รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2527

ศ.เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2528

ศ.เกียรติคุณ ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2529

     
ศ.เกียรติคุณ ดร.สถิตย์ สิริสิงห
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2531
ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2533
ศ.เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2535
     
ศ.เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2538
ศ.เกียรติคุณ ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2540
ศ.เกียรติคุณ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2541
     
ศ.เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2545
ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2550
ศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2558
     
ศ. ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560