ภาพข่าวกิจกรรม พ.ศ. 2554

10 ตุลาคม 2554
คณะนักเรียนระดับประถมศึกษาและครู ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด
และพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
7 ตุลาคม 2554
คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   

25 สิงหาคม 2554
อาคันตุกะจาก มหาวิทยาลัยชิบะ (Chiba University) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

   
 
   
14 กรกฎาคม 2554
พิธีทำบุญ 92 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
14 กรกฎาคม 2554
ให้การต้อนรับบุคลากรศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 10 คน และนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัย
Universiti Teknologi Mara (UiTM) ประเทศมาเลเซีย 2 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและดูงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
   
 
   
12 กรกฎาคม 2554
ช่างภาพจาก บริษัท รักลูก บันทึกภาพพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข และหอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
เพื่อทำวิดีทัศน์แนะนำพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
   
 
   
10 พฤษภาคม 2554
ช่างภาพจาก บริษัท รักลูก ถ่ายภาพพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข และหอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น เพื่อทำแผ่นพับพิพิธภัณฑ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
   
 
   
7 เมษายน 2554
หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ จัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายโบราณ ในหัวข้อ "คณะวิทย์ของเรา แต่เก่าก่อน"
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ของคณะฯ
   
 
   
4 เมษายน 2554
หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ประสานงานกับกองถ่ายสารคดี กระจกหกด้าน ตอน ตึกแปลก
   
 
   
22 มีนาคม 2554
รองศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง นำนักศึกษาจากค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการ พสวท. ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 25 
เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
7 มีนาคม 2554
ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยชิบะเข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (ประสานงานโดยภาควิชาพฤกษศาสตร์)
   
 
   
20 มกราคม 2554
ต้อนรับอาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Chungnum National University สาธารณรัฐเกาหลี ที่มาลงนามความร่วมมือ
กับคณะวิทยาศาสตร์
   
 
   

 

ปี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567