ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2550

       15 สิงหาคม 2550 : นักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ และ Columbia University ตามโครงการ Bioethical cross-cultural education program (BIOCEP) จำนวน
40 คน เยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข