พระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในการเสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ตึกทดลองวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2508

          ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มาประกอบพิธิวางศิลาฤกษ์ตึกทดลองวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ในโอกาสนี้ และมีความพอใจมาก ที่ได้ทราบว่าสถานที่นี้จะได้เป็นสถานศึกษาและค้นคว้าที่สำคัญ ของผู้ที่จะเป็นอาจารย์ในโรงเรียนแพทย์ในส่วนภูมิภาค และผู้ที่จะเข้าเป็นนักศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีต่อไปด้วย การสร้างตึกทดลองวิทยาศาสตร์นี้ขึ้น จึงนับว่าเป็นประโยชน์อย่างสำคัญในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของประเทศของเรา

          ข้าพเจ้าขอขอบใจทางราชการ ที่เกื้อกูลและส่งเสริมกิจการแพทย์ทุก ๆ ด้านเป็นอย่างดีตลอดมา และขอขอบใจมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ที่ช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยประการต่าง ๆ ทำให้สามารถขยายการศึกษาทางด้านนี้ได้สมบูรณ์ดียิ่งขึ้น

          ได้เวลากำหนดแล้ว ข้าพเจ้าจะได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ตึกทดลองวิทยาศาสตร์ต่อไป ขอให้การก่อสร้าง และการดำเนินงานต่าง ๆ จงสำเร็จลุล่วงด้วยดี สมตามความมุ่งหมาย และขอให้ท่านทั้งหลายที่ประชุมพร้อมกันอยู่ ณ ที่นี้ มีความสุขความเจริญทั่วกัน

คัดลอกจาก : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์. (2511). หนังสือที่ระลึกในวัน เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด ตึกทดลองวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 26 กุมภาพันธ์ 2511. พระนคร : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง.