รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร โดยพิจารณาจากบุคลากรผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ มีความวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจนมีผลงานดีเด่นในสาขาต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ ซึ่งผู้ได้รับรางวัล จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และได้รับรางวัลเงินสด

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเลิศ

ศ.เกียรติคุณ ดร.
สิรินทร์ พิบูลนิยม
(ภาควิชาชีวเคมี)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2521
ศ.เกียรติคุณ ดร.
อมเรศ ภูมิรัตน
(ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2533
       

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย

ศ.เกียรติคุณ ดร. ทพ.
สถิตย์ สิริสิงห
(ภาควิชาจุลชีววิทยา)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2518
ศ.เกียรติคุณ ดร.
มนตรี จุฬาวัฒนฑล
(ภาควิชาชีวเคมี)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2520
ศ.เกียรติคุณ ดร.
ประเสริฐ โศภณ
(ภาควิชากายวิภาคศาสตร์)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2525
ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.
ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์
(ภาควิชาชีวเคมี)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2525
     
รศ. ดร.
ภิญโญ พานิชพันธ์
(ภาควิชาชีวเคมี)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2525
รศ. ดร.
ประหยัด โกมารทัต
(ภาควิชาชีวเคมี)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2529
ศ.เกียรติคุณ ดร.
ประพนธ์ วิไลรัตน์
(ภาควิชาชีวเคมี)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2529
ศ.เกียรติคุณ ดร.
วิทยา มีวุฒิสม
(ภาควิชาจุลชีววิทยา)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2531
       
รศ. ดร.
กนก ภาวสุทธิไพศิฐ
(ภาควิชากายวิภาคศาสตร์)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2534
ศ.เกียรติคุณ ดร.
วิชัย บุญแสง
(ภาควิชาชีวเคมี)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2538
ศ.เกียรติคุณ ดร.
วรชาติ สิรวราภรณ์
(ภาควิชาชีวเคมี)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541
ศ.เกียรติคุณ ดร.
ศกรณ์ มงคลสุข
(ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2543
       
ศ. ดร.
ศันสนีย์ ไชยโรจน์
(ภาควิชาจุลชีววิทยา)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2544
รศ. ดร.
จิรันดร ยูวะนิยม
(ภาควิชาชีวเคมี)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2547
ศ.เกียรติคุณ ดร.
พิไล พูลสวัสดิ์
(ภาควิชาจุลชีววิทยา)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548
ศ.อาวุโส ดร. นพ.
นรัตถพล เจริญพันธุ์
(ภาควิชาสรีรวิทยา)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553
       
ศ.เกียรติคุณ ดร.
มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล
(ภาควิชาชีวเคมี)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555
ศ.พิเศษ ดร.
เดวิด จอห์น รูฟโฟโล
(ภาควิชาฟิสิกส์)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556
รศ. ดร.
วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์
(ภาควิชาฟิสิกส์)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557
ศ.เกียรติคุณ ดร.
วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด
(ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560
       

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม

รศ.
พิณทิพ รื่นวงษา และคณะ
(ภาควิชาชีวเคมี)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2540
รศ. ดร.
ดวงใจ นาคะปรีชา และคณะ
(ภาควิชาเคมี)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550
ผศ. ดร.
ธีรเกียรติ เกิดเจริญ
(ภาควิชาฟิสิกส์)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2558
ศ.อาวุโส ดร. นพ.
นรัตถพล เจริญพันธุ์
(ภาควิชาสรีรวิทยา)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560
     
รศ. ดร.
ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
(ภาควิชาเคมี)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2566
       

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู

ผศ. ดร.
สะออน ปทุมเทวาภิบาล
(ภาควิชาเคมี)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2521
ผศ.
สุเทพ จันทร์ผ่อง
(ภาควิชากายวิภาคศาสตร์)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2531
ศ.เกียรติคุณ ดร.
ประพนธ์ วิไลรัตน์
(ภาควิชาชีวเคมี)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2535
รศ.
วันทนีย์ ตระกูลรังสิ
(ภาควิชากายวิภาคศาสตร์)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2546
     
ศ.เกียรติคุณ ดร.
มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล
(ภาควิชาชีวเคมี)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2547
ศ.เกียรติคุณ ดร.
สุมาลี ตั้งประดับกุล
(ภาควิชาชีวเคมี)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553
รศ. ดร.
ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
(ภาควิชาเคมี)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2554
รศ. ดร.
อทิตยา ศิริภิญญานนท์
(ภาควิชาเคมี)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555
       
ศ. ดร. นพ.
ฉัตรชัย เหมือนประสาท
(ภาควิชาสรีรวิทยา)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556
รศ. ดร.
ดวงใจ นาคะปรีชา
(ภาควิชาเคมี)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2564
       

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ

ผศ. ดร.
ประดน จาติกวนิช
(ภาควิชาสรีรวิทยา)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2520
อาจารย์
วิภาวรรณ มนุญปิจุ
(งานสารสนเทศและ
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2530
ดร.
รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
(งานสารสนเทศและ
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2544
ผศ.
บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
(ภาควิชาสรีรวิทยา)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549
     
ผศ. ดร.
สุนันทา วิบูลย์จันทร์
(ภาควิชาเคมี)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550
นาย
คำรณ โชธนะโชติ
(งานบริหาร คณะวิทยาศาสตร์)
รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556