMU 3 / 9 / 698
KKU 4 / 12 / 791
KU 5 / 13 / 802
PSU 6 / 21 / 1100
TU 7 / 22 / 1193
KMUTT 8 / 27 / 1309
NU 9 / 31 / 1373
SUT 10 / 34 / 1419

Jan' 2021:

 • PRESENCE (-%) - DISCONTINUED
 • VISIBILITY (50%) - Number of external networks (subnets) linking to the institution's webpages (normalized and then the maximum value is chosen) (Majestic SEO and Ahrefs)
 • TRANSPARENCY (or OPENNESS) (10%) - Number of citations from Top 210 authors (excl. top 20 outliers) See Transparent Ranking for additional info (Google Scholar)
 • EXCELLENCE (or SCHOLAR) (40%) - Number of papers amongst the top 10% most cited in each one of the 27 disciplines of the full database. Data for the five year period (2015-2019) Scimago
Univ. Jan' 2019 July' 2019 Jan' 2020 July' 2020
Thailand / SEA / World Thailand / SEA / World Thailand / SEA / World Thailand / SEA / World
CU 1 / 4 / 490 1 / 4 / 536 1 / 4 /537 1 / 4 / 529
MU 2 / 6 / 591 2 / 7 / 633 2 / 8 /630 2 / 8 / 611
CMU 3 / 9 / 691 3 / 9 / 749 3 / 9 / 755 3 / 10 / 733
KU 4 / 12 / 788 4 / 10 / 792 4 / 12 / 796 4 / 13 / 816
KKU 5 / 13 / 793 5 / 17 / 911 5 / 14 / 809 10 / 30 / 1366
SUT 6 / 17 / 1054 9 / 24 / 1222 7 / 21 / 1200 8 / 27 / 1296
PSU 7 / 18 / 1083 6 / 19 / 1148 6 / 19 /1102 5 / 18 / 1051
TU 8 / 21 / 1142 8 / 22 / 1193 8 / 23 /1233 6 / 22 / 1187
KMUTT 9 / 22 / 1160 7 / 20 / 1158 9 / 24 / 1236 7 / 25 / 1257
NU 10 / 23 / 1169 10 / 27 / 1273 10 / 29 / 1343 9 / 29 / 1338

July' 2020:

 • PRESENCE (5%) - Size (number of pages) of the main webdomain of the institution. It includes all the subdomains sharing the same (central/main) webdomain. (Ahrefs)
 • VISIBILITY (50%) - Number of external networks linking to the institution's webpages. After normalization, the average value between the two sources is selected. (Majestic SEO and Ahrefs)
 • TRANSPARENCY (or OPENNESS) (10%) - Number of citations from Top 210 authors (excl. top 20 outliers) according to the source (Google Scholar)
 • EXCELLENCE (or SCHOLAR) (35%) - Number of papers amongst the top 10% most cited in 26 disciplines. Data for the five year period (2014-2018) Scimago

Jan' 2020:

 • PRESENCE (5%) - Size (number of pages) of the main webdomain of the institution. It includes all the subdomains share the same (central/main) webdomain. (Google)
 • VISIBILITY (50%) - Number of external networks (subnets) linking to the institution's webpages. (normalized and then average value) (Majestic SEO and Ahrefs)
 • TRANSPARENCY (or OPENNESS) (10%) - Number of citations from Top 110 authors (excl. top 10 outliers) See Transparent Ranking for additional info (Google Scholar)
 • EXCELLENCE (or SCHOLAR) (35%) - Number of papers amongst the top 10% most cited in each one of the 26 disciplines of the full database. Data for the five year period (2014-2018) Scimago

July' 2019:

 • PRESENCE (5%) - Size (number of pages) of the main webdomain of the institution. It includes all the subdomains sharing the same (central/main) webdomain. (Ahrefs)
 • VISIBILITY (50%) - Number of external networks linking to the institution's webpages. After normalization, the average value between the two sources is selected. (Majestic SEO and Ahrefs)
 • TRANSPARENCY (or OPENNESS) (10%) - Number of citations from Top 100 authors (excl. 10 outliers) according to the source (Google Scholar)
 • EXCELLENCE (or SCHOLAR) (35%) - Number of papers amongst the top 10% most cited in 26 disciplines. Data for the five year period (2013-2017) Scimago

Jan' 2019:

 • PRESENCE (5%) - Size (number of pages) of the main webdomain of the institution. It includes all the subdomains sharing the webdomain and all the file types including rich files like pdf documents. (Google)
 • VISIBILITY (50%) - Number of external networks originating backlinks to the institutions webpages. After normalization, the maximum value between the two sources is selected (Majestic SEO and ahrefs)
 • TRANSPARENCY (or OPENNESS) (10%) - Number of citations from Top authors according to the source (Google Scholar)
 • EXCELLENCE (or SCHOLAR) (35%) - Number of papers amongst the top 10% most cited in 26 disciplines. Data for the five year period (2012-2016) Scimago
Univ. Jan' 2017 July' 2017 Jan' 2018 July' 2018
Thailand / SEA / World Thailand / SEA / World Thailand / SEA / World Thailand / SEA / World
MU 1 / 4 / 433 2 / 5 / 551 1 / 4 / 548 2 / 6 / 562
CU 2 / 5 / 452 1 / 4 / 550 2 / 5 / 568 1 / 4 / 515
CMU 4 / 9 / 609 4 / 10 / 733 3 / 9 / 746 3 / 9 / 723
KU 3 / 8 / 563 3 / 9 / 731 4 / 10 / 751 4 / 10 / 771
KKU 5 / 10 / 651 5 / 12 / 885 5 / 11 / 752 5 / 11 / 784
KMUTT 6 / 15 / 857 6 / 15 / 989 8 / 18 / 1093 8 / 18 / 1061
PSU 7 / 17 / 899 8 / 18 / 1101 6 / 16 / 1068 7 / 17 / 1014
TU 8 / 18 / 948 9 / 20 / 1205 9 / 20 / 1156 9 / 20 / 1125
SUT 9 / 19 / 984 7 / 17 / 1045 7 / 17 / 1072 6 / 16 / 938
NU 10 / 21 / 1107 10 / 23 / 1276 10 / 24 / 1327 10 / 24 / 1277

Jul' 2018:

 • PRESENCE (5%) - Size (number of pages) of the main webdomain of the institution. It includes all the subdomains sharing the webdomain and all the file types including rich files like pdf documents. (Google)
 • VISIBILITY (50%) - Number of external networks originating backlinks to the institutions webpages. After normalization, the maximum value between the two sources is selected (Majestic SEO and ahrefs)
 • TRANSPARENCY (or OPENNESS) (10%) - Number of citations from Top authors according to the source (Google Scholar)
 • EXCELLENCE (or SCHOLAR) (35%) - Number of papers amongst the top 10% most cited in 26 disciplines. Data for the five year period (2012-2016) Scimago

Jan' 2018:

 • PRESENCE (5%) - Size (number of pages) of the main webdomain of the institution. It includes all the subdomains sharing the webdomain and all the file types including rich files like pdf documents. (Google)
 • VISIBILITY (50%) - Number of external networks originating backlinks to the institutions webpages. After normalization, the maximum value between the two sources is selected (Majestic SEO and ahrefs)
 • TRANSPARENCY (or OPENNESS) (10%) - Number of citations from Top authors according to the source (Google Scholar)
 • EXCELLENCE (or SCHOLAR) (35%) - Number of papers amongst the top 10% most cited in 26 disciplines. Data for the five year period (2011-2015) Scimago

July' 2017:

 • PRESENCE (5%) - Size (number of pages) of the main webdomain of the institution. It includes all the subdomains sharing the webdomain and all the file types including rich files like pdf documents. (Google)
 • VISIBILITY (50%) - Number of external networks originating backlinks to the institutions webpages. After normalization, the maximum value between the two sources is selected (Majestic SEO and ahrefs)
 • TRANSPARENCY (or OPENNESS) (10%) - Number of citations from Top authors according to the source (Google Scholar)
 • EXCELLENCE (or SCHOLAR) (35%) - Number of papers amongst the top 10% most cited in 26 disciplines. Data for the five year period (2011-2015) Scimago

Jan' 2017:

 • PRESENCE (10%) - Size (number of pages) of the main webdomain of the institution. It includes all the subdomains sharing the webdomain and all the file types including rich files like pdf documents. (Google)
 • VISIBILITY (50%) - Number of external networks originating backlinks to the institutions webpages. After normalization, the maximum value between the two sources is selected (Majestic SEO and ahrefs)
 • TRANSPARENCY (or OPENNESS) (10%) - Number of citations from Top authors according to the source (Google Scholar)
 • EXCELLENCE (or SCHOLAR) (30%) - Number of papers amongst the top 10% most cited in 26 disciplines. Data for the five year period (2010-2014) Scimago

 

Univ. Jan' 2015 July' 2015 Jan' 2016 July' 2016
Thailand / SEA / World Thailand / SEA / World Thailand / SEA / World Thailand / SEA / World
MU 2 / 4 / 308 1 / 3 / 299 1 / 3 / 308 1 / 3 / 320
KU 1 / 2 / 213 2 / 4 /372 9 / 21 / 1004 2 / 4 / 358
CU 3 / 7 / 482 3 / 5 / 422 2 / 4 / 337 3 / 6 / 421
CMU 4 / 8 / 505 5 / 8 / 481 10 / 23 / 1023 4 / 9 / 596
KKU 5 / 11 / 578 4 / 7 / 466 3 / 7 / 533 5 / 13 / 761
SWU 8 / 19 / 845 6 / 11 / 548   6 / 14 / 830
KMUTT 7 / 18 / 838 8 / 14 / 653 4 / 10 / 658 7 / 17 / 873
PSU 6 / 14 / 668 7 / 13 / 624 5 / 12 / 690 8 / 18 / 875
TU 10 / 22 / 917 9 / 17 / 793 15 / 36 / 1540 9 / 20 / 943
SUT 9 / 21 / 900 10 / 19 / 846 6 / 16 / 822 10 / 21 / 966
KMUTL 13 / 28/ 1039 11 / 20 / 857 7 / 17 / 848 11 / 24 / 1088
NU 11 / 24 / 976 13 / 24 / 999 8 / 20 / 992 12 / 25 / 1222
AIT   12 / 23 / 986 11 / 24 / 1126 13 / 26 / 1284
MSU 12 / 26 / 1015 14 / 25 / 1054 12 / 25 / 1156 14 / 35 / 1427
BUU 14 / 29 / 1120 15 / 30 / 1429 13 / 27 / 1389 15 / 51 / 1887
MFU       16 / 57 / 1989
KMUTNB       17 / 63 / 2179
SU     14 / 30 / 1405 18 / 66 / 2373

July' 2016:

ACTIVITY (50%)

 • PRESENCE (1/3). The global volume of contents published on the university webdomains as indexed by the largest commercial search engine (Google). It counts every webpage, including all the formats recognized individually by Google, both static and dynamic pages. For the purposes of the Ranking the web presence is a good proxy of the activities performed by the Universities in the 21st century.
 • OPENNESS (1/3). The global effort to set up institutional research repositories is explicitly recognized in this indicator that takes into account the number of rich files (pdf, doc, docx, ppt) published in dedicated websites according to the academic search engine Google Scholar. Both the total files and the ones with correctly formed file names are considered (for example, the Adobe Acrobat files should end with the suffix .pdf) for the (new) period 2008-2012.
 • EXCELLENCE (1/3). The academic papers published in high impact international journals are playing a very important role in the ranking of Universities. Deepening the commitment to this measurement started in previous edition we are introducing the Excellence indicator, the university scientific output being part of the 10% of the most cited papers in their respective scientific fields. Although this is a measure of high quality output of research institutions, the data provider Scimago group supplied non-zero values for more than 5200 universities (period 2003-2010).

VISIBILITY (50%)

 • IMPACT. The quality of the contents is evaluated through a "virtual referendum", counting all the external inlinks that the University webdomain receives from third parties. Those links are recognizing the institutional prestige, the academic performance, the value of the information, and the usefulness of the services as introduced in the webpages according to the criteria of millions of web editors from all over the world. The link visibility data is collected from the two most important providers of this information: Majestic SEO and ahrefs, that provides an overlapping scenario very close to a true global coverage

 

Univ.
Jan' 2013
July' 2013 Jan' 2014 July' 2014
Thailand / SEA / World Thailand / SEA / World Thailand / SEA / World Thailand / SEA / World
2 / 3 / 246
3 / 4 / 288 2 / 4 / 294 1 / 2 / 273
3 / 4/ 299
4 / 7 / 412 7 / 9 / 459 2 / 4 / 340
1 / 2/ 169
1 / 2 / 217 3 / 5 / 339 3 / 6 / 433
4 / 8 / 383
2 / 3 / 281 1 / 3 / 280 4 / 7 / 502
8 / 17 / 596
8 / 13 / 546 12 / 21 / 752 5 / 10 / 527
6 / 13 / 499
6 / 9 / 462 4 / 6 / 341 6 / 13 / 593
5 / 9 / 436
7 / 10 / 481 5 / 7 / 416 7 / 15 / 630
SUT     10 / 19 / 731 8 / 17 / 724
KMUTL   5 / 8 / 445 6 / 8 / 451 9 / 19 / 767
7 / 14 / 514
10 / 20 / 677 8 / 10 / 524 10 / 21 / 822
BUU     11 / 20 / 738 11 / 22 / 862
NU   9 / 15 / 605 9 / 13 / 601 12 / 24 / 909

 

Univ.
Jan' 2011
July' 2011
Jan' 2012
July' 2012
Thailand / SEA / World Thailand / SEA / World Thailand / SEA / World Thailand / SEA / World
3 / 4/ 440
1 / 2/ 316
1 / 2/ 140
1 / 2/ 166
4 / 6 / 499
3 / 6 / 443
3 / 4 / 202
2 / 3 / 202
2 / 3/ 418
2 / 3/ 334
2 / 3/ 173
3 / 4/ 207
5 / 9 / 606
5 / 10 / 510
6 / 7 / 236
4 / 5 / 230
7 / 14 / 766
6 / 13 / 580
5 / 6 / 233
5 / 6 / 234
1 / 2 / 324
4 / 7 / 448
4 / 5 / 228
6 / 7 / 296
KMUTT
     
7 / 13 / 481
6 / 11 / 656
7 / 15 / 617
7 / 19 / 638
8 / 20 / 604

 

Univ. Jan' 2009
July' 2009
Jan' 2010
July' 2010
Thailand / SEA / World Thailand / SEA / World Thailand / SEA / World Thailand / SEA / World
3 / 4 / 418
3 / 4 / 346
1 / 2 / 229
1 / 2 / 310
2 / 3 / 369
2 / 3 / 320
4 / 5 / 398
2 / 3 / 388
4 / 6 / 548
4 / 5/ 411
3 / 4 / 381
4 / 6 / 481
1 / 2 / 295
1 / 2 / 175
2 / 3 /338
3 / 4 /392
7 / 11 / 680
7 / 11 / 664
6 / 9 / 567
6 / 11 / 619
5 / 8 / 633
6 / 9/ 587
5 / 7 / 478
5 / 7 / 505
6 / 9 / 675
5 / 7 / 505
7 / 12 / 700
7 / 12 / 752

 

Univ.
Jan' 2007
July' 2007
Jan' 2008
July' 2008
Thailand / SEA / World Thailand / SEA / World Thailand / SEA / World Thailand / SEA / World
2 / 4 / 577
1 / 3 / 516
3 / 5 / 477
3 / 5 / 542
1 / 3 / 505
2 / 4 / 527
2 / 3 / 443
2 / 3 / 442
7 / 9 / 909
9 / 11 / 916
5 / 8 / 802
4 / 6 / 739
6 / 8 / 896
3 / 5 / 672
1 / 2 / 309
1 / 2 / 384
8 / 11 / 1009
8 / 10 / 887
9 / 13 / 883
9 / 14 / 936
4 / 6 / 861
5 / 7 / 805
7 / 10 / 841
7 / 11 / 876
5 / 7 / 894
6 / 8 / 866
6 / 9 / 806
6 / 10 / 848

Regional and Global Ranking of South-East Asia (Jan 2020)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (July 2019)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (Jan 2019)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (July 2018)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (Jan 2018)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (July 2017)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (Jan 2017)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (July 2016)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (Jan 2016)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (July 2015)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (Jan 2015)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (July 2014)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (July 2012)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (Jan 2012)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (July 2011)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (Jan 2011)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (July 2010)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (Jan 2010)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (July 2009)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (Jan 2009)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (July 2008)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (Jan 2008)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (July 2007)
Regional and Global Ranking of South-East Asia (Jan 2007)
Rank of all 44 Thai Universities (July 2007)
Regional and Global Ranking of Asia-Pacific (Jan 2008)
Regional and Global Ranking of Asia-Pacific (July 2007)


อันดับ (แยกตามเกณฑ์ Presence Rank, Impact Rank, Openness Rank, Excellence Rank)

Univ.
Jan 2013
PRESENCE (20%)
IMPACT (50%)
OPENNESS (15%)
EXCELLENCE (15%)
358 68 483 562
292 180 373 529
47 174 387 1161
195 178 1299 811
72 263 1156 1109
76 605 642 1113
170 312 1253 1346
KMUTT
806 487 1387 905

Jan'2013 :

PRESENCE (20%). The global volume of contents published on the university webdomains as indexed by the largest commercial search engine (Google). It counts every webpage, including all the formats recognized individually by Google, both static and dynamic pages

IMPACT (50%) The quality of the contents is evaluated through a "virtual referendum", counting all the external inlinks that the University webdomain receives from third parties. (Majestic SEO and ahrefs)

OPENNESS (15%) The global effort to set up institutional research repositories is explicitly recognized in this indicator that takes into account the number of rich files (pdf, doc, docx, ppt) published in dedicated websites according to the academic search engine Google Scholar.

EXCELLENCE (15%) The academic papers published in high impact international journals. Tthe university scientific output being part of the 10% of the most cited papers in their respective scientific fields. (Scimago group)

 

อันดับ (แยกตามเกณฑ์ Size, Visibility, Rich Files, Scholar)

Univ.
July 2012
PRESENCE (20%)
IMPACT (50%)
OPENNESS (15%)
EXCELLENCE (15%)
36 91 262 1,157
151 269 163 526
243 148 378 559
11 184 754 807
40 109 636 1,105
73 251 414 1,109
KMUTT
232 441 1,237 901
189 750 948 1,342

July'2012 :

PRESENCE (20%). The global volume of contents published on the university webdomains as indexed by the largest commercial search engine (Google). It counts every webpage, including all the formats recognized individually by Google, both static and dynamic pages

OPENNESS (15%) The global effort to set up institutional research repositories is explicitly recognized in this indicator that takes into account the number of rich files (pdf, doc, docx, ppt) published in dedicated websites according to the academic search engine Google Scholar.

EXCELLENCE (15%) The academic papers published in high impact international journals. Tthe university scientific output being part of the 10% of the most cited papers in their respective scientific fields. (Scimago group)

IMPACT (50%) The quality of the contents is evaluated through a "virtual referendum", counting all the external inlinks that the University webdomain receives from third parties. (Majestic SEO and ahrefs)

 

Univ.
Jan 2012
SIZE (10%)
RICH FILES (10%)
SCHOLAR (15%)
VISIBILITY (50%)
69 53 616 73
430 263 380 107
179 142 361 211
80 14 657 208
88 183 824 88
315 20 666 146
229 472 1,087 646

 

Jan'2012 :

 • Size: Total number of web pages (by Google), excluding the rich files (10%)
 • Rich files: The sum of the following file types(by Google): pdf, doc+docx, ppt+ppts and ps+eps (10%)
 • Scholar: The combination of the number of papers in Google Scholar for the period 2007-2011 with the number of papers (2003-2010) collected by the Scimago group (30%).

 

Univ.
SIZE (20%)
July'2008
Jan'2009
July'2009
Jan'2010 July'2010
Jan'2011
July'2011
523
330
190
459 
486
440
68
404
434
208
541 
488
418
183
465
437
484
473
628
278
177
334
271
133
236 
351
86
57
857
439
303
824
492
766
191
589
369
202
666
437
606
179
805
609
278
525
789
656
333

 

Univ.
RICH FILES (15%)
July'2008
Jan'2009
July'2009
Jan'2010 July'2010
Jan'2011
July'2011
476
380
303
324
434
212
165
557
672
454
474
470
391
302
1,005
1,008
919
947
1,122
738
683
727
779
560
658
684
471
346
1,397
1,297
875
703
866
660
534
684
771
569
523
710
488
470
1,025
916
730
1,035
923
889
734

 

Univ.
SCHOLAR (15%)
July'2008
Jan'2009
July'2009
Jan'2010 July'2010
Jan'2011
July'2011
777
747
838
354
332
649
511
256
243
340
291
290
337
333
643
407
254
91
98
98
233
679
640
684
587
503
703
697
1,543
1,376
1,470
1,214
1,268
1,739
1,256
855
927
957
807
829
950
717
814
818
926
846
826
748
997

 

Univ.
VISIBILITY (50%)
July'2008
Jan'2009
July'2009
Jan'2010 July'2010
Jan'2011
July'2011
667
492
377
156
254
654
526
623
412
432
445
424
560
497
1,036
681
426
394
467
773
648
334
143
48
236
346
341
733
958
604
603
387
520
762
638
1,343
827
873
414
489
796
670
1,106
808
497
748
857
698
682

University Ranking by Academic Performance (URAP)
by Middle East Technical University, Graduate School of Informatics, URAP Research Laboratory, TURKEY

Year 2020-2021

Country Ranking University Name World Ranking Article Citation Total Document AIT CIT Collaboration Total score
1 Mahidol University 448 66.22 75.41 34.57 61.76 50.07 55.09 343.12
2 Chulalongkorn University 532 65.05 70.35 33.67 58.48 46.36 52.18 326.09
3 Chiang Mai University 729 54.67 63.25 28.42 51.65 41.4 46.34 285.73
4 Khon Kaen University 956 45.62 55.68 25.39 46.56 37.28 40.57 251.09
6 Prince Songkla University 979 46.34 55.76 24.34 45.5 36.95 39.91 248.81
5 Kasetsart University 1012 45.88 53.36 24.67 44.27 34.74 42.08 245.01
7 King Mongkut´s University of Technology Thonburi 1258 39.05 49.35 21.08 40.17 34.01 35.02 218.68
9 Thammasat University 1390 32.28 48.7 21.04 38.54 34.25 31.28 206.09
8 Suranaree University of Technology 1555 22.16 45.96 16.75 38.71 35.72 31.51 190.82
11 King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang 1830 27.14 37.18 20.88 30.71 24.98 24.79 165.67
12 Naresuan University 1863 25.29 37.19 15.81 30.36 25.62 29.14 163.41
10 Mae Fah Luang University 1869 14.9 42.68 12.71 30.67 31..96 30.3 163.21
13 King Mongkuts University of Technology North Bangkok 2062 27.07 35.54 17.42 29.02 25.07 26.2 160.32
14 Asian Institute of Technology 2062 17.35 34.71 13.31 29.44 25.99 26.63 147.42
15 Srinakharinwirot University 2374 14.65 31.9 12.39 24.66 23.13 17.94 124.67
16 Mahasarakham University 2394 15.02 29.46 11.93 23.83 19.97 22.2 12.41
17 Silpakorn University 2381 3.83 29.71 10.06 23.74 23.05 19.72 104.58
18 Burapha University 2656 9.57 26.77 9.561 21.08 18.76 18.84 104.58
19 Ubon Ratchathani University 2812 4.88 25.75 7.35 20.27 19.57 15.47 93.29
20 Walailak University 2849 8.42 22.47 7.81 17.83 16.73 17.49 90.75
21 Maejo University 2865 3.62 22.84 6.19 19.74 19.69 16.77 88.85

Year 2019-2020

Country Ranking University Name World Ranking Total score
1 Mahidol University 457 338.50
2 Chulalongkorn University 542 317.88
3 Chiang Mai University 776 273.17
4 Khon Kaen University 935 247.06
5 Kasetsart University 951 245.10
6 Prince Songkla University 974 241.80
7 King Mongkut´s University of Technology Thonburi 1245 211.17
8 Suranaree University of Technology 1385 196.18
9 Thammasat University 1503 184.95
10 Mae Fah Luang University 1674 168.52
11 King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang 1811 157.76
12 Naresuan University 1882 152.44
13 King Mongkuts University of Technology North Bangkok 1989 143.63
14 Asian Institute of Technology 2011 141.25
15 Srinakharinwirot University 2189 128.10
16 Mahasarakham University 2314 120.05
17 Silpakorn University 2381 115.13

Year 2018-2019

Country Ranking University Name World Ranking Total score
1 Mahidol University 445 320.38
2 Chulalongkorn University 497 307.43
3 Chiang Mai University 802 243.19
4 Khon Kaen University 903 223.99
5 Kasetsart University 942 217.52
6 Prince Songkla University 954 216.56
7 King Mongkut´s University of Technology Thonburi 1186 185.83
8 Suranaree University of Technology 1259 177.41
9 Thammasat University 1478 153.65
10 Naresuan University 1626 137.53
11 Mae Fah Luang University 1697 130.19
12 King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang 1745 125.80
13 Asian Institute of Technology 1864 114.32
14 King Mongkuts University of Technology North Bangkok 1925 107.78
15 Srinakharinwirot University 2064 95.35
16 Silpakorn University 2098 92.72
17 Mahasarakham University 2152 87.55
18 Burapha University 2363 67.83
19 Ubon Ratchathani University 2420 62.46

Year 2017-2018

Country Ranking University Name World Ranking Category
1 Mahidol University 443 A
2 Chulalongkorn University 482 A
3 Chiang Mai University 784 B++
4 King Mongkut's University of Technology North Bangkok 866 B++
5 Khon Kaen University 896 B++
6 Kasetsart University 924 B++
7 Prince Songkla University 966 B++
9 King Mongkut's University of Technology Thonburi 1137 B+
10 Suranaree University of Technology 1250 B+
11 Thammasat University 1374 B+
12 Naresuan University 1688 B
13 Asian Institute of Technology 1855 B
14 King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang 1782 B
15 Srinakharinwirot University 2038 B
16 Mae Fah Luang University 1733 B
17 Mahasarakham University 2141 B
18 Silpakorn University 2119 B

Year 2016-2017

Country Ranking University Name World Ranking Category
1 Mahidol University 432 A
2 Chulalongkorn University 474 A
3 Chiang Mai University 730 B++
4 Khon Kaen University 854 B++
5 Kasetsart University 882 B++
6 Prince Songkla University 911 B++
7 Phramongkutklao College of Medicine 915 B++
8 King Mongkut´s University of Technology Thonburi 1153 B+
9 Suranaree University of Technology 1310 B+
10 Thammasat University 1364 B+
11 Naresuan University 1659 B
12 Asian Institute of Technology 1665 B
13 King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang 1725 B
14 Srinakharinwirot University 1841 B
15 Mae Fah Luang University 1861 B
16 Mahasarakham University 1918 B
17 Silpakorn University 1968 B

Year 2015-2016

Country Ranking University Name World Ranking Category
1 Mahidol University 431 A
2 Chulalongkorn University 478 A
3 Chiang Mai University 756 B++
4 Khon Kaen University 832 B++
5 Phramongkutklao College of Medicine 886 B++
6 Prince Songkla University 904 B++
7 Kasetsart University 1009 B+
8 King Mongkut´s University of Technology Thonburi 1144 B+
9 Thammasat University 1370 B+
10 Suranaree University of Technology 1385 B+
11 Asian Institute of Technology 1612 B
12 King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang 1654 B
13 Mae Fah Luang University 1663 B
14 Naresuan University 1681 B
15 Srinakharinwirot University 1771 B
16 Mahasarakham University 1827 B
17 Silpakorn University 1864 B

Year 2014-2015

Country Ranking University Name World Ranking Category
1 Mahidol University 437 A
2 Chulalongkorn University> 479 A
3 Chiang Mai University 730 B++
4 Khon Kaen University 838 B++
5 Phramongkutklao College of Medicine 880 B++
6 Prince Songkla University 937 B+
7 Kasetsart University 995 B+
8 King Mongkut´s University of Technology Thonburi 1073 B+
9 Thammasat University 1370 B+
10 Suranaree University of Technology 1390 B+
11 King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang 1584 B
12 Asian Institute of Technology 1591 B
13 Naresuan University 1625 B
14 Srinakharinwirot University 1720 B
15 Mae Fah Luang University 1754 B
16 Mahasarakham University 1767 B
17 Silpakorn University 1856 B

Year 2013-2014

Country Ranking University Name World Ranking Category
1 Mahidol University 368 A
2 Chulalongkorn University 439 A
3 Chiang Mai University 648 B++
4 Khon Kaen University 802 B++
5 Prince of Songkla University 820 B++
6 Kasetsart University 931 B+
7 King Mongkut´s University of Technology Thonburi 1285 B+
8 THAMMASAT University 1344 B+
9 Suranaree University of Technology 1485 B+
10 Asian Institute of Technology Thailand 1563 B
11 King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang 1566 B
12 Naresuan University 1588 B
13 Srinakharinwirot University 1717 B
14 Silpakorn University 1767 B
15 Mae Fah Luang University 1872 B
16 Mahasarakham University 1880 B

Year 2012-2013

Country Ranking University Name World Ranking Category
1 Mahidol University 356 A
2 Chulalongkorn University 418 A
3 Chiang Mai University 621 B++
4 Prince of Songkla University 775 B++
5 Khon Kaen University 805 B++
6 Kasetsart University 903 B++
7 King Mongkut´s University of Technology Thonburi 1230 B+
8 THAMMASAT University 1293 B+
9 Suranaree University of Technology 1458 B+
10 Asian Institute of Technology Thailand 1465 B+
11 King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang 1536 B
12 Naresuan University 1570 B
13 Silpakorn University 1654 B
14 Srinakharinwirot University 1711 B
15 Mahasarakham University 1761 B
16 Mae Fah Luang University 1867 B
17 Burapha University 1878 B
uniRank

2021 World University Web Rankings

Universities Jan' 2021 new Jul' 2021
Country Rank Asia Rank World Rank Country Rank Asia Rank World Rank
Mahidol University 1 62 488
Chulalongkorn University 2 88 593
Kasetsart University 3 96 710
Chiang Mai University 4 111 821
Khon Kaen University 5 151 919
Prince of Songkla University 6 158 990
Thammasat University 7 160 1094

- Top 200 Universities and Colleges in Asia 2021 (Jan edition)
- Top 200 Universities and Colleges in Thailand 2021 (Jan edition)

2020 World University Web Rankings

Universities Jan' 2020 Jul' 2020
Country Rank Asia Rank World Rank Country Rank Asia Rank World Rank
Mahidol University 1 70 480 1 45 488

2019 World University Web Rankings

Universities Jan' 2019 Jul' 2019
Country Rank Asia Rank World Rank Country Rank Asia Rank World Rank
Mahidol University 1 86 480 1 86 480

2018 World University Web Rankings

Universities Jan' 2018 Jul' 2018
Country Rank Asia Rank World Rank Country Rank Asia Rank World Rank
Mahidol University 1 74 568 1 90 480
Kasetsart University 2 115 739 2 112 563
Chulalongkorn University 3 145 897 3 125 598
Prince of Songkla University 4 170 971 4 168 771
Chiang Mai University 6 187 1042 5 170 777
Burapha University >200 6 192 877
Thammasat University 5 185 1035 7 >200 918

- Top 200 Universities and Colleges in Asia 2018 (July edition)
- Top 200 Universities and Colleges in Thailand 2018 (July edition)
- Top 200 Universities and Colleges in Asia 2018 (January edition)

2016 World University Web Rankings

Country Rank Universities Asia Rank World Rank
1 Kasetsart University 54 351
2 Mahidol University 62 398
3 Chulalongkorn University 86 495
4 Chiang Mai University 98 551

- Top 200 Universities and Colleges in Asia 2016

2015 World University Web Rankings

Country Rank Universities Asia Rank World Rank
1 Mahidol University 65 394
2 Chulalongkorn University 73 414
3 Kasetsart University 93 496

- Top 100 Universities and Colleges in Asia 2015

2012 World University Web Rankings

 1. Chulalongkorn University (Asia Rank #45)
 2. Thammasat University (Asia Rank #79)
 3. Kasetsart University (Asia Rank #92)

- Top 100 Universities and Colleges in Asia 2012

2011 Web Popularity Ranking

 1. Kasetsart University (World Rank # 199)
 2. Chulalongkorn University (World Rank # 201)
 3. Mahidol University (World Rank # 273)
 4. Thammasat University (World Rank # 364)
 5. Asian Institute of Technology (World Rank # 486)
 6. Prince of Songkla University (World Rank # 607)
 7. Ramkhamhaeng University (World Rank # 794)
 8. Khon Kaen University (World Rank # 828)

2010 Web Popularity Ranking

 1. Chulalongkorn University (World Rank # 103)
 2. Kasetsart University (World Rank # 113)
 3. Mahidol University (World Rank # 162)
 4. Khon Kaen University (World Rank # 195)
 5. Thammasat University (World Rank # 239)
 6. Asian Institute of Technology (World Rank # 445)
 7. Prince of Songkla University (World Rank # 733)

2009 Web Popularity Ranking

 1. Chulalongkorn University (World Rank #116)
 2. Khon Kaen University (World Rank #172)
 3. Mahidol University (World Rank #197)

2008 Web Popularity Ranking

 1. Chulalongkorn University (World Rank #112)
 2. Khon Kaen University (World Rank #160)
 3. Mahidol University (World Rank #182)

The aim of this website is to provide an approximate popularity ranking of worldwide Universities and Colleges based upon the popularity of their websites. This can especially help international students to understand how popular a specific University/College is in a foreign country.

We do not - by any means - claim to rank organisations, or their programs, by the quality of education or level of services provided.

SCImago Institutions Rankings (SIR)

SIR World Report 2019

Institution World Rank Region Rank Country Rank
Mahidol University 522 177 1
Chulalongkorn University 534 188 2
National Center for Genetic Engineering and
Biotechnology
583 231 3
Ministry of Public Health 593 241 4
National Science and Technology Development Agency 636 283 5
Khon Kaen University 656 303 6
Kasetsart University 662 308 7
Chiang Mai University 662 308 8
Prince of Songkla University 672 318 9
National Electronics and Computer Technology Center 687 333 10

SIR World Report 2018

Institution World Rank Region Rank Country Rank
Mahidol University 467 154 1
National Center for Genetic Engineering and
Biotechnology
503 178 2
Chulalongkorn University 531 203 3
Ministry of Public Health 547 219 4
National Science and Technology Development Agency 582 252 5
King Mongkut's Institute of Technology Thonburi 596 265 6
Kasetsart University 612 281 7
Silpakorn University 614 283 8
Chiang Mai University 616 285 9
National Electronics and Computer Technology Center 618 287 10

SIR World Report 2017

Institution World Rank Region Rank Country Rank
Mahidol University 439 153 1
Chulalongkorn University 456 166 2
Chiang Mai University 538 235 3
National Center for Genetic Engineering and
Biotechnology
543 239 4
Prince of Songkla University 549 245 5
Khon Kaen University 562 258 6
Ministry of Public Health 565 261 7
Kasetsart University 567 263 8
King Mongkut's Institute of Technology Thonburi 573 269 9
National Science and Technology Development Agency 574 270 10

SIR World Report 2015

SIR World Report 2014

SIR World Report 2013

IC::International Collaboration / NI::Normalized Impact / Q1::High Quality Publications / SI::Specialization Index / ER::Excellence Rate

World Rank Region Rank Country Rank Institution Output IC(%) NI Q1(%) Spec Exc(%) Lead(%) Ewl(%)
475 107 1 Chulalongkorn University 7428 34.79 0.89 38.03 0.57 8.45 68.54 4.61
519 118 2 Mahidol University 6892 43.17 1.03 44.37 0.63 9.48 56.17 3.26
891 227 3 Chiang Mai University 3870 41.52 1.14 36.1 0.61 8.57 61.76 4.19
1063 292 4 Kasetsart University 3118 41.53 0.68 27.36 0.72 5.8 62.44 2.5
1132 322 5 Prince of Songkla University 2838 40.13 0.92 27.98 0.7 7.13 66.17 3.96
1230 355 6 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 2534 23.76 0.98 14.44 0.77 10.56 70.96 6.59
1246 362 7 Khon Kaen University 2484 38.97 0.95 34.82 0.68 9.67 63.85 5.09
1266 369 8 King Mongkut's Institute of Technology Thonburi 2421 26.72 1.14 32.59 0.78 14.39 69.85 9.52
1617 502 9 Thammasat University 1678 31.35 0.78 25.39 0.64 7.59 65.14 3.83
1669 527 10 Siriraj Hospital 1607 34.54 1.09 34.47 0.83 10 61.29 3.58
1729 546 11 Asian Institute of Technology 1501 43.64 0.95 27.65 0.74 10.9 63.96 7.54
2000 662 12 Suranaree University of Technology 1148 32.49 0.82 29.44 0.73 6.37 71.43 4.78
2092 699 13 Ramathibodi Hospital 1041 29.59 0.98 34.49 0.86 7.16 57.25 1.84
2227 769 14 Mahasarakham University 883 21.86 0.62 18.12 0.79 4.35 70.1 2.66
2228 770 15 National Science and Technology Development Agency 881 32.58 0.93 39.39 0.81 10.12 38.93 3.42
2234 771 16 Naresuan University 874 35.58 0.89 31.24 0.76 9.36 58.12 4.23
2240 776 17 National Electronics and Computer Technology Center 868 15.44 0.84 11.75 0.89 10.61 50.23 3.33
2246 779 18 National Center for Genetic Engineering and
Biotechnology
861 38.79 0.91 43.21 0.88 9.31 36.7 2.94
2374 852 19 Silpakorn University 717 26.5 0.74 30.96 0.77 6.85 61.92 3.65
2462 906 20 Srinakharinwirot University 621 28.66 0.75 26.41 0.79 6.64 56.84 2.45
2526 940 21 Wiwanitkit House 555 10.45 0.19 22.52 0.9 0.37 98.56 0.37
2738 1065 22 Centre of Excellence in Mathematics 187 18.72 0.79 13.9 0.96 8.92 10.7 1.91

SIR World Report 2012

Not Yet Another University Ranking...

SIR World Reports 2012 is the most comprehensive ranking of Worldwide Research Institutions. Following the goal of embracing every institution around the world with meaningful scientific output, the ranking now includes 3,290 institutions that together are responsible for more than 80% of worldwide scientific output during the term 2006-10 as indexed in Elsevier's Scopus database.

IC::International Collaboration / NI::Normalized Impact / Q1::High Quality Publications / SI::Specialization Index / ER::Excellence Rate

World Rank Region Rank Country Rank Institution Output IC(%) NI Q1(%) Spec Exc(%)
480 103 1 Chulalongkorn University 6,880 35.0 37.8 0.9 0.6 8.9
538 116 2 Mahidol University 6,217 42.3 47.7 1.0 0.7 9.9
924 218 3 Chiang Mai University 3,469 41.9 40.9 1.0 0.6 9.0
1153 284 4 Kasetsart University 2,636 44.3 32.0 0.7 0.7 5.7
1185 300 5 Prince of Songkla University 2,552 41.2 31.5 0.9 0.7 7.6
1293 336 6 King Mongkut's Institute of Technology Thonburi 2,281 26.4 32.2 1.2 0.8 15.6
1341 351 7 Khon Kaen University 2,180 40.0 41.3 0.9 0.7 9.3
1449 385 8 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 1,967 22.9 15.3 1.0 0.8 11.4
1795 477 9 Siriraj Hospital 1,468 32.4 38.8 1.0 0.9 9.0
1850 498 10 Thammasat University 1,411 32.3 31.0 0.9 0.7 9.9
1936 523 11 Asian Institute of Technology 1,327 42.8 33.0 1.0 0.8 11.1
2332 630 12 Ramathibodi Hospital 988 27.3 38.5 0.8 0.9 7.4
2478 666 13 Suranaree University of Technology 895 36.1 33.1 0.8 0.8 7.5

SIR World Report 2011

SIR World Report 2011 IS NOT A LEAGUE TABLE. The ranking parameter – the scientific output of institutions-- should be understood as a default rank, not our ranking proposal. The only goal of this report is to characterize research outcomes of organizations so as to provide useful scientometric information to institutions, policymakers and research managers so they are able to analyze, evaluate and improve their research results. If someone uses this report to rank institutions or to build a league table with any purpose, he/she will do it under his/her own responsibility.

 

IC::International Collaboration / NI::Normalized Impact / Q1::High Quality Publications / SI::Specialization Index / ER::Excellence Rate

World Rank Region Rank Country Rank Institution Output IC(%) NI Q1(%) Spec Exc(%)
492 100 1 Chulalongkorn University 6,047 36.5 39.2 0.9 0.6 9.9
521 107 2 Mahidol University 5,742 42.6 50.0 1.0 0.7 14.2
914 214 3 Chiang Mai University 3,092 44.3 43.5 1.1 0.6 9.7
1170 293 4 Prince of Songkla University 2,126 43.1 34.3 0.9 0.7 0.7
1241 322 5 Kasetsart University 1,967 48.3 35.0 0.7 0.8 6.9
1288 335 6 Khon Kaen University 1,854 41.6 43.1 0.9 0.7 9.5
1605 419 7 King Mongkut's Institute of Technology Thonburi 1,344 26.9 37.1 1.3 0.8 8.8
1609 420 8 Chulabhorn Research Institute 1,339 35.3 54.5 0.8 0.8 16.1
1635 427 9 Siriraj Hospital 1,313 29.7 38.0 0.9 0.9 11.3
1665 436 10 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 1,285 22.9 15.0 1.1 0.8 3.8
2064 546 11 Asian Institute of Technology 942 44.0 35.0 1.1 0.8 8.9
2188 581 12 Ramathibodi Hospital 869 25.1 39.1 0.9 0.9 10.0
2409 640 13 Thammasat University 748 35.0 39.2 1.0 0.7 10.2
2618 689 14 Suranaree University of Technology 651 41.5 36.1 0.8 0.8 7.8

SIR World Report 2010

World Rank Region Rank Country Rank Institution Country Sector
527 108 1 Chulalongkorn University Thailand Higher educ.
539 110 2 Mahidol University Thailand Higher educ.
981 230 3 Chiang Mai University Thailand Higher educ.
1298 328 4 Prince of Songkla University Thailand Higher educ.
1316 335 5 Siriraj Hospital Thailand Health
1416 366 6 Kasetsart University Thailand Higher educ.
1462 374 7 Khon Kaen University Thailand Higher educ.
1763 440 8 King Mongkut's Institute of Technology Thonburi Thailand Higher educ.
1780 442 9 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang Thailand Higher educ.
1917 470 10 Asian Institute of Technology Thailand Higher educ.

The most comprehensive Research Ranking of worldwide universities and research institutions. This year's edition includes 2,833 research-devoted institutions from around the world grouped into Institutional Sectors and World Regions. The ranking includes 4 key performance indicators to evaluate institutions' research outcomes.

SIR World Report 2009

World Rank Institution Country Sector
432 Asian University of Science and Technology Thailand Higher educ.
507 Mahawithayalai Mahidol Thailand Higher educ.
566 Chulalongkorn Mahawitthayalai Thailand Higher educ.
954 Mahawithayalai Chiang Mai Thailand Higher educ.
1154 Siriraj Hospital Thailand Health
1205 Mahawithayalai Songkla Nokrin Thailand Higher educ.
1278 Mahawithayalai Kasetsart Thailand Higher educ.
1362 Mahawithayalai Khon Kaen Thailand Higher educ.
1497 Asian Institute of Technology Thailand Higher educ.
1816 Mahawithayalai Thammasat Thailand Higher educ.

The SCImago Institutions Rankings (SIR) 2009 World Report shows a ranking with more than 2000 of the best worldwide research institutions and organizations. The ranking includes several indicators of institution research performance, such as output, visibility, collaboration and impact.

Scimago Institutions Rankings .... by Vicente Guerrero

Webometrics Ranking of scientists in Thai Institutions

Ranking of scientists in Thai Institutions according to their GSC profiles. The list consists of the Top 400 profiles (including former PhD students and no-longer members who signed papers in the past with this affiliation) ranked first by h-index in decreasing order and, when ties appear, then by the total number of citations as a secondary criteria.

» Ranking Feb 2015

UI GreenMetric World Universities Ranking - SC Green

World Ranking 2020

 1. Mahidol University (Rank #62)
 2. Kasetsart University (Rank #73)
 3. King Mongkut ‘s University of Technology Thonburi (Rank #81)
 4. Dhurakij Pundit University (Rank #82)
 5. Siam University (Rank #93)
 6. Maejo University (Rank #110)
 7. Chulalongkorn University (Rank #111)
 8. Suranaree University of Technology (Rank #115)
 9. Srinakharinwirot University (Rank #141)
 10. Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT) (Rank #159)
 11. Mahasarakham University (Rank #160)
 12. King Mongkuts University of Technology North Bangkok (Rank #161)
 13. Mae Fah Luang University (Rank #171)
 14. Northeastern University (Rank #178)
 15. Phetchaburi Rajabhat University (Rank #195)
 16. Walailak University (Rank #219)
 17. University of Phayao (Rank #260)
 18. King Mongkuts Institute of Technology Ladkrabang (Rank #271)
 19. Naresuan University (Rank #277)
 20. Hatyai University (Rank #284)
 21. National Institute of Development Administration (Rank #299)
 22. Silpakorn University (Rank #347)
 23. Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University (Rank #367)
 24. Thaksin University (Rank #411)
 25. Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage (Rank #414)
 26. Nakhon Si Thammarat Rajabhat University (Rank #426)
 27. Ubon Ratchathani University (Rank #437)
 28. Rajamangala University of Technology Isan (Rank #453)
 29. Thammasat University (Rank #466)
 30. Shinawatra University (Rank #467)
 31. Khon Kaen University (Rank #508)
 32. Rajamangala University of Technology Rattanakosin (Rank #591)
 33. Rambhai Barni Rajabhat University (Rank #647)
 34. Prince of Songkla University Phuket Campus (Rank #650)
 35. Nakhon Ratchasima Rajabhat University (Rank #697)
 36. Yala Rajabhat University (Rank #737)
 37. Rajamangala University of Technology Krungthep (Rank #862)

World Ranking 2019

 1. Mahidol University (Rank #75)
 2. Kasetsart University (Rank #81)
 3. Chulalongkorn University (Rank #84)
 4. Dhurakij Pundit University (Rank #140)
 5. Naresuan University (Rank #151)
 6. King Mongkut's University of Technology Thonburi (Rank #158)
 7. Siam University (Rank #159)
 8. King Mongkut's University of Technology North Bangkok (Rank #161)
 9. Mae Fah Luang University (Rank #166)
 10. Suranaree University of Technology (Rank #180)
 11. Maejo University (Rank #182)
 12. Phetchaburi Rajabhat University (Rank #187)
 13. Rajamangala University of Technology Thanyaburi (Rank #197)
 14. Mahasarakham University (Rank #233)
 15. Srinakharinwirot University (Rank #236)
 16. Northeastern University (Rank #262)
 17. National Institute of Development Administration (Rank #269)
 18. Chiang Mai University (Rank #299)
 19. Nakhon Si Thammarat Rajabhat University (Rank #334)
 20. Thammasat University (Rank #335)
 21. Thaksin University (Rank #336)
 22. Shinawatra University (Rank #338)
 23. Walailak University (Rank #391)
 24. University of Phayao (Rank #408)
 25. Hatyai University (Rank #417)
 26. King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (Rank #443)
 27. Pranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University (Rank #459)
 28. Silpakorn University (Rank #476)
 29. Rajamangala University of Technology Isan (Rank #506)
 30. Rambhai Barni Rajabhat University (Rank #520)
 31. Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage (Rank #556)
 32. Ubon Ratchathani Rajabhat University (Rank #558)
 33. Nakhon Ratchasima Rajabhat University (Rank #588)
 34. Rajamangala University Of Technology Rattanakosin (Rank #634)
 35. Burapha University (Rank #662)
 36. Rajabhat Maha Sarakham University (Rank #733)
 37. Prince of Songkla University Phuket Campus (Rank #771)

World Ranking 2018

 1. Mahidol University (Rank #89)
 2. Kasetsart University (Rank #90)
 3. Chulalongkorn University (Rank #95)
 4. Dhurakij Pundit University (Rank #134)
 5. King Mongkut's University of Technology North Bangkok (Rank #138)
 6. Naresuan University (Rank #141)
 7. Siam University (Rank #162)
 8. King Mongkut's University of Technology Thonburi (Rank #169)
 9. Mahasarakham University (Rank #181)
 10. Mae Fah Luang University (Rank #206)
 11. Maejo University (Rank #215)
 12. Shinawatra University (Rank #236)
 13. Thammasat University (Rank #259)
 14. Suranaree University of Technology (Rank #272)
 15. University of Phayao (Rank #284)
 16. North Eastern University (Rank #286)
 17. Rajamangala University of Technology Thanyaburi (Rank #333)
 18. Chiang Mai University (Rank #346)
 19. Walailak University (Rank #378)
 20. Srinakharinwirot University (Ongkharak Campus) (Rank #397)
 21. Thaksin University (Rank #428)
 22. Bangkok University (Rank #461)
 23. Ubon Ratchathani Rajabhat University (Rank #474)
 24. Nakhon Ratchasima Rajabhat University (Rank #490)
 25. Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage (Rank #517)
 26. Rajamangala University of Technology Isan (Rank #529)
 27. Rajabhat Rambhai Bhanni University (Rank #544)
 28. King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (Rank #583)
 29. Silpakorn University (Rank #592)
 30. Burapha University (Rank #608)
 31. Rajamangala University Of Technology Rattanakosin (Rank #652)
 32. Rajabhat Maha Sarakham University (Rank #674)

World Ranking 2017

 1. Mahidol University (Rank #86)
 2. Chulalongkorn University (Rank #90)
 3. Kasetsart University (Rank #96)
 4. Rajabhat Rambhai Bhanni University (Rank #122)
 5. Naresuan University (Rank #143)
 6. Mae Fah Luang University (Rank #156)
 7. King Mongkut's University of Technology North Bangkok (Rank #176)
 8. Maejo University (Rank #183)
 9. Dhurakij Pundit University (Rank #195)
 10. Suranaree University of Technology (Rank #213)
 11. Thammasat University (Rank #227)
 12. Silpakorn University (Rank #229)
 13. Mahasarakham University (Rank #230)
 14. King Mongkut's University of Technology Thonburi (Rank #262)
 15. Rajabhat Maha Sarakham University (Rank #263)
 16. King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (Rank #270)
 17. University of Phayao (Rank #313)
 18. North Eastern University (Rank #321)
 19. Bangkok University (Rank #367)
 20. Ubon Ratchathani Rajabhat University (Rank #380)
 21. Rajamangala University of Technology Thanyaburi (Rank #382)
 22. Walailak University (Rank #402)
 23. Nakhon Ratchasima Rajabhat University (Rank #442)
 24. Thaksin University (Rank #449)
 25. Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage (Rank #564)
 26. Burapha University (Rank #570)

World Ranking 2016

 1. Mahidol University (Rank #70)
 2. Suranaree University of Technology (Rank #102)
 3. Chulalongkorn University (Rank #109)
 4. Naresuan University (Rank #112)
 5. King Mongkut's University of Technology Thonburi (Rank #122)
 6. Mae Fah Luang University (Rank #125)
 7. Kasetsart University (Rank #136)
 8. Thammasat University (Rank #158)
 9. Mahasarakham University (Rank #166)
 10. Silpakorn University (Rank #172)
 11. King Mongkut's University of Technology North Bangkok (Rank #199)
 12. Bangkok University (Rank #225)
 13. Maejo University (Rank #235)
 14. Rajabhat Maha Sarakham University (Rank #243)
 15. Ubon Ratchathani Rajabhat University (Rank #261)
 16. Rajabhat Rambhai Bhanni University (Rank #280)
 17. King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (Rank #316)
 18. Dhurakij Pundit University (Rank #329)

World Ranking 2015

 1. Chulalongkorn University (Rank #30)
 2. Suranaree University of Technology (Rank #52)
 3. Kasetsart University (Rank #54)
 4. Mahasarakham University (Rank #61)
 5. Mahidol University (Rank #71)
 6. Thammasat University (Rank #73)
 7. Mae Fah Luang University (Rank #77)
 8. King Mongkut's University of Technology Thonburi (Rank #78)
 9. Bangkok University (Rank #95)
 10. Maejo University (Rank #124)
 11. Naresuan University (Rank #156)
 12. King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (Rank #185)
 13. Dhurakij Pundit University (Rank #200)
 14. King Mongkut's University of Technology North Bangkok (Rank #216)
 15. Silpakorn University (Rank #230)
 16. Ubon Ratchathani Rajabhat University (Rank #287)
 17. Rajabhat Maha Sarakham University (Rank #312)
 18. Burapha University (Rank #330)

World Ranking 2014

 1. Chulalongkorn University (Rank #40)
 2. Mahidol University (Rank #71)
 3. Mahasarakham University (Rank #74)
 4. Suranaree University of Technology (Rank #76)
 5. Kasetsart University (Rank #79)
 6. King Mongkut's University of Technology Thonburi (Rank #80)
 7. Mae Fah Luang University (Rank #81)
 8. Thammasat University (Rank #91)
 9. Bangkok University (Rank #94)
 10. Naresuan University (Rank #116)
 11. Maejo University (Rank #147)
 12. King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (Rank #258)
 13. King Mongkut's University of Technology North Bangkok (Rank #265)
 14. Ubon Ratchathani Rajabhat University (Rank #306)
 15. Burapha University (Rank #314)

World Ranking 2013

 1. Mahidol University (Rank #31)
 2. King Mongkut's University of Technology Thonburi (Rank #39)
 3. Mahasarakham University (Rank #49)
 4. Chulalongkorn University (Rank #50)
 5. Mae Fah Luang University (Rank #53)
 6. Kasetsart University (Rank #56)
 7. Thammasat University (Rank #68)
 8. Suranaree University of Technology (Rank #75)
 9. Bangkok University (Rank #77)
 10. Maejo University (Rank #194)
 11. Naresuan University (Rank #198)
 12. King Mongkut's University of Technology North Bangkok (Rank #234)
 13. Burapha University (Rank #268)

World Ranking 2012

 1. Mahidol University (Rank #36)
 2. King Mongkut's University of Technology Thonburi (Rank #38)
 3. Chulalongkorn University (Rank #41)
 4. Kasetsart University (Rank #44)
 5. Mahasarakham University (Rank #71)
 6. King Mongkut's University of Technology North Bangkok (Rank #175)
 7. Burapha University (Rank #195)

World Ranking 2011

(เกณฑ์การตัดสิน)

National Taiwan University Ranking (NTU Ranking)

Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities

YEAR 2019

University World Rank Country Rank Score 11 Years Articles Current Articles 11 Year Citations Current Citations Ave. Citations h index HiCi papers Hi-Impact Journal Articles Ref. Rank
Mahidol University 493 1 48.9 50.4 50.8 48.6 48.4 47.3 48.9 48.0 48.5 601-650
Chulalongkorn University 501-550 2 - - - - - - - - - -

YEAR 2018

Mahidol University : Country Rank = #1 / 11 Years Articles = 50.2, Current Articles = 51.3 / 11 Year Citations = 48.6 / Current Citations = 49.. / Ave. Citations = 47.8 / h index = 53.3 / HiCi papers = 48.0 / Hi-Impact Journal Articles = 48.1 / Total Score = 49.5

Chulalongkorn University : Country Rank = #2

Chiang Mai University : Country Rank = #3


YEAR 2017

Mahidol University : Country Rank = #1 / 11 Years Articles = 47.7, Current Articles = 48.4 / 11 Year Citations = 46.1 / Current Citations = 46.9 / Ave. Citations = 46.1 / h index = 50.5 / HiCi papers = 46.5 / Hi-Impact Journal Articles = 47.0 / Total Score = 47.4

Chulalongkorn University : Country Rank = #2


YEAR 2016

Mahidol University : Country Rank = #1 / 11 Years Articles = 47.4, Current Articles = 47.5 / 11 Year Citations = 46.9 / Current Citations = 46.3 / Ave. Citations = 47.1 / h index = 47.8 / HiCi papers = 46.4 / Hi-Impact Journal Articles = 46.7 / Total Score = 47.0


YEAR 2015

Mahidol University : Country Rank = #1 / 11 Years Articles = 47.2, Current Articles = 47.3 / 11 Year Citations = 46.9 / Current Citations = 46.0 / Ave. Citations = 48.0 / h index = 45.4 / HiCi papers = 46.3 / Hi-Impact Journal Articles = 46.5 / Total Score = 46.7


YEAR 2014

Mahidol University : Country Rank = #1 / 11 Years Articles = 46.9, Current Articles = 47.1 / 11 Year Citations = 46.7 / Current Citations = 46.2 / Ave. Citations = 47.5 / h index = 47.2 / HiCi papers = 46.2 / Hi-Impact Journal Articles = 46.3 / Total Score = 46.7


YEAR 2013

Mahidol University : Country Rank = #1 / 11 Years Articles = 46.5, Current Articles = 47.4 / 11 Year Citations = 46.2 / Current Citations = 45.6 / Ave. Citations = 46.5 / h index = 45.0 / HiCi papers = 45.7 / Hi-Impact Journal Articles = 46.0 / Total Score = 46.2


YEAR 2012

Mahidol University : Country Rank = #1 / 11 Years Articles = 6.75, Current Articles = 7.92 / 11 Year Citations = 2.23 / Current Citations = 3.51 / Ave. Citations = 21.05 / h index = 27.50 / HiCi papers = 1.07 / Hi-Impact Journal Articles = 2.65 / Total Score = 7.96


Thai University in this ranking.
- Year 2018 World Rank : Mahidol University = 445 / Chulalongkorn University = 551-600 / Chiang Mai University = more than 600
- Year 2017 World Rank : Mahidol University = 448 / Chulalongkorn University = 501-600
- Year 2016 World Rank : Mahidol University = 466
- Year 2015 World Rank : Mahidol University = 477
- Year 2014 World Rank : Mahidol University = 460
- Year 2013 World Rank : Mahidol University = 494
- Year 2012 World Rank : Mahidol University = 436
- Year 2011 World Rank : Mahidol University = 458
- Year 2010 World Rank : Mahidol University = 500
- Year 2009 World Rank : Mahidol University = 479
- Year 2008 World Rank : Mahidol University = 423
- Year 2007 World Rank : No Thai University

Ranking Methodology


This performance ranking was first published in 2007 by the Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT), which makes annual announcements on the top 500 universities. In 2011, the HEEACT announced the result of the overall ranking, and the performance rankings by field and subject were released separately by National Taiwan University; the subject ranking for the agricultural sciences was also published. The name of the ranking system was also changed from HEEACT to Taiwan Ranking. In 2012, the ranking was renamed NTU Ranking and independently released by National Taiwan University.

more detail

Nature Index

Year 2020

Country Rank Institution FC 2018 FC 2019
1 Chulalongkorn University (CU), Thailand 10.65 11.07
2 Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC), Thailand 6.38 8.76
3 Mahidol University (MU), Thailand 4.29 5.13
4 Chiang Mai University (CMU), Thailand 1.05 1.69
5 Khon Kaen University, Thailand 0.97 1.67
The 2020 tables are based on Nature Index data from 1 January 2019 to 31 December 2019.

- Thailand Top Institutions 2020

Year 2019

Country Rank Institution FC 2017 FC 2018
1 Chulalongkorn University (CU), Thailand 8.71 10.59
2 Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC), Thailand 6.64 5.46
3 Mahidol University (MU), Thailand 5.2 4.91
4 Naresuan University, Thailand 1.59 3.82
5 Suranaree University of Technology (SUT), Thailand 2.73 3.45
The 2019 tables are based on Nature Index data from 1 January 2018 to 31 December 2018.

- Thailand Top Institutions 2019

Year 2018

Country Rank Institution FC 2016 FC 2017
1 Chulalongkorn University (CU), Thailand 6.91 8.71
2 Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC), Thailand 1.39 6.64
3 Mahidol University (MU), Thailand 6.96 5.2
4 Suranaree University of Technology (SUT), Thailand 1.64 1.98
5 Naresuan University, Thailand 3.64 1.59
The 2018 tables are based on Nature Index data from 1 January 2017 to 31 December 2017.

- Thailand Top Institutions 2018

Year 2017

Country Rank Institution FC 2015 FC 2016
1 Mahidol University (MU), Thailand 5.6 6.96
2 Chulalongkorn University (CU), Thailand 9.95 6.91
3 Naresuan University, Thailand 4.35 3.64
4 Suranaree University of Technology (SUT), Thailand 2.54 1.64
5 Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology (VISTEC), Thailand 0.25 1.39
The 2017 tables are based on Nature Index data from 1 January 2016 to 31 December 2016.

- Thailand Top Institutions 2017

Year 2016

Country Rank Institution WFC 2014 WFC 2015
1 Chulalongkorn University (CU), Thailand 6.63 9.47
2 Mahidol University (MU), Thailand 3.42 5.45
3 Naresuan University, Thailand 0.25 4.14
4 Kasetsart University, Thailand 2.55 2.63
5 Suranaree University of Technology (SUT), Thailand 1.94 2.06
The 2016 tables are based on Nature Index data from 1 January 2015 to 31 December 2015.

- Thailand Top Institutions 2016

The Nature Index methodology

The Nature Index includes primary research articles published in a group (n=68; see list of journals) of high-quality science journals. The journals included in the Nature Index are selected by a panel of active scientists, independently of Nature Research. The selection process reflects researchers’ perceptions of journal quality, rather than using quantitative measures such as Impact Factor.

Article output is counted in three ways:

 1. Article count (AC): where a count of one is assigned to an institution or country if one or more authors of the research article are from that institution or country, regardless of how many co-authors there are from outside that institution or country.
 2. Fractional count (FC): that takes into account the percentage of authors from that institution (or country) and the number of affiliated institutions per article. For calculation of the FC, all authors are considered to have contributed equally to the article. The maximum combined FC for any article is 1.0.
 3. Weighted fractional count (WFC): a modified version of FC in which fractional counts for articles from specialist astronomy and astrophysics journals have been down weighted. These journals encompass a much larger proportion of the total publication output of these fields than any other field covered by the Nature Index. The WFC allows ordering of institutions and countries so as not to give undue emphasis to these fields. The weighting is achieved by multiplying the fractional count from these astronomy and astrophysics journals by a factor of 0.2. This down weighting is in proportion to an approximation of the level to which astronomy and astrophysics articles are overrepresented compared to the total publication output of other fields covered by the Nature Index.

A guide to the Nature Index

U.S. News rankings

Rankings 2020

Thai Universities Global Rank Asia Rank Subject Rankings
Chemistry Immunology Microbiology Biology & Biochemistry Pharmacology &Toxicology Plant & Animal Science
MAHIDOL University 522 81 611 78 71 292 162 336
Chulalongkorn University 522 81 282 232 - 466 - 324
Chiang Mai University 893 209 - - - - - 151
Kasetsart University 1006 256 747 - - - - 236
King Mongkuts University of Technology Thonburi 1044 268 - - - - - -
Prince Songkla University 1053 272 - - - - - 401
Khon Kaen University 1059 275 - - - - - 495
Thammasat University 1218 341 - - - - - -
Suranaree University of Technology 1249 358 - - - - - -

Rankings 2018

Thai Universities Global Rank Asia Rank Subject Rankings
Immunology Microbiology Biology & Biochemistry Pharmacology &Toxicology Plant & Animal Science
MAHIDOL University 509 89 87 76 323 138 339
Chulalongkorn University 539 77 - - - - 331

Rankings 2017

Thai Universities Global Rank Asia Rank Subject Rankings
Immunology Microbiology Biology & Biochemistry Pharmacology &Toxicology Plant & Animal Science
MAHIDOL University 516 89 86 87 357 119 370
Chulalongkorn University 581 - - - - - -

Rankings 2016

Thai Universities Global Rank
MAHIDOL University 529
Chulalongkorn University 579

Rankings 2014

Thai Universities Global Rank Asia Rank Subject Rankings
Immunology Microbiology
MAHIDOL University 453 74 83 76
Academic Ranking of World Universities (ARWU)

Center for World-class Universities, Graduate School of Education, Shanghai Jiao Tong University, China

Rankings 2020

Thai Universities World Rank
Mahidol University 401-500
Chulalongkorn University 701-800
Prince of Songkla University 801-900
Chiang Mai University 901-1000

Rankings 2019

Thai Universities World Rank
Mahidol University 401-500
Chulalongkorn University 601-700
Chiang Mai University 801-900
Prince of Songkla University 801-900

Rankings 2018

No Thai University

Rankings 2017

Thai Universities World Rank
Chulalongkorn University 401-500
Mahidol University 501-600
Prince of Songkla University 701-800

www.shanghairanking.com
- Top 500 World Universities - 2018 (No Thai University)
- Top 500 World Universities - 2017
- Top 500 World Universities - 2016 (No Thai University)
- Top 500 World Universities - 2015 (No Thai University)
- Top 500 World Universities - 2014 (No Thai University)
- Top 500 World Universities - 2013 (No Thai University)
- Top 500 World Universities - 2012 (No Thai University)
- Top 500 World Universities - 2011 (No Thai University)

www.arwu.org
- Top 500 World Universities - 2010 (No Thai University)
- Top 500 World Universities - 2009 (No Thai University)
- Top 500 World Universities - 2008 (No Thai University)
- Top 500 World Universities - 2007 (No Thai University)
- Top 500 World Universities - 2006 (No Thai University)
- Top 500 World Universities - 2005 (No Thai University)

CWUR - Center for World University Rankings

Dr Nadim Mahassen (CWUR director) from King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia

Year 2019-2020
https://cwur.org/2019-2020.php

World Rank Institution National Rank Quality of Education Alumni Employment Quality of Faculty Research Performance Score
486 Chulalongkorn University 1 - 113 - 577 74.3
500 Mahidol University 2 - - - 474 74.2
924 Chiang Mai University 3 - 1434 - 884 70.8

 

Year 2018-2019
http://cwur.org/2018-19.php

World Rank Institution National Rank Quality of Education Alumni Employment Quality of Faculty Research Output Quality Publications Influence Citations Score
471 Mahidol University 1 - > 1000 - 424 460 312 898 74.1
488 Chulalongkorn University 2 - 117 - 435 582 645 460 73.9
793 Chiang Mai University 3 - > 1000 - 718 877 793 673 71.2
990 Khon Kaen University 4 - > 1000 - 879 > 1000 > 1000 898 69.8

 

Year 2017
http://cwur.org/2017.php

World Rank Institution National Rank Quality of Education Alumni Employment Quality of Faculty Publications Influence Citations Broad Impact Patents Score
308 Chulalongkorn University 1 383+ 54 240+ 579 603 482 586 887 44.20
518 Mahidol University 2 383+ 616+ 240+ 443 317 709 449 887 43.13
846 Chiang Mai University 3 383+ 592 240+ 825 701 576 793 887 42.63

 

Year 2016
http://cwur.org/2016.php

World Rank Institution National Rank Quality of Education Alumni Employment Quality of Faculty Publications Influence Citations Broad Impact Patents Score
320 Chulalongkorn University 1 378+ 56 235+ 591 710 664 588 912+ 45.89
522 Mahidol University 2 378+ 594+ 235+ 457 345 541 452 883 44.88
808 Chiang Mai University 3 378+ 570 235+ 834 762 436 750 883 44.41

 

Year 2015
http://cwur.org/2015.php

World Rank Institution National Rank Quality of Education Alumni Employment Quality of Faculty Publications Influence Citations Broad Impact Patents Score
311 Chulalongkorn University 1 367+ 57 218+ 584 734 511 558 871+ 45.86
532 Mahidol University 2 367+ 567+ 218+ 476 372 368 447 861 44.69
818 Chiang Mai University 3 367+ 550 218+ 847 753 511 754 871+ 44.21

 

Year 2014
http://cwur.org/2014.php

World Rank Institution National Rank Quality of Education Alumni Employment Quality of Faculty Publications Influence Citations Broad Impact Patents Score
283 Chulalongkorn University 49 355+ 51 210+ 580 752 406 585 737+ 46.55
550 Mahidol University 122 355+ 478+ 210+ 479 366 406 442 737+ 44.96
871 Chiang Mai University 244 355+ 478+ 210+ 838 706 609 800 737+ 44.43
CWTS Leiden Ranking
Year 2019 World Rank Asia Rank No.of Publications (2014-2017) Propotion of top 10% publications
Thai Universities All Science Biomedical and health sciences All Science Biomedical and health sciences    
Mahidol University 428 219 139 57 2924 5.8%
Chulalongkorn University 457 390 152 106 2722 4.7%
Chiang Mai University 686 517 242 152 1642 4.2%
Khon Kaen University 744 524 261 156 1471 4.8%
Prince Songkla University 823 624 297 194 1262 4.3%
Kasetsart University 921 842 300 273 1083 5.4%

 

Year 2018 World Rank Asia Rank No.of Publications (2013-2016) Propotion of top 10% publications
Thai Universities All Science Life Sciences All Science Life Sciences    
Mahidol University 456 339 145 80 2582 5.1%
Chulalongkorn University 461 356 147 86 2565 4.4%
Chiang Mai University 695 559 235 147 1530 4.3%
Khon Kaen University 756 461 260 117 1369 4.3%
Prince Songkla University 856 451 300 114 1158 4.4%

 

Year 2017 World Rank Asia Rank No.of Publications (2012-2015) Propotion of top 10% publications
Thai Universities All Science Life Sciences All Science Life Sciences    
Chulalongkorn University 458 350 137 78 2406 5.1%
Mahidol University 459 339 138 75 2393 5.7%
Chiang Mai University 708 573 228 145 1411 3.7%
Khon Kaen University 754 460 249 114 1291 5.1%
Prince Songkla University 851 452 292 111 1074 5.7%

 

Year 2016 World Rank Asia Rank No.of Publications (2011-2014) Propotion of top 10% publications
Thai Universities All Science Life Sciences All Science Life Sciences    
Chulalongkorn University 432 324 123 62 2373 5.0%
Mahidol University 440 323 127 61 2318 6.0%
Chiang Mai University 691 571 215 143 1323 4.1%
Khon Kaen University 767 460 248 108 1149 5.1%

 

Year 2015 World Rank Asia Rank No.of Publications (2010-2013) Propotion of top 10% publications
Thai Universities All Science Life Sciences All Science Life Sciences    
Mahidol University 630 475 150 68 2145 6.2%
Chulalongkorn University 695 585 197 129 2293 5.1%
Chiang Mai University 729 657 217 179 1241 4.3%

 

Year 2014 World Rank Asia Rank No.of Publications (2009-2012) Propotion of top 10% publications
Thai Universities All Science Life Sciences All Science Life Sciences    
Mahidol University 647 469 156 46 2013 5.7%
Chulalongkorn University 657 619 161 131 2169 5.6%
Chiang Mai University 686 560 184 93 1157 5.0%

 

Year 2013 World Rank Asia Rank No.of Publications (2008-2011) Propotion of top 10% publications
Thai Universities All Science Life Sciences All Science Life Sciences    
Chulalongkorn University 430 336 73 36 2153 6.7%
Mahidol University 472 393 100 62 1929 5.3%
THE-QS Rankings (2004-2009)

(No more THE-QS! On October 30, 2009, Times Higher Education signed deal with Thomson Reuters, instead of QS.)

Thai Universities in THE-QS Rankings 2009

Thai Universities World Rank Life Sciences & Biomedicine Natural Sciences Engineering & IT Social Sciences Arts & Humanities
CHULALONGKORN University 138 51 136 78 51 49
MAHIDOL University 220 101 297 - 292 216
CHIANG MAI University 401-500 237 - - 253 274
THAMMASAT University 401-500 -
-
-
169 156
PRINCE OF SONGKLA University 501-600
268
-
-
-
-
KASETSART University 551-600
-
-
-
-
-
Khon Kaen University 501-600
-
-
-
-
-

 

Thai Universities in THE-QS Rankings 2008

Thai Universities World Rank Life Sciences & Biomedicine Natural Sciences Engineering & IT Social Sciences Arts & Humanities
CHULALONGKORN University 166 108 171 86 72 119
MAHIDOL University 251 113 270 - - -
CHIANG MAI University 401-500 - 283 - - 270
THAMMASAT University 401-500 - - - 199 232
PRINCE OF SONGKLA University 501+ - - - - -
KASETSART University 400= 266 - - - -
Khon Kaen University 501+ - - - - -

 

Thai Universities in THE-QS Rankings 2007

Thai Universities World Rank Life Sciences & Biomedicine Natural Sciences Engineering & IT Social Sciences Arts & Humanities
CHULALONGKORN University 223 138 159 100 83 136
MAHIDOL University 284 118 295 335 303 434
CHIANG MAI University 463 347 257 335 371 396
THAMMASAT University 447 353 529 456 197 242
PRINCE OF SONGKLA University 525 307 440 452 487 463
KASETSART University 447 266 309 346 426 434
Khon Kaen University 531 273 426 - 492 -

 

Thai Universities in THE-QS Rankings 2006

Thai Universities World Rank Life Sciences & Biomedicine Natural Sciences Engineering & IT Social Sciences Arts & Humanities
CHULALONGKORN University 161 - - - - -
MAHIDOL University 322 - - - - -
CHIANG MAI University 418 - - - - -
THAMMASAT University 317 - - - - -
PRINCE OF SONGKLA University 481 - - - - -
KASETSART University 404 - - - - -
Khon Kaen University 475 - - - - -

 

Thai Universities in THE-QS Rankings 2005

Top200 - Over All Chulalongkorn University (rank=121, score=26.7)
Top201-500 - Over All <No Mahidol University>
Prince of Songkla University (rank=221, score=19.8)
Chiang Mai University (rank=243, score=18.6)
Kasetsart University (rank=320, score=14.8)
Thammasat University (rank=437, score=9.9)
Khon Kaen University (rank=486, score=7.5)
Top100 - Social Sciences Chulalongkorn University (rank=46, score=37.4)
Top100 - Life Sciences & Biomedicine Chulalongkorn University (rank-80, score=29.2)
Top100 - Engineering & IT Chulalongkorn University (rank=100, score=31.4)
Top100 - Natural Sciences no Thai University
Top100 - Arts & Humanities no Thai University

Washington Monthly's 2009 National University College Rankings

Rankings based on contribution to the public good in three broad categories :

 1. Social Mobility (recruiting and graduating low-income students)
 2. Research (producing cutting-edge scholarship and PhDs)
 3. Service (encouraging students to give something back to their country)
Global Competitiveness

by World Economic Forum (WEF) https://www.weforum.org/

- Thailand 2015-16
- Thailand 2014-15

IMD World Competitiveness

- World Competitiveness Online (Free condensed version) http://www.worldcompetitiveness.com

- THAILAND Competitiveness Trends - 2020
- THAILAND Competitiveness Trends - 2019
- THAILAND Competitiveness Trends - 2018
- THAILAND Competitiveness Trends - 2017
- THAILAND Competitiveness Trends - 2014
- THAILAND Competitiveness Trends - 2013
- THAILAND Competitiveness Trends - 2012
- THAILAND Competitiveness Trends - 2011
- THAILAND Competitiveness Trends - 2010
- THAILAND Competitiveness Trends - 2009
- THAILAND Competitiveness Trends - 2008
- THAILAND Competitiveness Trends - 2007
- THAILAND Competitiveness Trends - 2006
- THAILAND Competitiveness Trends - 2005
- THAILAND Competitiveness Trends - 2004
- THAILAND Competitiveness Trends - 2003
- THAILAND Competitiveness Trends - 2002
- การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปี 2549 ของสถาบัน IMD
- อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทย ปี 2550

บทความ / ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา - วิกิพีเดีย
อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย - วิกิพีเดีย
รายการประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
การจัดอันดับ/ระดับมหาวิทยาลัย และการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
.. บทความ : โดย สุวิมล ว่องวาณิช จากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2549 ของ ปอมท.
Top 100 Global Universities (Newsweek - International Editions) - 2006
World-University-Ranking - Blog
เว็บบล็อกหัวข้อ "การจัดอันดับมหาวิทยาลัย" ของ Gotoknow.org
เว็บบล็อกหัวข้อ "university ranking" ของ Gotoknow.org
รวมเว็บไซต์ University Rankings
QS World University Rankings by Subject 2015 โดย มงคล รายะนาคร
10 มหาวิทยาลัยของไทย ติดอันดับสาขาวิชามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก QS World University Rankings by Subject 2015


Mahidol University' s Faculty of Science RANKS FIRST (in science field) (ข่าวจากหนังสือพิมพ์)
First-ever university rankings published. (Bangkok Post. Sep 1, 2006)
TOP 50 UNIVERSITIES Mahidol, Chula take top 2 spots. (The Nation. Sep 1, 2006)
เปิด 50 อันดับสาขาด้าน "วิจัย-สอน". (มติชน. 1 กันยายน 2549)
เปิด 50 อันดับมหาวิทยาลัยไทย(มติชน 2549)