คำกราบบังคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ในการพระราชพิธีทรงเปิดตึกทดลองวิทยาศาสตร์
ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2511 เวลา 14.45 น.

ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

          ในโอกาสที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดตึกทดลองวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ในวันนี้ นับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงแก่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่บรรดาข้าราชการ นักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนศาสตราจารย์โดยทั่วกัน

          ในนามของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ข้าพระพุทธเจ้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้เป็นล้นพ้น และขอพระราชทานกราบบังคมทูลดังต่อไปนี้

          ตึกทดลองวิทยาศาสตร์และตึกปาฐกถาของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลให้ทำการก่อสร้างได้ตามโครงการที่ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ตัวตึกทดลองวิทยาศาสตร์เป็นอาคาร 6 ชั้น จำนวน 5 ตึก ประกอบด้วยตึกเคมี ตึกฟิสิคส์ ตึกชีววิทยา ตึกกายภาคศาสตร์ ตึกพรีคลีนิค ตึกทำการวิจัยของอาจารย์ และตึกปาฐกถาขนาดใหญ่ภายในศูนย์แห่งใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์นี้ ได้รับการออกแบบและคำนวณแบบโดย ศาสตราจารย์ ดร.รชฏ กาญจนวณิชย์ นายอมร ศรีวงค์ และร้อยเอกกฤษดา อรุณวงค์ ณ อยุธยา ตัวตึกทดลองวิทยาศาสตร์ 5 ตึก สร้างโดย บริษัท สีลมก่อสร้าง จำกัด เป็นเงิน 37.7 ล้านบาท และตึกปาฐกถา สร้างโดย บริษัท ธวัชชัย จำกัด เป็นเงิน 5 ล้านบาท รวมสิ้นค่าก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงิน 42.7 ล้านบาท

          อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในตึกทดลองวิทยาศาสตร์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายทุกอย่างเกี่ยวกับการจัดหาอาจารย์ ทุนศึกษา ส่วนมากทางมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งสิ้นเป็นมูลค่าปีละหลายสิบล้านบาท

          สำหรับการช่วยเหลือจากต่างประเทศนั้น นอกจากจะได้จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์แล้ว ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังได้รับการช่วยเหลือในด้านวารสารของห้องสมุดจากมูลนิธิ China Medical Board ได้รับเครื่องมือทดลองวิทยาศาสตร์ในแผนวิชาเคมี และทุนศึกษาจากแผนโคลัมโบของประเทศอังกฤษ ได้รับทุนศึกษาในระยะเวลา 7 ปี ที่แล้วมาโดยการส่งนักศึกษาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ จากประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซิแลนด์เป็นจำนวนหลายสิบทุน ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้ขณะนี้ได้โอนเข้ารับทุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ทำการศึกษาเพื่อรับปริญญาเอก เป็นจำนวนประมาณ 20 ทุนที่สหรัฐอเมริกา ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ถือนโยบายการสร้างอาจารย์ เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำติดต่อกันไป ทุกปีตามกำลังเงินและทุนการศึกษาที่จะสามารถหาได้ นอกจากนี้ บริษัท ปลุกเศกโอสถ จำกัด ยังได้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวนสองแสนบาทถ้วน เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำการก่อสรางถาวรวัตถุเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อเป็นอนุสรณ์ของวงศ์ตระกูลสืบไปอีกจำนวนหนึ่งด้วย

          ตึกทดลองวิทยาศาสตร์และตึกปาฐกถาของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะใช้เป็นที่ศึกษาของนักศึกษาหลายแขนงวิชา เช่น เตรียมแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ เตรียมทันตแพทย์ศาสตร์ เตรียมเทคนิคการแพทย์ เตรียมสาธารณสุขศาสตร์ และเตรียมพยาบาลปริญญา

          ในด้านการวิจัยทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มีเครื่องมือ และห้องทดลองวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับศาสตราจารย์ร่วมกับศาสตราจารย์มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์

          นอกจากนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังได้ทำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย M.I.T. สหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับการหาสิ่งที่มีพิษซึ่งเกิดจากเชี้อราในอาหารต่าง ๆ ของชาวไทยด้วย โดยทางมหาวิทยาลัย M.I.T. เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และซื้อเครื่องมือทดลองวิทยาศาสตร์ให้กับทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งหมด เป็นมูลค่าหลายล้านบาท

          การศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์นี้ จะเน้นหนักในการศึกษาแผนใหม่ของวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อผลิตแพทย์และอาจารย์สำหรับใช้ในมหาวิทยาลัย และในโรงเรียนแพทย์ต่าง ๆ ต่อไปภายหน้าด้วย

          บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลอัญเชิญใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงประกอบพิธีเจิมป้าย และเปิดตึกทดลองวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นสวัสดิมงคลแก่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าหน้าที่ในการที่จะดำเนินงานด้านการศึกษา และการวิจัยให้เป็นผลสำเร็จสมดังพระราชประสงค์สืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

คัดลอกจาก : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์. (2511). หนังสือที่ระลึกในวัน เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด ตึกทดลองวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 26 กุมภาพันธ์ 2511. พระนคร : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง.