ภาพข่าวกิจกรรม พ.ศ. 2551

19 ธันวาคม 2551
ผู้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 26 คน เข้าศึกษาดูงานห้องสมุด
และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   

2 ตุลาคม 2551
บุคลากรของสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เข้าศึกษาดูงานห้องสมุด
และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

   
 
   
2 กันยายน 2551
ให้การต้อนรับบุคลากรสำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   
 
   
21 สิงหาคม 2551
ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากภาควิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
   
 
   
20 สิงหาคม 2551
ห้องสมุดจัดการต้อนรับคณะนักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่มาร่วมงาน Open House 2008 ของคณะวิทยาศาสตร์
   
 
   
4 มิถุนายน 2551
ให้การต้อนรับผู้ปกครอง ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2551
   
 
   
14 พฤษภาคม 2551
อาจารย์และนักศึกษาจาก School of Science and Technology Students Association, Universiti Malaysia Sabah ประเทศมาเลเซีย
   
 
   
4 เมษายน 2551
กอง บก. นิตยสาร "Science World" บริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด เก็บข้อมูลและถ่ายภาพพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
28 มีนาคม 2551
บุคลากรห้องสมุดกลุ่มแพทยศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมและดูงานห้องสมุด 12 คน
   
 
   

 

ปี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567