คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จากอดีตถึงปัจจุบัน

ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข
(พ.ศ. 2503-2514)

ศ.เกียรติคุณ ดร.กำจร มนุญปิจุ
(พ.ศ. 2514-2518)

ศ.เกียรติคุณ ดร.สถิตย์ สิริสิงห
(พ.ศ. 2518)

     
ผศ. ดร.ไพโรจน์ เปรมปรีดิ์
(พ.ศ. 2519-2534)
ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ
(พ.ศ. 2534-2542)
ศ.เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
(พ.ศ. 2542-2546) และวาระที่ 2 (พ.ศ. 2547-2550)
     
ศ.เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน
(พ.ศ. 2546-2547)
ศ.เกียรติคุณ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข
(พ.ศ. 2550-2554) และวาระที่ 2 (พ.ศ. 2555-2558)
รศ. ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ
(พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน)