หน้าหลัก > คณะวิทยาศาสตร์ > ประวัติ 12 ภาควิชา

ประวัติ 12 ภาควิชา

1. กายวิภาคศาสตร์ 2. คณิตศาสตร์ 3. เคมี 4. จุลชีววิทยา 5. ชีวเคมี 6. ชีววิทยา
7. เทคโนโลยีชีวภาพ 8. พฤกษศาสตร์ 9. พยาธิชีววิทยา 10. ฟิสิกส์ 11. เภสัชวิทยา 12. สรีรวิทยา

1. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

            ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2501 เป็นหนึ่งในภาควิชาที่ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมี ศ. ดร.กำแหง พลางกูร เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการก่อตั้ง ในระยะแรกทำการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบและกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ให้แก่นักศึกษาเตรียมแพทย์ และเตรียมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสาขาอื่น ๆ

            ปี พ.ศ. 2509 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการสอนครั้งใหญ่จากการที่ ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข คณบดีในขณะนั้นได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ให้เข้ามาสนับสนุนการเรียนการสอนของภาควิชาฯ ทั้งในด้านงบประมาณและบุคลากร โดยได้ส่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศเข้ามาช่วยสอนจำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. Prof. Dr. Robert C. Holland     ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทชีววิทยา
2. Prof. Dr. William P. Callahan   ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลกายวิภาคศาสตร์และเซลล์ชีววิทยา
3. Prof. Dr. Vernon L. Yeager      ผู้เชี่ยวชาญด้านมหกายวิภาคศาสตร์

            ในระยะเริ่มแรก ภาควิชาฯ มีบุคลากรจำนวนไม่มากนัก นอกจากอาจารย์ชาวต่างประเทศทั้งสามท่านแล้ว มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ชาวไทยประจำอยู่เพียงไม่กี่ท่าน จนกระทั่งเมื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ได้รับทุนการศึกษาของรัฐบาลไทย มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ และทุนการศึกษาภายใต้โครงการโคลอมโบ ได้สำเร็จการศึกษา จึงได้กลับมาเป็นอาจารย์ประจำเพิ่มขึ้น

            จากการแนะนำโดย ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข และ Dr.Holland ภาควิชาฯ จึงได้ส่งนักศึกษาจำนวนหนึ่งไปศึกษาต่อยังต่างประเทศตามโครงการและทุนการศึกษาดังกล่าวข้างต้น เพื่อกลับมาเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนของภาควิชาฯ อาทิ ศ. ดร.เรือน สมณะ ซึ่งเป็นนักเรียนทุนท่านแรกของภาควิชา ได้รับทุน ก.พ. ไปศึกษาต่อที่ University of California, Berkeley ศ. ดร.ประเสริฐ โศภน ได้รับทุนจากโครงการโคลอมโบ จากรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย ไปศึกษาต่อที่ University of Western Australia และได้รับทุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ University of Wisconsin สหรัฐอเมริกา รศ. ดร.ชาติชาย ตระกูลรังสิ จาก University of California, Berkeley ศ. นพ. ดร.บุญเสริม วิทยชำนาญกุล จาก University of Rochester เป็นต้น

            นอกจากนี้ทางภาควิชาฯ ยังได้ทำการชักชวนนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาวิทยาศาสตร์ที่มีผลการเรียนดีเด่นให้เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก และได้บรรจุเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาฯ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ผศ.สุเทพ จันทร์ผ่อง, ศ. นพ. ดร.กนก ภาวสุทธิไพศิฐ, รศ. ดร.เสริมศรี วิเศษสุวรรณ, รศ.ผดุง ว่องพยาบาล, รศ. ดร.ชัยทิพย์ วนิชานนท์, รศ. ดร.ประพีร์ เศรษฐรักษ์, รศ. ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ, รศ. ดร.จิตติพันธุ์ ชวเดช, รศ. ดร.วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์, รศ. ดร.ยินดี กิติยานนท์ เป็นต้น

            นอกเหนือจากการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีแล้ว ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและเอกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 ในปี พ.ศ. 2549
ภาควิชาฯ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโทและเอกให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยใช้ชื่อหลักสูตร สาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (Anatomy and Structural Biology) เพื่อยกระดับการวิจัยในมุมมองที่กว้างและลงลึกถึงระดับของกระบวนการที่เกิดขึ้นในระดับโครงสร้างชีววิทยาโมเลกุล

            ปัจจุบัน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ยังคงสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่อง และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ และยังร่วมสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี นักศึกษาแพทย์กรุงเทพมหานคร นักศึกษาแพทย์บรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มาอย่างต่อเนื่อง

เยี่ยมชมเว็บไซต์ภาควิชาที่  www.sc.mahidol.ac.th/scan