ภาพข่าวกิจกรรม พ.ศ. 2550

23 พฤศจิกายน 2550
ให้การต้อนรับ คณาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   
 
   
18 กันยายน 2550
ให้การต้อนรับผู้เยี่ยมสำรวจหน่วยงานตามระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 2
   
 
   
31 สิงหาคม 2550
ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Roger Read รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์
   
 
   
29 สิงหาคม 2550
ให้การต้อนรับอาจารย์ Ngasen Kobayashi ศิลปินชื่อดัง ผู้เขียนภาพศิลปะอักษรญี่ปุ่น (Japanese Calligraphy)
   
 
   
22 สิงหาคม 2550
ต้อนรับคณะนักเรียนมัธยมปลายจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงาน Open House 2007 ของคณะวิทยาศาสตร์
   
 
   
15 สิงหาคม 2550
ให้การต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ และ Columbia University ตามโครงการ Bioethical cross-cultural education program (BIOCEP)
   
 
   
2 สิงหาคม 2550
คณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
 
   
16 กรกฎาคม 2550
คณะทำงานหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
13 กรกฎาคม 2550
งานพิธีทำบุญครบรอบ 88 ปี ศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
3 กรกฎาคม 2550
นักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 40 คน และอาจารย์ผู้ดูแล 2 คน เยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
12 เมษายน 2550
จัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรจากท่านคณบดี ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน และ Prof. Tatsuji Seki เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
   
 
   
28 กุมภาพันธ์ 2550
ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
เยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
9 มกราคม 2550
ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม "หอเกียรติยศคณะวิทยาศาสตร์ (Hall of Fame)"
   
 
   

 

ปี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567