รูปหล่อ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข

จดหมายเหตุการก่อสร้าง "รูปหล่อและฐานที่ตั้ง ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข"
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลายาวนานเกินกว่าครึ่งศตวรรษ เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและการวิจัยชั้นนำระดับนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ได้ยืนหยัดเติบโตสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศและมวลมนุษยชาติมามากมาย อันเป็นผลมาจากรากฐานที่มั่นคงมาตั้งแต่ต้น ซึ่งผลสำเร็จทั้งมวลเกิดจากหยาดเหงื่อแรงกายและความทุ่มเทของ "อาจารย์สตางค์" ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ผู้ก่อตั้งและคณบดีท่านแรก

          ในปี พ.ศ. 2556 ศิษย์ของ "อาจารย์สตางค์" รวมถึงบรรดาศิษย์เก่ากลุ่มหนึ่ง โดย คุณสุเทพ สัมมาเทศน์ เป็นผู้ประสานงาน ได้ริเริ่มที่จะสร้างรูปหล่อและฐานที่ตั้งของอาจารย์สตางค์ เป็นรูปหล่อโลหะขนาดเท่าตัวจริง เพื่อรำลึกถึงพระคุณของท่านอาจารย์ที่มีต่อศิษย์และวงการศึกษาวิทยาศาสตร์ของประเทศ โดยได้เสนอโครงการมายังคณะวิทยาศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งได้มอบเงินทุนเบื้องต้นจำนวนหนึ่งในการจัดสร้าง

          คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ จึงเห็นสมควรรับดำเนินโครงการสร้างรูปหล่อพร้อมด้วยฐานตั้งรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ขึ้นบริเวณด้านหน้าคณะฯ ระหว่างตึกกลมและอาคารเฉลิมพระเกียรติพร้อมปรับภูมิทัศน์ให้งดงาม เพื่อให้เป็นอนุสรณ์ที่เคารพและระลึกถึงของศิษย์เก่า บุคลากร และนักศึกษารุ่นหลังสืบไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีกตเวทิตาและจิตศรัทธาต่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้าง ทั้งนี้ได้ประมาณการค่าก่อสร้างไว้ทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,700,000 (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท)


คุณสุเทพ สัมมาเทศน์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประมวลเหตุการณ์การก่อสร้าง “รูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข”

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2556

          ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข โดยที่ประชุมมีข้อสรุปให้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าในการสร้างรูปหล่อ ณ โรงงานหุ่นขี้ผึ้งไทย อ.นครไชยศรี จ.นครปฐม บันทึกภาพนิ่งและคลิปวีดิโอเพื่อบันทึกเป็นข้อมูลสำหรับพิจารณาในการแก้ไข นอกจากนี้ยังมีความเห็นให้คณะสถาปนิกออกแบบภาพจำลองสามมิติภูมิทัศน์โดยรอบ สำหรับประกอบในการประชาสัมพันธ์เพื่อระดมทุน โดยมอบหมายให้ คุณสุปรีชา จรูญศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556

          ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณะผู้บริหาร เดินทางไปชมรูปหล่อ ณ โรงงานหุ่นขี้ผึ้งไทย ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการหล่อหุ่นจำลองจากขี้ผึ้ง

วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557

          เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ออกหนังสือเรียนถึงนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อให้ทราบว่า ที่ประชุมคณบดี รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 13 มีนาคม 2557 มีมติเห็นชอบให้สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจนเสร็จสิ้นโครงการ

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557

          คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ เดินทางไปติดตามความคืบหน้าการสร้างรูปหล่อ ณ โรงงานหุ่นขี้ผึ้งไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวรอง ลิ่วเฉลมวงศ์ และ คุณสุปรีชา จรูญศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ร่วมประสานงาน

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557

          ในที่ประชุมร่วมคณะวิทยาศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าฯ คุณสุปรีชา จรูญศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้รายงานแจ้งความคืบหน้าในการจัดสร้าง โดยถึงขั้นตอนการหล่อด้วยทองเหลืองและรอการรมดำและนำเสนอภาพจำลองสามมิติ พร้อมด้วยภูมิทัศน์โดยรอบให้ที่ประชุมเสนอจัดจ้างเพื่อดำเนินการก่อสร้างจริงโดยใช้การประกวดราคาอย่างโปร่งใส

          ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ ในนามของสมาคมศิษย์เก่าฯ เสนอให้ทำแผ่นจารึกชื่อผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างไว้บริเวณแท่นวางรูปหล่อ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557

          คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการจัดสร้างที่วางรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข โดยมีผู้ดำเนินการจากคณะวิทยาศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าฯ

วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557

          คณะอนุกรรมการจัดสร้างที่วางรูปหล่อฯ เดินทางติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างและตรวจงานหล่อทองเหลืองก่อนรมดำ ณ โรงงานหุ่นขี้ผึ้งไทย

วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557

          รูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เสร็จสมบูรณ์ และนำมาพักไว้ชั่วคราว ณ อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557

          คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 56 ปี ในการนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนจัดสร้างรูปหล่อและที่วางรูปหล่อ และในวันเดียวกันนี้เอง คุณสุปรีชา จรูญศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้เรียนเชิญหัวหน้าโหรหลวง สำนักพระราชวัง มาตรวจสอบสถานที่สำหรับประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์

 

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558

          วันประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้งรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข พร้อมฐานที่ตั้ง ซึ่งกำหนดฤกษ์โดยโหรหลวง สำนักพระราชวัง มี ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศิษย์เก่า อาจารย์อาวุโส นักศึกษา และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

เมษายน-สิงหาคม 2558

          เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ทำการปรับพื้นที่บริเวณสถานที่ตั้งหน้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ปูพื้นและปรับทัศนียภาพใหม่โดยยังคงรักษาต้นลีลาวดีขนาดใหญ่เอาไว้เช่นเดิม ปูพื้นใหม่ตามแบบที่ได้ร่างไว้ และก่อสร้างฐานที่ตั้งรูปหล่อ

สถานที่ก่อนการก่อสร้าง

ทำการปรับพื้นที่และลงเสาเข็มสำหรับก่อสร้างฐานที่ตั้ง
โดยจำเป็นต้องใช้แรงงานคนเนื่องจากไม่สามารถใช้เครื่องจักรหนักได้
เพราะอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคารใกล้เคียง

ก่อสร้างฐานที่ตั้งรูปหล่อ

พื้นที่โดยรอบภายหลังการปรับแต่ง

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558

          ทำการเคลื่อนย้ายรูปหล่อจากที่ตั้งชั่วคราว อาคารสตางค์ มงคลสุข มาติดตั้งยังพื้นที่ก่อสร้าง

คุณสุปรีชา จรูญศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย คุณสุเทพ สัมมาเทศน์
ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ หนึ่งในกลุ่มศิษย์เก่าผู้ริเริ่มการก่อสร้าง
และคุณไพรัตน์ ศิริเกียรติ์ดำรงค์ จากหน่วยซ่อมบำรุง คอยกำกับการทำงานทุกขั้นตอน

ติดตั้งเสร็จสิ้น รอการตกแต่งและปรับภูมิทัศน์เพิ่มเติม

...........................................................................................................................

รวบรวมโดย คุณสุปรีชา จรูญศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
เรียบเรียงโดย คุณอภิชัย อารยะเจริญชัย โครงการจัดตั้ง หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ฯ

เอกสารประกอบ

ประมวลภาพการก่อสร้าง "รูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข"