หน้าหลัก > พิพิธภัณฑ์ > กิจกรรม

ภาพข่าวกิจกรรม พ.ศ. 2567

28 กุมภาพันธ์ 2567
บุคลากรจาก Universitas Negeri Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 9 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
21 กุมภาพันธ์ 2567
อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน ๖๐ ท่าน เข้าชมและศึกษาดูงานอาคารปาฐกถา (ตึกกลม) ห้องประชุมและโครงสร้างอาคารชีววิทยา (ตึก N) หอเก็บน้ำ และห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
   
 
   
17 กุมภาพันธ์ 2567
หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะผู้ร่วมโครงการ ทัศนาสถาปัตย์ รุ่นที่ ๑ จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   
 
   
31 มกราคม 2567
บุคลากรจากหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสัมมนาเครือข่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี ๒๕๖๗
   
 
   
12 มกราคม 2567
ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผศ. ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คุณโอภาส เขียววิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผศ. ดร.บัญชา ศรีสมบัติ รองอธิการบดี และ ผศ. ดร.สนทยา สาลี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าชมการดำเนินงานของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข รวมทั้งเยี่ยมชมหอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   

 

ปี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566