อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในปีมหามงคลงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พ.ศ. 2539 หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างพร้อมใจจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอ โครงการก่อสร้าง “อาคารวิทยาศาสตร์กาญจนาภิเษก” เป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม อันเป็นถาวรวัตถุที่จะอำนวยประโยชน์อย่างสูงต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ประการสำคัญคือเพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการก่อสร้างอาคารดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและประยุกต์ เป็นห้องปฏิบัติการเฉพาะทางสำหรับนักศึกษาค้นคว้าวิจัยที่ลึกซึ้งและทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวคือ เป็นการเสริมสร้างความสามารถของคณะวิทยาศาสตร์ในการเพิ่มการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์ นอกจากนี้ยังเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงพระปรีชาสามารถและทรงสนพระทัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรงเป็นนักวิชาการ นักวิจัย ทรงนำความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์และทดลองใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนางานด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกร

อาคารหลังนี้เริ่มต้นโครงการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2538 สิ้นสุดโครงการเดือนกันยายน พ.ศ. 2540 ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 268 ล้านบาท (สองร้อยหกสิบแปดล้านบาท) คณะวิทยาศาสตร์ ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารวิทยาศาสตร์กาญจนาภิเษก” ต่อมา สำนักราชเลขาธิการ มีหนังสือที่ รล 0003/3307 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญชื่อพระราชพิธี “กาญจนาภิเษก” เป็นชื่ออาคารคณะวิทยาศาสตร์ สำนักราชเลขาธิการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรใช้ชื่อว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” พร้อมทั้งประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ที่อาคารนี้ด้วย
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2539บรรยากาศการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2539
(อนุเคราะห์ภาพโดย คุณสุปรีชา จรูญศักดิ์ อดีตผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์)หนังสือจากสำนักราชเลขาธิการ เรื่อง ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญชื่อ พระราชพิธีกาญจนาภิเษก
เป็นชื่ออาคารของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่า "อาคารวิทยาศาสตร์กาญจนาภิเษก"

ที่มาข้อมูล :
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2560). อาคารเฉลิมพระเกียรติ. ใน 6 ทศวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพ : โรงพิมพ์สุรวัฒน์.

ที่มาภาพ :
หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล