ประวัติความเป็นมา

            โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2547 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึง "ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข" คณบดีท่านแรกและผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้ดำเนินการโครงการพร้อมกับการปรับปรุงห้องสมุดครั้งใหญ่ในปีเดียวกันนั้น หลังจากที่ห้องสมุดได้เปิดใช้งานมาตั้งแต่ พ.ศ.2511 เป็นระยะเวลากว่า 36 ปี จึงมีสภาพที่ทรุดโทรมตามกาลเวลา พร้อมกันนี้เองจึงได้มีดำริริเริ่มจัดตั้งโครงการพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

            พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข จัดตั้งขึ้นบริเวณชั้น 3 ของตึกฟิสิกส์ ภายในบริเวณเดียวกับห้องสมุด มีพื้นที่ 30 ตารางเมตร ใช้สำหรับจัดแสดงนิทรรศการประวัติและผลงานของท่านอาจารย์สตางค์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเก็บเอกสารสำคัญ จดหมายเหตุ วัตถุพิพิธภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับท่านอาจารย์สตางค์และประวัติศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ของนักศึกษา บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ และเพื่อให้ประวัติศาสตร์เหล่านี้เป็นแบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงและปฏิบัติตาม

            พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2547 ด้วยเงินงบประมาณเริ่มต้น 310,000 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และเปิดแสดงอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2548 ซึ่งเป็นวันทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ 86 ของท่านอาจารย์สตางค์

 

ที่มาภาพ : หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล