พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีวางศิลาฤกษ์และพิธีเปิดตึกทดลองวิทยาศาสตร์

พระบรมราโชวาท พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พระบรมราโชวาท