พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาและอนุปริญญา
แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2503

          ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีประสาทปริญญาและอนุปริญญาอีกวาระหนึ่ง และขอขอบใจสภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่ได้ให้ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่เราทั้งสอง

          ตามรายงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัย ปรากฏว่า ในปีนี้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงกิจการบริหาร และการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าเป็นอันมาก และได้มีผู้สำเร็จการศึกษาและนักศึกษาในวิชาชีพประเภทต่าง ๆ เพิ่มจำนวนเป็นลำดับ ข้าพเจ้าขอขอบใจบรรดากรรมการ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทุกคนที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงานอันเป็นผลให้มหาวิทยาลัยก้าวหน้าและเจริญยิ่งขึ้นอยู่เสมอ ทั้งขออนุโมทนาต่อบรรดาผู้มีจิตศรัทธาช่วยเหลือให้ทุนแก่นักศึกษา และส่งเสริมการศึกษาของมหาวิทยาลัย อันนับว่าได้บำเพ็ญกรณีย์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไว้ ณ ที่นี้ด้วย

          โอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีด้วยกับนายกรัฐมนตรี ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ยกย่องให้ปริญญากิติมศักดิ์ไว้เป็นเกียรติ และต่อบรรดาบัณฑิต และผู้ที่ได้รับอนุปริญญาบัตรในวันนี้ ขอให้ทุกคนจงบำเพ็ญกรณีย์อันดีงามในการที่จะได้ประกอบวิชาชีพประเภทต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพให้แก่ประชาชนต่อไป

          อนึ่ง ขอตักเตือนให้บรรดาผู้ที่สำเร็จการศึกษาใหม่ทุกท่าน จงตั้งใจประกอบกิจการงานในหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ พยายามเพิ่มพูนความรู้ในศิลปวิทยาการให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ การกระทำความดีเท่านั้นจะนำความสุขความเจริญมาสู่ตนเอง และเป็นการเชิดชูเกียรติแก่วิชาชีพและแก่มหาวิทยาลัยแห่งนี้

          ในที่สุดนี้ ขออวยพรให้กรรมการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บรรดาผู้ที่ได้รับเกียรติในวันนี้ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ตลอดจนบรรดาผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคทุนและช่วยเหลือแก่มหาวิทยาลัยนี้ จงประสบความเจริญสุขสวัสดีทั่วกัน

คัดลอกจาก : กระแสพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ : กรุงไทยการพิมพ์, 2514.