ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2550

       16 กรกฎาคม 2550 : คณะทำงานหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข