ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาพันธุวิศวกรรม ประจำปี 2534

                ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข (ตำแหน่งทางวิชาการขณะได้รับรางวัล คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.) เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวน 4 คนของ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ และ นางยุพิน มงคลสุข สำเร็จการศึกษาชั้นประถมและมัธยมศึกษา จากโรงเรียน Birkenhead ประเทศอังกฤษ และศึกษาในสาขาเภสัชวิทยา ณ King's College มหาวิทยาลัยลอนดอน ระหว่างปี พ.ศ. 2520-2523 หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาชีวเคมี และสำเร็จการศึกษา ในปี พ.ศ. 2524 ต่อมาได้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยแมรีแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สำเร็จการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในปี พ.ศ. 2528 หลังจากนั้น ได้ทำงานวิจัยในระดับการศึกษาหลังปริญญาเอก ณ Laboratory of Biochemistry, National Cancer Institute, National Institute of Health ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี พ.ศ. 2528-2530

                ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข เริ่มเข้ารับราชการ เป็นอาจารย์ประจำ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2530 และได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี พ.ศ. 2534 และได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง นอกจากนั้นยังปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ เช่น คณะกรรมการกลาง ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2535-ปัจจุบัน กรรมการของ The International Center for Environmental and Industrial Toxicology (ICEIT) สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน จากการสอนและการทำวิจัยต่อเนื่องตลอดมา ทำให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข ได้รับรางวัล Sigma Prize สำหรับ Best Overall Performance in Biochemistry, Chelsea College, University of London, ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2524 Fogarty Postdoctoral Fellowship จาก National Institute of Health, ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2528 รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี พ.ศ. 2534 รางวัลทุนพัฒนาวิชาชีพนักวิจัย จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2540 และรางวัล Taguchi Prize ประเภทนักวิจัยดีเด่น จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2540

ศึกษาประวัติเพิ่มเติมได้ที่ : ศ.เกียรติคุณ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปี 2541