ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2550

       9 มกราคม 2550 : ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมชม "หอเกียรติยศคณะวิทยาศาสตร์ (Hall of Fame)"
ณ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ในวันเปิดงาน ถนนสายวิทยาศาสตร์ (Science Avenue)