หน้าหลัก > เอกสารและสิ่งพิมพ์ > บทความพิเศษ

บทความพิเศษ

กวี รัตนบรรณางกูร. (2566). คณะวิทยาศาสตร์ ในความทรงจำ. สัมภาษณ์ 24 เมษายน 2566.

การขยายงานด้านการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์. (ม.ป.ป.). ใน ชุมนุมชาวแผนกวิทยาศาสตร์การแพทย์ รุ่น 1-7. พระนคร : มงคลการพิมพ์.

กำจร มนุญปิจุ. (2515). แด่นักศึกษาใหม่. ใน ปฐมนิเทศ'15. กรุงเทพ : อักษรสัมพันธ์.

กำจร มนุญปิจุ. (2519). ประวัติคณะวิทยาศาสตร์. ใน วารสารสโมรสรอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม 2519) : 28-29.

กำจร มนุญปิจุ. (2537). คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (แต่เก่าก่อน). ใน 25 ปี แห่งวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล. หน้า 159-162.
กรุงเทพ : อุดมสุขการพิมพ์ (1993).

นภดล ไชยคำ. (2561). คณะวิทยาศาสตร์กับวิทยาเขตกาญจนบุรี. ใน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (หน้า 281-287). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สุรวัฒน์.

ยอดหทัย เทพธรานนท์. (2531). พระปิยมหาราชกับคณะวิทยาศาสตร์. ใน 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2501-2531. หน้า 229. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัย.

ศุภกิจ อังศุภากร. (2547). อาจารย์ณัฐ...ผู้ก่อตั้งภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ใน อนุสรณ์แห่งชีวิต ชีวประวัติและคุณูปการด้านวิชาการของ ศ.เกียรติคุณ นพ. ดร ณัฐ ภมรประวัติ. หน้าที่ 325-341. กรุงเทพ : ด่านสุทธาการพิมพ์.

สตางค์ มงคลสุข. (2502). คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์. ใน อนุสรณ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2502-2503. กรุงเทพ : มงคลการพิมพ์.

สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ และ ศันสนีย์ ไชยโรจน์. (2549). การพัฒนาศักยภาพงานบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์. ใน 48 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(2501-25449).
72-73. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัย.

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2566). จากพญาไทสู่ศาลายา.

หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2566). สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา.

อมร ศรีวงศ์. (2541). 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์. ใน 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2501-2541. หน้า 53-54. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย.

อมเรศ ภูมิรัตน. (2549). คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เอกลักษณ์เฉพาะของสถาบันอันเป็นที่พึงปรารถนา. ใน 48 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2501-2549). (หน้า 57-61). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย.

อำนวย ถิฐาพันธ์. (2561). ประวัติโดยย่อ. ใน 50th Anniversary Pharmacology. หน้า 2-3.

คลุ้ม วัชโรบล. (2514). แด่ศิษย์และเพื่อนรัก. ใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6 กรกฎาคม 2514. กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2514.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2561). มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ และ ดร.เจมส์ ดินนิ่ง ผู้ร่วมก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์. ใน 6 ทศวรรษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 79-83. กรุงเทพ : โรงพิมพ์สุรวัฒน์.

ชีวิตที่สมบูรณ์พร้อม. (2551). ใน ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน์ : สุภาพบุรุษผู้สร้าง ผู้ให้ และผู้เป็นที่รัก. (หน้า 174-192). กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

"เปิดคลังเอกสาร อมร ศรีวงศ์" โดย ผศ.พินัย สิริเกียรติกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พรชัย มาตังคสมบัติ. (2514). อาลัยอาจารย์ "ป๋า" ของพวกเรา. ใน อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ป.ช., ป.ม., ท.จ.
พระนคร : อักษรเจริญทัศน์.

ยอดหทัย เทพธรานนท์. (2550). “จากศิษย์ถึงอาจารย์”. ใน 88 ปี อาจารย์สตางค์. หน้า 23-28. กรุงเทพฯ : เซ็ทสแควร์.

สุมณฑา พรหมบุญ. (2541). "อาจารย์สตางค์" กับ 40 ปี แห่งความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์. ใน 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2501-2541.
หน้า 75-76. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย.

อนงค์ นิลอุบล. (2514). ชีวิตที่มีค่าของ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข. ใน ชุมนุมจุฬา ฉบับวันจุฬาลงกรณ์ 22 ตุลาคม 2514. กรุงเทพ : มงคลการพิมพ์.

Bhumiratana A. The late Professsor Stang Mongkolsuk : a role model as an excellent researcher, teacher, and visionary administrator. Asian Biomedicine. 2008; 2(3): 241-4.

Cousins RJ, Olson JA. James Smith Dinning (1922-1991). J Nutr. 1996 Oct;126(10):2461-5.

Eakin L. Carroll F. Reynolds. 1910-1975. Bull Med Libr Assoc. 1976 Apr;64(2):253.

ยงยุทธ ยุทธวงศ์. (2513). พ.ศ. 2613 ของชีววิทยา. ใน วิทยาศาสตร์อนุสรณ์ 2513 มหาวิทยาลัยมหิดล. ม.ป.ส.: ม.ป.ท.

ยงยุทธ ยุทธวงศ์. (2515). มหาวิทยาลัยไทยล้มเหลวหรือ? ใน ปฐมนิเทศ'15. กรุงเทพ : อักษรสัมพันธ์

ยงยุทธ ยุทธวงศ์. (2561). พัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย. ใน 70 ปี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. (หน้า 4-10). กรุงเทพ : สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์.

เรือน สมณะ. (2521). เรื่องราวของศพที่นำมาศึกษาทางการแพทย์. ใน แด่ครูผู้ไร้ชีวิต. ม.ป.ท. : ม.ป.พ.

วิสุทธิ์ ใบไม้. (2556). การศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย. ใน ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (บรรณาธิการ), ด้วยรัก เล่มที่ 4 : ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม (รวมบทความในโอกาส ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา อายุ 72 ปี) (หน้า 69-116). กรุงเทพ : บริษัท สำนักพิมพ์สร้างสรรค์ จำกัด.

สุเทพ จันทร์ผ่อง. (2541). กว่าจะได้เป็นอาจารย์ใหญ่. ใน หนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ผศ.สุเทพ จันทร์ผ่อง. หน้า 40-41. กรุงเทพ : แม็ทส์ปอยท์.