ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2550

       23 พฤศจิกายน 2550 : คณาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 7 คน ชมกิจการของห้องสมุด หน่วย Multimedia Center และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ในโอกาสที่มาศึกษาดูงาน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์