หน้าหลัก > เอกสารและสิ่งพิมพ์ > บทความพิเศษ

พระดำรัส ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เนื่องในพิธีเปิดปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งปฐมฤกษ์
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2536

          ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่คณะกรรมการจัดงานปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เชิญให้ข้าพเจ้ามาเป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นผู้บรรยายครั้งปฐมฤกษ์

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถานที่ซึ่งข้าพเจ้าผูกพันอย่างลึกซึ้ง เพราะเป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ของชีวิตที่มีคุณค่า ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจเช่นเดียวกับท่านทั้งหลายส่วนใหญ่ที่มาชุมนุมกัน ณ ที่นี้ที่เป็นศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์ และรู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมกิจกรรมเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข อดีตคณบดีคนแรก ผู้ก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์จนเป็นปึกแผ่นตราบเท่าทุกวันนี้ เป็นที่น่าเสียดายที่ข้าพเจ้าไม่มีโอกาสเป็นศิษย์โดยตรงของท่าน แต่ข้าพเจ้าก็สามารถสร้างจินตนาการได้ถึงความยากลำบากของท่าน ในการที่จะก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ เพราะการริเริ่มทำอะไรที่ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากและเป็นสิ่งใหม่ ที่คนทั่วไปยังมองภาพได้ไม่ชัดเจนว่าจะเกดประโยชน์มหาศาลได้อย่างไร ย่อมจะมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย การที่ท่านยึดมั่นในแนวความคิดของท่านและมานะพากเพียรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายซึ่งท่านมีความเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ เป็นสิ่งที่สมควรยกย่อง ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมในผลงานต่างๆ ของท่านในด้านการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติและพยายามให้แพร่กระจายครอบคลุมไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ

          ในด้านงานวิจัย ผลงานของท่านทางพฤกษเคมียังมีการอ้างถึงอยู่เสมอ ในด้านความเป็นครู ท่านไม่เพียงแต่สั่งสอนด้านวิชาการเท่านั้น ท่านดูแลศิษย์เสมือนลูก จัดสรรสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้ศิษย์ของท่านและผู็ใต้บังคับบัญชา สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขตามอัตภาพ เสาะแสวงหาทุนจากต่างประเทศมาเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและสวัสดิการของคณาจารย์ แม่ว่าท่านจะละสังขารไปเป็นเวลามากกว่า 20 ปี แต่คุณงามความดีของท่านยังไม่สูญสลาย

          การที่คณะวิทยาศาสตร์จัดงานปาฐกถาในนามของท่านขึ้น นับเป็นตัวอย่างที่ดี เพราะคนที่ทำความดีสังคมควรชื่นชมและให้การยกย่อง การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เป็นเครื่องหมายของคนดี ดังนั้น การจัดงานครั้งนี้เป็นสิ่งที่สมควรได้รับการสรรเสริญ การที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เป็นนิมิตรหมายที่ดีว่าสถานศึกษาแห่งนี้มิได้เน้นเฉพาะความเป็นเลิศทางวิชาการเท่านั้น ยังเน้นถึงคุณค่าของความเป็นคนดีอีกด้วย

          ข้าพเจ้าตระหนักดีมาตลอดและเคยพูดอยู่เสมอว่า ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเป็นสิ่งที่มีค่า ความรู้จะต้องอยู่คู่ความดี สังคมและประเทศชาติจึงจะเจริญได้อย่างมั่งคงและยั่งยืน ข้าพเจ้ามีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายซึ่งมีอาชีพเป็นครู เป็นนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของชาติ ได้มาร่วมชุมนุมกันเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ซึ่งถือได้ว่าเป็นปูชนียบุคคล

          บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าของเปิดงานปาฐกถา ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข และขออวยพรให้งานปาฐกถานี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ