รางวัลเชิดชูเกียรติและของที่ระลึก

          พื้นที่บริเวณใกล้กับหอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ได้จัดเป็นพื้นที่จัดแสดงโล่ ประกาศเกียรติคุณ และรางวัลเชิดชูเกียรติของคณาจารย์ หน่วยงาน และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งที่เป็นรางวัลภายในประเทศและระดับนานาชาติ อาทิ รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ

          นอกจากนี้ยังได้รวบรวมโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกจากงานประชุมต่างๆ รวมถึงจากผู้มาเยือนจากต่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับสถาบันชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก อนึ่ง โล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณ ของที่ระลึก ฯลฯ ที่นำมาจัดแสดง ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าของรางวัลทั้งที่เป็นในนามบุคคลหรือหน่วยงาน ในสังกัดของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หากท่านที่มีความประสงค์จะมอบให้หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์นำมาจัดแสดง สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณอภิชัย อารยะเจริญชัย โทร. 0 2201 5716 / Apichai.ara@mahidol.ac.th