พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตร
แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2512

          ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีมอบปริญญาบัตรประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ โอกาส นี้รายงานกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย แสดงว่ามหาวิทยาลัยพยายามดำเนินกิจการทุก ๆ อย่างให้เจริญก้าวหน้า และสอดคล้องกับสภาพการณ์ของบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลา การปฏิบัติการสนามของนักศึกษานั้นได้ประโยชน์มาก เป็นการเพิ่มความรู้ความชำนาญให้แก่นักศึกษาอย่างดีที่สุด เพราะการที่นักศึกษาได้เห็นได้ทราบถึงสภาพที่แท้จริงของท้องถิ่นและการปฏิบัติการในท้องถิ่นตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ ย่อมจะมีโอกาสนำปัญหาต่าง ๆ ที่ได้พบเห็น มาศึกษาเพิ่มเติมให้ลึกซึ้งต่อไปอีกได้ในมหาวิทยาลัย ดีกว่าจะออกไปเผชิญปัญหาด้วยลำพังตนเองโดยไม่มีครูบาอาจารย์ที่ปรึกษา

          ขอแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิ และกับนักศึกษาทุกคนผู้ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต่าง ๆ แล้วนั้น นับแต่วาระนี้เป็นต้นไปต่างก็จะได้ออกไปประกอบการงานตามแนวทางที่ได้ศึกษามา ขอให้ถือว่าแต่ละคนเป็นผู้ได้รับการศึกษามาแล้วดี มีโอกาสดีที่จะได้อุทิศตนเป็นกำลัง และเป็นผู้นำสำคัญ ในการทำความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะในด้านการแพทย์ ท่านจะได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มความสามารถ ด้วยอุดมคติ และด้วยความเข็มแข็งเสียสละ จะต้องพยายามศึกษาหาความรู้ความชำนาญฝึกฝนตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ และขอให้ระลึกไว้เป็นนิตย์ว่า ความเที่ยงตรงต่อหน้าที่และความสามารถในการงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะสร้างชื่อเสียง เกียรติคุณ ความเชื่อถือให้แก่ตัวท่าน และสถาบันของท่าน

          ข้าพเจ้าขออวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต มีความรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และขอให้ท่านที่มาร่วมประชุมพร้อมกันในงานนี้ มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน

คัดลอกจาก : กระแสพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ : กรุงไทยการพิมพ์, 2514.