ภาพข่าวกิจกรรม พ.ศ. 2550

23 พฤศจิกายน 2550
ให้การต้อนรับ คณาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   
 
   
18 กันยายน 2550
ให้การต้อนรับผู้เยี่ยมสำรวจหน่วยงานตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 2
   
 
   
31 สิงหาคม 2550
ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Roger Read รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์
   
 
   
29 สิงหาคม 2550
ให้การต้อนรับอาจารย์ Ngasen Kobayashi ศิลปินชื่อดัง ผู้เขียนภาพศิลปะอักษรญี่ปุ่น (Japanese Calligraphy)
   
 
   
22 สิงหาคม 2550
ต้อนรับคณะนักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงาน Open House 2007 ของคณะวิทยาศาสตร์
   
 
   
15 สิงหาคม 2550
ให้การต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ และ Columbia University ตามโครงการ Bioethical cross-cultural education program (BIOCEP)
   
 
   
2 สิงหาคม 2550
คณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
 
   
16 กรกฎาคม 2550
คณะทำงานหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
13 กรกฎาคม 2550
งานพิธีทำบุญครบรอบ 88 ปี ศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
3 กรกฎาคม 2550
นักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 40 คน และอาจารย์ผู้ดูแล 2 คน เยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
12 เมษายน 2550
จัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรจากท่านคณบดี ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน และ Prof. Tatsuji Seki เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
   
 
   
28 กุมภาพันธ์ 2550
ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
เยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
9 มกราคม 2550
ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม "หอเกียรติยศคณะวิทยาศาสตร์ (Hall of Fame)"
   
 
   

 

ปี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562