ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2556

       7 พฤศจิกายน 2556 : บุคลากรจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและระบบงาน ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข