ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2556

       2 สิงหาคม 2556 : คุณบุษกร อุสส่าห์กิจ หัวหน้าห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณรัชฎา ชลารัตน์ หัวหน้าฝ่ายหอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมชมห้องสมุดเพื่อร่วมสนทนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข โดยมี คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และ คุณวรัษยา สุนทรศารทูล ห้วหน้าห้องสมุด ให้การต้อนรับ