หน้าหลัก > พิพิธภัณฑ์ > กิจกรรม

ภาพข่าวกิจกรรม พ.ศ. 2561

16 กรกฎาคม 2561
ร่วมจัดนิทรรศการในงานพิธีทำบุญ 99 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
22 พฤษภาคม 2561
ศึกษาดูงาน ณ หอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มิวเซียมสยาม
   
 
   
4 เมษายน 2561
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 เยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์
   
 
   
6 กุมภาพันธ์ 2561
คณะกรรมการฯ AUN-QA ระดับอาเซียน เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์
   
 
   
27 มกราคม 2561
ต้อนรับอาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษา และผู้สนใจศึกษาต่อ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
   
 
   

 

ปี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560