รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2527

ศาสตราจารย์ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2528

ศาสตราจารย์ ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2529

     
ศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ สิริสิงห
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2531
ศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2533
ศาสตราจารย์ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2535
     
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ โศภน
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2538
ศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2540
ศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2541
     
ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2545
ศาสตราจารย์ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2550
ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2558
     
ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560