พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีวางศิลาฤกษ์และพิธีเปิดตึกทดลองวิทยาศาสตร์

พระบรมราโชวาท พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พระบรมราโชวาท