ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ (Professor) คือตำแหน่งทางวิชาการสูงสุดในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนในประเทศไทย เป็นตำแหน่งทางวิชาการที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัย และเสนอคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ให้ความเห็นเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่ตั้ง

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ หรือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ (Professor Emeritus) เป็นตำแหน่งที่แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และความชำนาญเป็นพิเศษและพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณหรือศาสตราจารย์กิติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์ผู้นั้นเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศ ศาสตราจารย์ผู้นั้นอาจสอนในมหาวิทยาลัยต่อไปได้ แต่มิใช่ศาสตราจารย์ที่ต่ออายุราชการ

การเรียกชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ หรือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ขึ้นอยู่กับพระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรียกว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียกว่า ศาสตราจารย์กิตติคุณ

สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการแต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบันมีคณาจารย์ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณทั้งสิ้น 58 ท่าน

ลำดับ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง
1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์ พิษวิทยา-สรีรวิทยา 2534
2 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ เคมี 2536
3 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จริยา บรอคเคลแมน จุลชีววิทยา 2537
4 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิรินทร์ พิบูลนิยม ชีวเคมี 2537
5 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมเนตร บุญพรรคนาวิก พยาธิชีววิทยา 2539
6 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ชีวเคมี 2539
7 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เรือน สมณะ กายวิภาคศาสตร์ 2541
8 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมบูรณ์ สรุงบุญมี กายวิภาคศาสตร์ 2541
9 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สถิตย์ สิริสิงห จุลชีววิทยา 2541
10 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา จุลชีววิทยา 2543
11 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ ภูมิคุ้มกันวิทยา 2544
12 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อำนวย ถิฐาพันธ์ เภสัชวิทยา 2544
13 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ ปรสิตวิทยา 2544
14 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อรพินท์ รังสิมันต์ เคมี 2544
15 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนฑล ชีวเคมี 2544
16 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ เคมีอินทรีย์ 2545
17 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชัย บุญแสง ชีวเคมี 2545
18 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ ปรสิตวิทยา 2545
19 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิฑูรย์ ไวยนันท์ ปรสิตวิทยา 2545
20 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เลียงชัย ลิ้มล้อมวงศ์ สรีรวิทยา 2545
21 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล เคมี 2546
22 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์ เคมีอินทรีย์ 2546
23 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม ชีวเคมี 2546
24 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เสาวรภย์ ลิ้มเจริญ เคมี 2547
25 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประเสริฐ โศภน เซลล์ชีววิทยา-จุลกายวิภาคศาสตร์ 2547
26 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กวี รัตนบรรณางกูร อิมมูโนวิทยา 2547
27 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์ ชีวเคมี 2547
28 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภกิจ อังศุภากร พยาธิชีววิทยา 2547
29 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิทยา ธรรมวิทย์ พยาธิชีววิทยา 2549
30 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว สรีรวิทยาประยุกต์ (พิษวิทยา) 2550
31 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยุวดี เชี่ยววัฒนา เคมีวิเคราะห์ 2552
32 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธีรยศ วิทิตสุวรรณกุล ชีวเคมี 2552
33 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชโลบล อยู่สุข จุลชีววิทยา 2553
34 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน จุลชีววิทยา 2553
35 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุมพล ผลประมูล สรีรวิทยา 2554
36 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ ฟิสิกส์ 2555
37 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ จุลชีววิทยา 2555
38 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ชีวเคมี 2555
39 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ประพีร์ เศรษฐรักษ์ กายวิภาคศาสตร์ 2556
40 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรสวรรค์ วิสุทธิวิเศษ ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม 2556
41 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิทยา มีวุฒิสม จุลชีววิทยา 2557
42 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มาลียา เครือตราชู ชีววิทยา 2557
43 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์ สรีรวิทยาประยุกต์ (พิษวิทยา) 2557
44 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยินดี กิติยานันท์ กายวิภาคศาสตร์ 2558
45 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วรชาติ สิรวราภรณ์ ชีวเคมี 2558
46 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุขุมาล จงธรรมคุณ กายวิภาคศาสตร์ 2559
47 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์ กายวิภาคศาสตร์ 2559
48 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส พรหมโคตร เคมี 2559
49 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ สรีรวิทยา 2559
50 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล ชีวเคมี 2560
51 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ เภสัชวิทยา 2560
52 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี คณิตศาสตร์ 2560
53 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พีรพรรณ ตันอารีย์ ปรสิตวิทยา 2561
54 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข เทคโนโลยีชีวภาพ 2561
55 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด เทคโนโลยีชีวภาพ 2561
56 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วรนุช ฉัตรสุทธิพงษ์ สรีรวิทยา 2561
57 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล ชีวเคมี 2564
58 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ จุลชีววิทยา 2566

คำอธิบายศัพท์เรียบเรียงจาก : คำไทย-คำเทศ. อธิบายศัพท์ : ศาสตราจารย์. (มกราคม-มีนาคม 2554) วารสารไทย. 32(117), 88-96.

ที่มาข้อมูล : งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล