ติดต่อเรา

  สถานที่ตั้ง
บริเวณชั้น 2-3 ภายในห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 272 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
แผนที่การเดินทาง
   
 
   
  ติดต่อเจ้าหน้าที่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อขอบริจาคสิ่งของหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำพิพิธภัณฑ์
หรือขอใช้บริการสำเนาเอกสารจดหมายเหตุหรือวัตถุพิพิธภัณฑ์
นายอภิชัย อารยะเจริญชัย
หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
ห้อง P112 ชั้นหนึ่ง ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0 2201 5716  อีเมล Apicahi.ara@mahidol.ac.th
https://www.facebook.com/musc.museum