สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งรางวัลมหิดลทยากรมอบให้แก่ศิษย์เก่า ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในปีแห่งมงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลให้ทำความดี ใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในสาขาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.เกียรติคุณ ดร.
ชัชนาถ เทพธรานนท์
รางวัลมหิดลทยากร 2566
ศ.เกียรติคุณ ดร.
วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด
รางวัลมหิดลทยากร 2566
ผศ. ดร.
ไพโรจน์ เปรมปรีดิ์
รางวัลมหิดลทยากร 2565
ศ.เกียรติคุณ ดร.
มาลียา เครือตราชู
รางวัลมหิดลทยากร 2564
       
ศ.เกียรติคุณ น.สพ. ดร.
ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว
รางวัลมหิดลทยากร 2563
ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.
บุญเสริม วิทยชำนาญกุล
รางวัลมหิดลทยากร 2562
ศ.เกียรติคุณ ดร.
วิสุทธิ์ ใบไม้
รางวัลมหิดลทยากร 2560
นาย
พิสิฐ กุศลาไสยานนท์
รางวัลมหิดลทยากร 2559
     
ศ.เกียรติคุณ ดร.
ประเสริฐ โศภน
รางวัลมหิดลทยากร 2558
ศ. ดร.
ภิญโญ ภานิชพันธ์
รางวัลมหิดลทยากร 2556
ศ. ดร.
สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์
รางวัลมหิดลทยากร 2556
ศ.เกียรติคุณ ดร.
วิชัย ริ้วตระกูล
รางวัลมหิดลทยากร 2555
       
ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.
เรือน สมณะ
รางวัลมหิดลทยากร 2554
ศ.เกียรติคุณ ดร.
อำนวย ถิฐาพันธ์
รางวัลมหิดลทยากร 2554
ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.
พรชัย มาตังคสมบัติ
รางวัลมหิดลทยากร 2551
ศ.เกียรติคุณ ดร.
มนตรี จุฬาวัฒนฑล
รางวัลมหิดลทยากร 2549
       
ศ.เกียรติคุณ ดร.
วิชัย บุญแสง
รางวัลมหิดลทยากร 2548
ศ.เกียรติคุณ ดร.
ยงยุทธ ยุทธวงศ์
รางวัลมหิดลทยากร 2547
ศ.เกียรติคุณ ดร.
สกล พันธุ์ยิ้ม
รางวัลมหิดลทยากร 2546
รศ. ดร.
สุมณฑา พรหมบุญ
รางวัลมหิดลทยากร 2543
       
ศ.เกียรติคุณ ดร.
สิรินทร์ พิบูลนิยม
รางวัลมหิดลทยากร 2539