นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์”
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี