ภาพข่าวกิจกรรม พ.ศ. 2549

3 พฤศจิกายน 2549
Ms. Lydia-Marie Ng, Head of the Rolex Awards for Enterprise, Southeast Asia & India เยี่ยมชมห้องสมุด
และพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
20 ตุลาคม 2549
ต้อนรับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำปี 2004 Professor Aaron Ciechanover
   
 
   
28 กันยายน 2549
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคม จังหวัดสงขลา จำนวน 75 คน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
21 กันยายน 2549
ให้การต้อนรับ Mr. Tsutomo Shimda ประธาน Panasonic Scholarship Inc. Matsushita
และ Mr. Shuichi Ito, Deputy Managing Direcetor จากบริษัท Panasonic (Thailand) Co. Ltd.
   
 
   
18 กันยายน 2549
คณะวิทยากรและผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ของหน่วยวิจัยชีวสารสนเทศและจีโนมประยุกต์ (CBAG)
เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
8 สิงหาคม 2549
คณาจารย์จาก Academia Sinica ประเทศไต้หวัน เยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
14 กรกฎาคม 2549
พิธีทำบุญครบรอบ 87 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
20 มิถุนายน 2549
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Thai Bing Medical University ประเทศเวียดนาม จำนวน 16 ท่าน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
และพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
16 มิถุนายน 2549
Dr. Guy Riddihough, Senior Editor ของวารสาร Science Magazine เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
31 มีนาคม 2549
บุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
15 กุมภาพันธ์ 2549
นิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 5 ท่าน
เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
12 มกราคม 2549
สถานีโทรทัศน์ Nation TV ถ่ายทำรายการเพื่อแนะนำสถาบันการศึกษา โดยใช้พื้นที่บริเวณพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   

 

ปี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567