ภาพข่าวกิจกรรม พ.ศ. 2552

6 พฤศจิกายน 2552
ให้การต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
   
 
   
28 ตุลาคม 2552
ให้การต้อนรับบุคลากรจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   
 
   
19 สิงหาคม 2552
Open House 2009 งานเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2552
   
 
   
17 กรกฎาคม 2552
อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท ชุดวิชาการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ ของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 10 คน ศึกษาดูงานห้องสมุดและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
22 มิถุนายน 2552
ให้การต้อนรับคณะบุคคลจากกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศอินโดนีเซีย ที่เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
   
 
   
20 พฤษภาคม 2552
บุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 5 คน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหาร การบริการ และงานเทคนิคของห้องสมุด เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ
   
 
   
13 พฤษภาคม 2552
ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 28 คน ศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้
ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
26 มีนาคม 2552
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
20 มีนาคม 2552
บุคลากรและคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 12 คน
ศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ในองค์กร และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
19 มีนาคม 2552
รองศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง นำนักเรียนโครงการเคมีโอลิมปิกวิชาการ ของ สสวท. เยี่ยมชมห้องสมุด
และพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
19 มีนาคม 2552
บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่าพระ จำนวน 10 คน ศึกษาดูงานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ของห้องสมุด
และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   

 

ปี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567