รางวัลเชิดชูเกียรติ

พื้นที่บริเวณใกล้กับหอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ได้จัดเป็นพื้นที่จัดแสดงโล่ ประกาศเกียรติคุณ และรางวัลเชิดชูเกียรติของคณาจารย์ หน่วยงาน และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งที่เป็นรางวัลภายในประเทศและระดับนานาชาติ อาทิ รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ

นอกจากนี้ยังได้รวบรวมโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกจากงานประชุมต่าง ๆ รวมถึงจากผู้มาเยือนจากต่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับสถาบันชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลก อนึ่ง โล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณ ของที่ระลึก ฯลฯ ที่นำมาจัดแสดง ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าของรางวัลทั้งที่เป็นในนามบุคคลหรือหน่วยงาน ในสังกัดของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หากท่านที่มีความประสงค์จะมอบให้หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์นำมาจัดแสดง สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณอภิชัย อารยะเจริญชัย โทร. 0 2201 5716 / apichai.ara@mahidol.ac.th

รางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ

รางวัลมหิดลทยากร
เมธีวิจัยอาวุโส
รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF)
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
รางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และ รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชปถัมภ์

รางวัลมหิดลทยากร

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งรางวัลมหิดลทยากรมอบให้แก่ศิษย์เก่า ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในปีแห่งมงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลให้ทำความดี ใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในสาขาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล^ Go to top

เมธีวิจัยอาวุโส

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ให้การสนับสนุน ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 เพื่อสนับสนุนนักวิจัยระดับสูงที่มีความสามารถ มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นนักวิจัยที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ให้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างกลุ่มวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่ สู่ประชาคมวิจัยระดับประเทศ ให้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาและคลังความรู้ของประเทศในระยะยาว โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการยกย่องเป็น “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” และจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย จะใช้วิธีการสรรหาและเสนอชื่อโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ได้รับทุนต้องเป็นนักวิจัยชั้นนำที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มีจริยธรรมที่ดี มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าทีมวิจัย สามารถพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงาน และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

ปี พ.ศ. 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศเรื่อง “พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562” โดยกำหนดให้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไปปฏิบัติหน้าที่เป็น “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หรือเรียกโดยย่อว่า “สกสว.” ด้วยเหตุนี้ รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส จึงโอนย้ายไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รายนามคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย
1. ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ ภาควิชาชีววิทยา : พ.ศ. 2538, 2542
2. ศ. ดร.เสาวรภย์ บัวเล็ก ภาควิชาเคมี : พ.ศ. 2538
3. ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล ภาควิชาเคมี : พ.ศ. 2539, 2543, 2546
4. ศ.เกียรติคุณ ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์ ภาควิชาชีวเคมี : พ.ศ. 2539, 2543
5. ศ.เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม ภาควิชาชีวเคมี : พ.ศ. 2539, 2543, 2546
6. ศ.เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ : พ.ศ. 2540, 2544, 2547
7. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ ภาควิชาเคมี : พ.ศ. 2540, 2544
8. ศ.เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ : พ.ศ. 2540
9. ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี ภาควิชาคณิตศาสตร์ : พ.ศ. 2542, 2545
10. ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ภาควิชาชีวเคมี : พ.ศ. 2544, 2547
11. ศ.เกียรติคุณ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ : พ.ศ. 2545
12. ศ.เกียรติคุณ ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ ภาควิชาสรีรวิทยา : พ.ศ. 2547
13. ศ. ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ ภาควิชาเคมี : พ.ศ. 2551, 2554
14. ศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น ภาควิชาชีวเคมี : พ.ศ. 2556, 2559
15. ศ.อาวุโส ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ภาควิชาสรีรวิทยา : พ.ศ. 2557, 2560
16. ศ.พิเศษ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล ภาควิชาฟิสิกส์ : พ.ศ. 2559, 2562


^ Go to top

รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF)

Toray Industries, Inc. ก่อตั้งมูลนิธิ The Toray Science Foundation ขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ. 2503 ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมาย ต่อมามูลนิธิฯ ได้ขยายความช่วยเหลือมายังประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ให้การสนับสนุนเยาวชน อาจารย์ และสถาบันทางวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2536 ได้ก่อตั้ง มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ด้วยเงินบริจาค 40 ล้านบาท เป็นกองทุนถาวรเพื่อนำดอกผลมาใช้ในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและมอบรางวัลให้แก่หน่วยงาน บุคคล หรือผู้ที่ค้นคว้าอันเป็นประโยชน์กับวงการวิทยาศาสตร์ ให้การสนับสนุนครู-อาจารย์ที่สอนในระดับมัธยมศึกษา ให้มีการเสริมสร้างความคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยการคิดสร้างสื่อการสอนและการทดลองที่น่าสนใจ แบ่งออกเป็น

1) รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Awards)
2) ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and technology Research Grants)
3) รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ (Science Education Awards)

การมอบรางวัลและทุนดังกล่าวเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2537 โดยหน่วยงานและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เคยได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเรฯ มีดังนี้

พ.ศ. 2537 : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเภทสถาบัน)
พ.ศ. 2538 : ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล ภาควิชาเคมี (ประเภทบุคคล)
พ.ศ. 2539 : ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนฑล ภาควิชาชีวเคมี (ประเภทบุคคล)
พ.ศ. 2543 : คณะผู้วิจัยเรื่องกุ้งกุลาดำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเภทสถาบัน)
พ.ศ. 2546 : ศ.เกียรติคุณ ดร.วิทยา มีวุฒิสม ภาควิชาจุลชีววิทยา (ประเภทบุคคล)
พ.ศ. 2553 : ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเภทสถาบัน)
พ.ศ. 2556 : ศ.เกียรติคุณ ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ ภาควิชาสรีรวิทยา (ประเภทบุคคล)
พ.ศ. 2560 : ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ประเภทสถาบัน)


^ Go to top

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักวิจัยผู้อุทิศตนให้แก่การวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องในกลุ่มวิชาการ หรือสหวิทยาการอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยดีเด่น ที่แสดงถึงความคิดริเริ่ม และเป็นผลงานวิจัยที่ทำสะสมกันมาไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งเป็นผู้ที่มีจริยธรรมของนักวิจัยจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้น ๆ โดยผลงานวิจัย สร้างคุณูปการ และเกิดประโยชน์ในเชิงวิชาการ เชิงเศรษฐกิจ เชิงชุมชน สังคม และ เชิงนโยบาย อย่างต่อเนื่อง สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยผู้อื่นได้

รายนามคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ มีดังนี้

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
พ.ศ. 2541 : ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี
พ.ศ. 2565 : ศ.พิเศษ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
พ.ศ. 2539 : ศ.เกียรติคุณ ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์
พ.ศ. 2543 : ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง
พ.ศ. 2546 : ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์
พ.ศ. 2547 : ศ.เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์
พ.ศ. 2548 : ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล
พ.ศ. 2549 : ศ.เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม
พ.ศ. 2551 : ศ.เกียรติคุณ ดร.มนัส พรหมโคตร
พ.ศ. 2555 : ศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น
พ.ศ. 2557 : ศ.เกียรติคุณ ดร. ภญ.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์
พ.ศ. 2566 : ศ.เกียรติคุณ ดร.กวี รัตนบรรณางกูร

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
พ.ศ. 2529 : ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
พ.ศ. 2554 : ศ.เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน
พ.ศ. 2556 : ศ. ดร.ทิมโมที เฟลเกล


^ Go to top

ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสระดับศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น ให้ได้มีโอกาสพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวจะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบทางวิชาการสูง หรือมีศักยภาพสูงมากในการนำไปต่อยอดหรือก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ ก่อให้เกิดผลดีในเชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบาย

ผู้มีคุณสมบัติได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ต้องเป็นศาสตราจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว และปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย มีผลงานที่มีคุณภาพสูง สร้างผลกระทบต่อวงวิชาการและ/หรือสังคม มีผลงานการวิจัยในสาขาที่เชี่ยวชาญในระดับแนวหน้าอย่างต่อเนื่อง ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ควรได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือผ่านการรับทุนวิจัยหลักอื่นมาแล้ว อาทิ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นนักวิจัยระดับแนวหน้าอย่างแท้จริง

งบประมาณโครงการเป็นการร่วมสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด

ปี พ.ศ. 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศเรื่อง “พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562” โดยกำหนดให้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไปปฏิบัติหน้าที่เป็น “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หรือเรียกโดยย่อว่า “สกสว.” ด้วยเหตุนี้ รางวัลศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น จึงโอนย้ายไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รายนามคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
พ.ศ. 2552 : ศ.เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
พ.ศ. 2556 : ศ.เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม ภาควิชาชีวเคมี
พ.ศ. 2557 : ศ.เกียรติคุณ ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ ภาควิชาสรีรวิทยา
พ.ศ. 2563 : ศ.อาวุโส ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ภาควิชาสรีรวิทยา


^ Go to top

รางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

กระบวนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น มีผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการหลายรุ่น ได้แก่ รุ่นอาวุโสผู้มีคุณูปการต่อวงการ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นที่มีผลงานบุกเบิกทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่เปรียบเสมือนดาวรุ่ง เหล่านี้นอกจากจะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญต่อกระวบการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ยังเป็นปูชนียบุคคลสำคัญที่ควรค่าแก่การยึดถือเป็นแบบอย่าง

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จึงริเริ่มรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์อาวุโสสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และดำเนินการสรรหานักวิทยาศาสตร์อาวุโสผู้มีคุณสมบัติคู่ควรกับรางวัลดังกล่าว โครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เมื่อ พ.ศ. 2525 ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับรางวัลโล่พระราชทานในฐานะนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยต้องมีคุณสมบัติคือ เป็นผู้บุกเบิกและสัมฤทธิ์ผลทางวิทยาศาสตร์ มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ และเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่นับถือของสังคม

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส มีดังนี้
พ.ศ. 2537 : ศ.เกียรติคุณ ดร.กำจร มนุญปิจุ
พ.ศ. 2548 : ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ
พ.ศ. 2553 : ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนฑล
พ.ศ. 2554 : ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
พ.ศ. 2556 : ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
พ.ศ. 2558 : รศ. ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์


^ Go to top

รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ครู คือผู้สั่งสอน ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างคน ให้เป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นนักคิด มีวินัย ความรับผิดชอบ ยุติธรรม ฝึกคนให้เป็นผู้ที่มีทั้งคุณธรรมคู่กับองค์ความรู้ จนได้คนที่มีคุณภาพ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ตระหนักถึงความสำคัญของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ จึงจัดตั้งโครงการสรรหาหรือคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นสืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจ แด่ครูวิทยาศาสตร์ผู้มีใจศรัทธาในวิชาชีพ

โครงการนี้ดำเนินมาตั้งแต่ พ.ศ. 2525 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ครูวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ และส่งเสริมให้กำลังใจแด่ครูวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มสถานภาพของครูวิทยาศาสตร์ให้สูงยิ่งขึ้น โดยแบ่งรางวัลเป็นสี่ประเภท ได้แก่ ระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ ระดับประถมศึกษา

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา มีดังนี้
พ.ศ. 2540 : ผศ. ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์ ภาควิชาเคมี
พ.ศ. 2542 : รศ. ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์ ภาควิชาชีวเคมี


^ Go to top

รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และ รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชปถัมภ์

ด้วยศักยภาพและความสามารถในการสร้าง/พัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติหรือเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และชุมชนในประเทศ เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการสร้างขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านเทคโนโลยีของประเทศนั้น ๆ อย่างมาก ซึ่งจะส่งผลต่อศักยภาพในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศในเวทีโลก

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เห็นความสำคัญในข้อนี้ จึงได้จัดให้มีโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา โดยมุ่งหวังเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยีไทยที่มีผลงานดีเด่น ไม่ว่าจะเป็นนักเทคโนโลยีในภาครัฐหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักวิชาการและนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถจำนวนมากในประเทศไทย ได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีของไทยให้สามารถแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็ว และด้วยการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์

    อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น
  • พ.ศ. 2546 : กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมกุ้งกุลาดำ ประกอบด้วย
  • ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง, ศ.เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม, ศ. ดร.บุญเสริม วิทยชำนาญกุล, ศ. ดร.ทิมโมที เฟลเกล
  • พ.ศ. 2549 : รศ. ดร.ไสยวิชญ์ วรวินิต ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่
พ.ศ. 2548 : รศ. ดร.จิตต์ลัดดา ศักดาพาณิชย์ ภาควิชาเคมี


^ Go to top

ที่มาภาพ : หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล