รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

ศ.เกียรติคุณ ดร.วรชาติ สิรวราภรณ์
ภาควิชาชีวเคมี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2534
ศ.เกียรติคุณ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2534
ศ. ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2538
ศ. ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
ภาควิชาเคมี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2539  
       
รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
ภาควิชาเคมี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2543
รศ. ดร.ชาคริต สิริสิงห
ภาควิชาเคมี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2544
ผศ. ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
ภาควิชาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2544
รศ. ดร.จิรันดร ยูวะนิยม
ภาควิชาชีวเคมี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2546
       
รศ. ดร.พลังพล คงเสรี
ภาควิชาเคมี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2546
ศ. ดร.ศราวุฒิ จิตรภักดี
ภาควิชาชีวเคมี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2546
รศ. ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง
ภาควิชาเคมี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2547
ศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น
ภาควิชาชีวเคมี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2548
       
รศ. ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย
ภาควิชาเคมี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2548
รศ. ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์
ภาควิชาเคมี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2550
ศ.อาวุโส ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์
ภาควิชาสรีรวิทยา
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2551
ศ. ดร. นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท
ภาควิชาสรีรวิทยา
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2556
       
รศ. ดร.ดวงกมล เบ้าวัน
ภาควิชาคณิตศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2556
รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร
ภาควิชาเคมี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2558
รศ. ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์
ภาควิชาเคมี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2559
รศ. ดร.ศิริลตา ยศแผ่น
ภาควิชาเคมี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2559
       
รศ. ดร.วโรดม เจริญสวรรค์
ภาควิชาชีวเคมี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี 2560