พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาและอนุปริญญา
แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2504

          ในโอกาสที่ได้มาร่วมในพิธีประสาทปริญญา และอนุปริญญาของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์อีกวาระหนึ่ง ในวันนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้ทราบว่า การบริหารงานและการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงเจริญก้าวหน้าขึ้นมาก ดังปรากฏผลที่นายกสภามหาวิทยาลัยแถลงมานั้น ขอขอบใจบรรดากรรมการ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกผ่ายที่เอาใจใส่ในการนี้เป็นอย่างดี ทั้งขออนุโมทนาด้วยที่องค์การ มูลนิธิและผู้มีกุศลจิตได้อำนวยความสนับสนุนช่วยเหลือแก่มหาวิทยาลัย

          ในส่วนนักศึกษาซึ่งได้สำเร็จหลักสูตรแล้วนั้น ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีในผลสำเร็จของท่านขอให้ท่านดำเนิน วิชาชีพอันมีเกียรตินี้ด้วยการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักวิชาที่ได้เล่าเรียนมา นอกจากนี้จะต้องเป็นผู้มีจิตใจสูง ประกอบด้วยเมตตากรุณาแก่เพื่อนมนุษย์ทั่วไป การกระทำความดีเท่านั้นที่จะนำความสุขความเจริญมาสู่ตนเอง การที่ท่านได้เรียนสำเร็จจนได้รับปริญญาแล้วนั้น ขอให้พยายามศึกษาและฝึกฝนตนเองไว้เสมอ ถ้าท่านไม่ศึกษาเพิ่มเติมไว้ ต่อไปไม่ช้าท่านจะเป็นผู้ล้าหลังไม่ทันกับความเจริญของโลก

          ในที่สุดนี้ ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ทุก ๆ ท่านทั่วกัน

คัดลอกจาก : กระแสพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ : กรุงไทยการพิมพ์, 2514.