ภาพข่าวกิจกรรม พ.ศ. 2553

22 ธันวาคม 2553
ต้อนรับ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 วิชาเอกวิทยาศาสตร์-เคมี หลักสูตร กศ.บ. (5 ปี) ของภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   
 
   
11 พฤศจิกายน 2553
ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากมหาวิทยาลัย Niigata University ประเทศญี่ปุ่น
   
 
   
3 พฤศจิกายน 2553
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ มรดกความทรงจำแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล Memories of Mahidol University
ในงานเวทีวิชาการจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
 
   
20 กันยายน 2553
ให้ความอนุเคราะห์ใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย "ด้วยรักษ์" ของ นส.สุภัชญา เตชะชูเชิด นศ.ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
   
 
   
18 สิงหาคม 2553
เปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์ Open House 2010
   
 
   
9 สิงหาคม 2553
ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
   
 
   
15 กรกฎาคม 2553
พิธีทำบุญ 91 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
21 มิถุนายน 2553
ให้การต้อนรับบรรณารักษ์ ห้องสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
 
   
8 พฤษภาคม 2553
กลุ่มนักศึกษาสาขาการจัดการครัวและภัตตาคาร คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี จำนวน 10 คน
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
21 เมษายน 2553
ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และวิทยาเขตรังสิต
(หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุคราะห์)
   
 
   
8 เมษายน 2553
ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 4 ท่าน ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์
   
 
   
15 กุมภาพันธ์ 2553
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนวน 10 คน
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานห้องสมุด และ Social Network
   
 
   
27 มกราคม 2553
นักศึกษาและอาจารย์ ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   
 
   

 

ปี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567