ประวัติความเป็นมา

            โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึง "ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข" คณบดีท่านแรกและผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้ดำเนินการโครงการพร้อมกับการปรับปรุงห้องสมุดครั้งใหญ่ในปีเดียวกันนั้น หลังจากที่ห้องสมุดได้เปิดใช้งานมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นระยะเวลากว่า ๓๖ ปี จึงมีสภาพที่ทรุดโทรมตามกาลเวลา พร้อมกันนี้เองจึงได้มีดำริริเริ่มจัดตั้งโครงการพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

            พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข จัดตั้งขึ้นบริเวณชั้น ๓ ของตึกฟิสิกส์ ภายในบริเวณเดียวกับห้องสมุด มีพื้นที่ ๓๐ ตารางเมตร ใช้สำหรับจัดแสดงนิทรรศการประวัติและผลงานของท่านอาจารย์สตางค์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเก็บเอกสารสำคัญ จดหมายเหตุ วัตถุพิพิธภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับท่านอาจารย์สตางค์และประวัติศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ของนักศึกษา บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ และเพื่อให้ประวัติศาสตร์เหล่านี้เป็นแบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงและปฏิบัติตาม

            พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ด้วยเงินงบประมาณเริ่มต้น ๓๑๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และเปิดแสดงอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันทำบุญครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่ ๘๖ ของท่านอาจารย์สตางค์