นิทรรศการออนไลน์

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระราชประวัติ พระบรมฉายาลักษณ์แห่งความทรงจำ
     
10 พระราชดำรัส และ พระบรมราโชวาท พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
     
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์
24 กันยายน วันมหิดล ราชวงศ์จักรีกับคณะวิทยาศาสตร์ ใต้ร่มพระบารมี
     
9 คำพ่อสอน หลักการทรงงาน 23 ข้อ ภาพถ่ายของพ่อ
     
แม่ของแผ่นดิน 10 พระราชดำรัสและพระราโชวาท
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ
พรรณไม้มหาราชินี
     
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
     

นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์

เครื่องราชกกุธภัณฑ์ วัดประจำรัชกาล ราชวงศ์จักรี พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
     
8 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย เรือพระราชพิธี กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค
     

นิทรรศการเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข (พ.ศ. 2462-2514) ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข
ผู้ก่อตั้งและคณบดีคนแรกของคณะวิทยาศาสตร์
ภาพชุดอาคารผลงานการออกแบบโดย
อาจารย์อมร ศรีวงศ์
     
Special Lectures of Nobel Laureates
at Faculty of Science, Mahidol University
คำสอนของอาจารย์สตางค์ 10 Timeline สำคัญแห่งช่วงชีวิต
อาจารย์สตางค์ กับ สถานการณ์โลก
     
มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพเก่าวันวาน คณะวิทยาศาสตร์
(พ.ศ. 2504-2508)
ภาพเก่าวันวาน คณะวิทยาศาสตร์
(พ.ศ. 2508-2539)
     
"ตึกกลม" ศูนย์รวมใจชาวคณะวิทยาศาสตร์ วันวาน วันนั้น วันนี้ ของคณะวิทยาศาสตร์
(A Journey of the Past: Mahidol Science)
Inspiration Quotes
     
10 สถานที่สำคัญรอบคณะวิทยาศาสตร์
     

สาระน่ารู้

บัญญัติศัพท์และนิยามศัพท์ชุด ศาสตราจารย์ ครุย สัญลักษณ์แสดงวิทยฐานะ กิจการพิพิธภัณฑ์ในสยาม สมัยรัชกาลที่ ๔-๕
     
10 อันดับหนังสือสุดแพง 10 หน่วยวัดมาจากชื่อคน นักวิทย์ คิดอะไร?