เอกสารและสิ่งพิมพ์

"เปิดคลังเอกสาร อมร ศรีวงศ์" โดย ผศ.พินัย สิริเกียรติกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หนังสือที่ระลึก

หนึ่งในร้อย: หนังสือที่ระลึกในวาระ 100 ปี ชาตกาล ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข