พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตร
แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
6 กันยายน พ.ศ. 2505

          ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดี ที่ได้มาร่วมในพิธีประสาทปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ อีกวาระหนึ่ง

          ตามรายงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัย ปรากฏว่า การบริหารงานของมหาวิทยาลัยในรอบปีการศึกษา 2504-2505 ได้ก้าวหน้าออกไปอีกมาก ทั้งในด้านการศึกษาและการก่อสร้าง ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากภายในประเทศและองค์การประเทศต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอีกมากมาย เป็นผลให้การแพทย์และการสาธารณสุขของเราเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

          ข้าพเจ้าขอขอบใจนายกสภามหาวิทยาลัย บรรดากรรมการ ศาสตราจารย์ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่ได้สอดส่องปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา ทั้งขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุก ๆ ฝ่ายดังกล่าวมาที่ได้ช่วยเหลือในการศึกษาวิจัย และบริการแก่ผู้เจ็บป่วยโดยทั่วกัน

          สำหรับนักศึกษาซึ่งสำเร็จวิชาตามหลักสูตรแล้วนั้น ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี และขอชมเชยในความอุตสาหะพยายามจนได้รับเกียรติในวันนี้ ขอให้ทุกคนที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามวิชาชีพของตน พึงระลึกไว้เป็นนิจถึงอุดมคติอันสูง คือการมุ่งหวังจะบำบัดทุกข์ของผู้ป่วยไข้ ด้วยเมตตาจิตอารีอารอบเหนือสิ่งอื่นใด และพยายามขวนขวายหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมไว้เสมอ ความเจริญรุ่งเรืองจะบังเกิดแก่ตน

          ข้าพเจ้าขออวยพรให้บรรดาผู้สำเร็จการศึกษาและทุก ๆ ท่านที่มีส่วนช่วยเหลือส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยนี้ จงประสบสุขความเจริญทั่วกัน

คัดลอกจาก : กระแสพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ : กรุงไทยการพิมพ์, 2514.