กิจกรรม

28 กุมภาพันธ์ 2567 : บุคลากรจาก Universitas Negeri Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 9 ท่าน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ดร.ธน เตชะเลิศไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คุณเฉิดฉันทร์ ราชบุรณะ หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และ คุณกนกพร งามสว่างรุ่งโรจน์ บรรณารักษ์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ต้อนรับและบรรยายสรุป