หน้าหลัก > พิพิธภัณฑ์ > กิจกรรม

ภาพข่าวกิจกรรม พ.ศ. 2560

13 ธันวาคม 2560
ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
 
   
1 มิถุนายน 2560
ต้อนรับ Ms. Mu Mu Myint จากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
   
 
   
11 เมษายน 2560
ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรูปหล่อจำลอง ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
25 กุมภาพันธ์ 2560
พิธีทำบุญครบรอบ 59 ปี ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ในวาระครบรอบปีที่ 59 ของการก่อตั้งห้องสมุด
   
 
   

 

ปี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567