พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และอนุปริญญาบัตร
แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2513

          การปรับปรุงขยายการศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากจะเป็นความเจริญของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับประเทศชาติ เพราะการที่จะสร้างความมั่นคงอันแท้จริงแก่บ้านเมืองนั้น จำต้องอาศัยความเจริญทางวิทยาการเป็นรากฐาน และอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถสูง เป็นกำลังทำการ ผู้ที่มีหน้าที่และมีส่วนร่วมในงานของมหาวิทยาลัยมหิดล จึงควรได้ร่วมงานกันโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นจุดประสงค์

          ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต่าง ๆ แล้วนั้น ต่างจะมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตนเองและเพื่อสังคม ตามแนววิชาการของตน การได้รับการศึกษาดีทำให้บุคคลมีพื้นฐานอันมั่นคงที่สร้างความเจริญก้าวหน้า ต่อไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด และทำให้มีโอกาสที่จะทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมได้กว้างขวางอย่างยิ่ง จึงควรที่จะตั้งใจให้แน่วแน่ ในอันจะบำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นโดยเต็มกำลังความรู้และสติปัญญาด้วยความเข้มแข็งและความสุจริตใจ และปฏิบัติงานทุกอย่างด้วยความมั่นใจว่า ความเมตตากรุณา ความสามารถ และความเที่ยงตรงในหน้าที่ จะนำความสำเร็จพร้อมทั้งชื่อเสียงและเกียรติคุณมาให้

คัดลอกจาก : กระแสพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช. กรุงเทพฯ : กรุงไทยการพิมพ์, 2514.