รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2558-2562

ประวัติ

               รองศาสตราจารย์สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ เป็นนักเคมีอาหารชั้นแนวหน้าและเป็นที่รู้จักในวงการอุตสาหกรรมอาหารของไทยอย่างกว้างขวาง ด้วยความรอบรู้และประสบการณ์วิจัยในศาสตร์เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในระบบของอาหาร อันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสภาพ ตลอดจนความปลอดภัยอาหาร อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความชำนาญการวิเคราะห์ทางเคมีและเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการศึกษาวิจัยกลิ่นรสในอาหารของประเทศไทย นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์สิทธิวัฒน์ยังมีบทบาทในการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษาในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร การจัดตั้งและดำเนินการของโรงงานต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพด้านต่าง ๆ ตลอดจนการผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการทำงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมการผลิต นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการผลิตบัณฑิตอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนากำลังคนเข้าสู่วงการวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมของประเทศไทย

               รองศาสตราจารย์สิทธิวัฒน์ เริ่มทำงานในประเทศไทยครั้งแรกในตำแหน่งอาจารย์ที่ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยเครื่องมือกลางของคณะวิทยาศาสตร์เป็นเวลายาวนาน เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในเคมีวิเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนเป็นผู้จัดตั้งและกำกับดูแลหน่วยพัฒนาธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ และในเวลาต่อมาได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จากประสบการณ์การทำงานในด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นเลิศและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทำให้รองศาสตราจารย์สิทธิวัฒน์ ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี 2558 จนถึง2562

การศึกษา

               1992     B.Agr. (Food Chemistry), Tohoku University, Sendai, Japan
               1994     M.Agr. (Food Chemistry), Tohoku University, Sendai, Japan
               1997     Ph.D. (Agricultural Science), Tohoku University, Sendai, Japan


Research Experiences

               Elucidation of chemical reaction mechanism in Thai fermented food systems, i.e. browning phenomena, flavor / off-flavor formation, and lipid oxidation; Flavor chemistry; Lipid chemistry; Instrumental analysis for food and biological systems


Meet the Dean คณบดีพบประชาคมคณะวิทย์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559

Research Projects

               • Correlation between sensory profile and volatile flavor compounds in Thai fish sauce
               • Volatile flavor compounds in Thai fermented fresh-water fish product
               • Volatile flavor compounds in solid-state fermented Thai rice wine
               • Volatile flavor compounds in Thai fermented pork
               • Volatile flavor compounds in Thai food ingredients
               • Correlation between sensory profile and volatile flavor compounds in Thai soy sauce
               • Flavor production from fish soluble concentrate
               • Browning in fish sauce during storage
               • Browning in soy sauce production and storage
               • Shelf life of Macadamia nuts
               • Starter culture for soy sauce production
               • Hydroperoxide in fermented fish products
               • Production of polysaccharide
               • Production of antioxidative extract from shrimp waste
               • Glycation of enzyme in food industry
               • Chemical contamination in aquaculture shrimp

ห้องแสดงภาพ "รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ"