หน้าหลัก > เอกสารและสิ่งพิมพ์ > บทความพิเศษ

บทความพิเศษ

พระดำรัส ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในพิธีเปิดปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งปฐมฤกษ์ พ.ศ.2536

กำจร มนุญปิจุ. (2515). แด่นักศึกษาใหม่. ใน ปฐมนิเทศ'15. กรุงเทพ : อักษรสัมพันธ์.

กำจร มนุญปิจุ. (2519). ประวัติคณะวิทยาศาสตร์. ใน วารสารสโมรสรอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2519) : 28-29.

กำจร มนุญปิจุ. (2537). คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (แต่เก่าก่อน). ใน 25 ปี แห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพ : อุดมสุขการพิมพ์ (1993).

คลุ้ม วัชโรบล. (2514). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6 กรกฎาคม 2514. กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2514.

ปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 5 เรื่อง อาจารย์สตางค์ มงคลสุข โดย ศาสตราจารย์ นพ.ประสพ รัตนากร

พรชัย มาตังคสมบัติ. (2514). อาลัยอาจารย์ "ป๋า" ของพวกเรา. ใน อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ป.ช., ป.ม., ท.จ.
พระนคร : อักษรเจริญทัศน์.

ยงยุทธ ยุทธวงศ์. (2513). พ.ศ. 2613 ของชีววิทยา. ใน วิทยาศาสตร์อนุสรณ์ 2513 มหาวิทยาลัยมหิดล. ม.ป.ส.: ม.ป.ท.

ยงยุทธ ยุทธวงศ์. (2515). มหาวิทยาลัยไทยล้มเหลวหรือ? ใน ปฐมนิเทศ'15. กรุงเทพ : อักษรสัมพันธ์

ยอดหทัย เทพธรานนท์. (2531). พระปิยมหาราชกับคณะวิทยาศาสตร์. ใน 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2501-2531. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัย.

วิสุทธิ์ ใบไม้. (2556). การศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย. ใน ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (บรรณาธิการ), ด้วยรัก เล่มที่ 4 : ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม (รวมบทความในโอกาส ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา อายุ 72 ปี) (หน้า 69-116). กรุงเทพ : บริษัท สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด.

สตางค์ มงคลสุข. (2502). คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์. ใน อนุสรณ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2502-2503. กรุงเทพ : มงคลการพิมพ์.

สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ และ ศันสนีย์ ไชยโรจน์. (2549). การพัฒนาศักยภาพงานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์. ใน 48 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(2501-25449).
72-73. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัย.

สุมณฑา พรหมบุญ. (2541). "อาจารย์สตางค์" กับ 40 ปี แห่งความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์. ใน 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2501-2541.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย.

อนงค์ นิลอุบล. (2514). ชีวิตที่มีค่าของ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข. ใน ชุมนุมจุฬา ฉบับวันจุฬาลงกรณ์ 22 ตุลาคม 2514. กรุงเทพ : มงคลการพิมพ์.

อมร ศรีวงศ์. (2541). 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์. ใน 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2501-2541. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย.

Bhumiratana A. The late Professsor Stang Mongkolsuk : a role model as an excellent researcher, teacher, and visionary administrator. Asian Biomedicine. 2008; 2(3): 241-4.