ภาพข่าวกิจกรรม พ.ศ. 2556

25 ธันวาคม 2556
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะผู้บริหาร และบุคลากรงานสารสนเทศฯ เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ศาสตราจารย์ ดร.กำจร มนุญปิจุ อดีตคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
   
 
   
16 ธันวาคม 2556
คณะอาจารย์และนิสิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการจัดการความรู้และบริการของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
   
 
   
26 พฤศจิกายน-11 ธันวาคม 2556
หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงนิทรรศการ “หนังสือของในหลวง” เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2556
   
 
   
7 พฤศจิกายน 2556
บุคลากรจากสำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและระบบงานห้องสมุดสตางค์
มงคลสุข
   
 
   
21 สิงหาคม 2556
งาน Open House ประจำปี 2556 เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
 
   
6 สิงหาคม 2556
คณาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ระดับชั้นปีที่ 4-6 จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จำนวน 48 คน
   
 
   
2 สิงหาคม 2556
หัวหน้าห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เยี่ยมชมห้องสมุด
   
 
   
21 มิถุนายน 2556
คณะบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
23 เมษายน 2556
สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.กวี รัตนบรรณางกูร อาจารย์อาวุโส ถึงบรรยากาศภายในคณะวิทยาศาสตร์เมื่อครั้งอดีต
   
 
   
5 เมษายน 2556
คณะบุคลากรจาก University of Medicine Mandalay ประเทศสหภาพเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
   
 
   
4 เมษายน 2556
คณะสำนักงานพื้นที่การศึกษา นำคณะเยาวชน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
   
 
   
28 มกราคม 2556
รศ.ดร.พลังพล คงเสรี นำคณะนักวิจัยต่างชาติเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
18 มกราคม 2556
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ธนะภูมิ นำคณะจาก College of Agronomy and Biotechnology, China Agricultural University
เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
   
 
   
9 มกราคม 2556
คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 1คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
   
 
   

 

ปี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567